Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle typu vozidla mohou být tvořena:

- ABS (protiblokovací brzdný systém);

- dynamické kontroly stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- brzdového asistenta;

- pomocného systému pro rozjezd do svahu.

ABS (systém proti zablokování kol)

Při intenzivním brzdění umožňuje ABS předejít zablokování kol a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice,...).

Každá aktivace zařízení se projeví zachvěním brzdového pedálu. ABS v žádném případě nezlepšuje „fyzikální“ vlastnosti spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Pravidla opatrnosti tedy musí být povinně dodržována (vzdálenost mezi vozy,...).

Anomálie funkce:

- pokud se za jízdy na přístrojové desce zobrazí kontrolka x, brzdění je i nadále funkční;

- zobrazí-li se na přístrojové desce kontrolky x a D, znamená to poruchu brzdového systému.

V těchto případech se ABS, ESC a systém pro nouzové brzdění rovněž deaktivují a podle typu vozidla se na přístrojové desce zobrazí zprávy „Zkontrolovat ABS“, „PRZEGLĄD ZA“ a „Zkontrolovat ESC“.

Obraťte se na značkový servis.

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS upraví sílu uplatněnou na brzdný systém.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce ovšem nenahrazují řidiče. Nezvyšují limity vozidla a nesmějí vybízet k rychlejší jízdě. V žádném případě tedy nemohou nahradit pozornost ani odpovědnost řidiče při různých manévrech (řidič stále musí věnovat pozornost náhlým událostem, k nimž může během jízdy dojít).

Brzdné systémy jsou částečně funkční. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Dynamická kontrola stability ESC s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá kontrolovat dráhu vozidla v kritických jízdních podmínkách (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce apod.).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečnou dráhu.

Tento systém porovnává vůli řidiče se skutečnou dráhou vozidla, kterou v případě potřeby upravuje působením na brzdy některých kol a/nebo na výkon motoru. Když je systém v činnosti, bliká na přístrojové desce kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení ESC v případě výrazného nedotáčení (ztráta přilnavosti přední nápravy).

Protiprokluzový systém

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Pomocí snímačů kol systém stále měří a porovnává rychlost hnacích kol a zpomaluje je. Má-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho brzdí, dokud jeho rychlost není kompatibilní s úrovní přilnavosti pod kolem.

Systém působí rovněž na otáčky motoru podle přilnavosti povrchu pod koly, nezávisle na sešlápnutí pedálu akcelerace.

Funkční porucha

Jakmile systém zjistí funkční poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat ESC“ a kontrolka ©. V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují.

Obraťte se na značkový servis.

Systém pro nouzové brzdění

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění. V tomto případě vyvine posilovač brzd maximální účinek a může spustit brzdění ABS.

Brzdění ABS trvá do té doby, dokud neuvolníte brzdový pedál.

Rozsvítí se brzdová světla

Podle verze vozidla mohou při velkém zpomalení blikat nouzová světla.

Funkční porucha

Jakmile systém objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „BRAKING FAULT“ doprovázená kontrolkou ©. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že dle sklonu zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Funguje pouze, pokud je rychlostní páka v jiné než neutrální poloze a pokud vozidlo zcela stojí (sešlápnutí brzdového pedálu).

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy postupně uvolní (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže zabránit couvnutí nebo popojetí vozidla za všech okolností (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí nebo popojetí vozidla.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu nesmí být používán při dlouhodobém zastavení: v tomto případě použijte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost na kluzkém a málo přilnavém povrchu a/nebo ve svahu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.