Zpět na seznam

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

u Obrysová světla

Otáčejte koncem páčky 1, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2.

Přístrojová deska se rozsvítí.

k Tlumená světla

Ruční funkce

Otáčejte koncem páčky 1, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Automatická funkce

(podle vybavení vozidla)

Při běžícím motoru se automaticky rozsvítí nebo zhasnou potkávací světla, v závislosti na intenzitě vnějšího světla, bez působení na páčku 1.

Tato funkce může být deaktivována, popř. znovu aktivována.

- Aktivace: při zapnutém zapalování a zastaveném vozidle zmáčkněte tlačítko 3 na nejméně čtyři sekundy. U některých vozidel se na přístrojové desce zobrazí zpráva „rozsvícení světel ON“.

- Pro její deaktivaci: při zapnutém zapalování a zastaveném vozidle zmáčkněte tlačítko 3 na nejméně čtyři sekundy. U některých vozidel se na přístrojové desce zobrazí zpráva „rozsvícení světel OFF“.

á Dálková světla

Pokud je páčka 1 v poloze pro tlumená světla, zatáhněte za ni směrem k sobě. Na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Pro návrat do polohy pro tlumená světla páčku opět přitáhněte směrem k sobě.

Před jízdou v noci: zkontrolujte řádnou funkčnost elektrických zařízení a seřiďte světlomety (pokud vozidlo není naloženo obvyklým způsobem). Vždy dbejte na to, aby světla nebyla zacloněna (nečistota, bláto, sníh, převážené předměty atd.).

Funkce „doprovodné vnější osvětlení“

(podle vybavení vozidla)

Tato funkce (je užitečná např. pro osvětlení při otevírání vrat, garáže atd.) Vám umožňuje přechodně rozsvítit tlumená světla.

Při vypnutém zapalování a zhasnutých světlech přitáhněte k sobě páčku 1: tlumená světla se rozsvítí na dobu přibližně šedesáti vteřin.

Tato funkce je omezena na čtyři opakování po dobu maximálně čtyř minut.

Pro vypnutí osvětlení před jeho automatickým vypnutím otočte koncem páčky 1 a poté ji uveďte do polohy 0 nebo zapněte zapalování.

e Zhasnutí

Existují dvě možnosti:

- ručně otočte páčku 1 do původní polohy;

- světla automaticky zhasnou po zastavení motoru a otevření dveří řidiče nebo u některých vozidel po zamknutí vozidla. V tomto případě se při následujícím spuštění motoru světla znovu rozsvítí v poloze kroužku 2.

Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech

Při otevření dveří řidiče se ozve výstražný zvukový signál upozorňující na to, že zůstala rozsvícena světla.

g Přední mlhová světla

(podle vybavení vozidla)

Obrysová nebo potkávací světla musí být rozsvícena.

Otáčejte kroužkem 5 na páčce 1 dokud se neobjeví symbol proti značce 4 a potom jej uvolněte. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Zadní mlhové světlo

Přední mlhová světla a obrysová nebo potkávací světla musí být rozsvícena.

Otáčejte kroužkem 5 na páčce 1 dokud se neobjeví symbol proti značce 4 a potom jej uvolněte. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Abyste neobtěžovali ostatní účastníky silničního provozu, nezapomeňte tato světla vypnout, nebude-li již jejich použití nezbytné.

Zhasnutí mlhových světel

Znovu otočte kroužkem 5, abyste uvedli značku 4 proti symbolu odpovídajícímu světlu, které chcete zhasnout.

Zhasnutí vnějšího osvětlení nebo vypnutí zapalování má za následek zhasnutí předních a zadních mlhových světel.