Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, upozorňuje tento systém na pokles tlaku v jedné nebo ve více pneumatikách.

Funkční princip

Každé kolo (kromě rezervního) obsahuje snímač v husticím ventilu, který pravidelně během jízdy měří tlak v pneumatice.

Kontrolka  1 se rozsvítí a upozorní řidiče na nedostatečný tlak v pneumatice (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně např. předního kola za zadní (ačkoliv tento postup nedoporučujeme);

- po výměně kola.

Je nutné ji provádět vždy po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Přesto je však nutné si uvědomit, že tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Postup inicializace

Při zapnutém zapalování, podle typu vozidla:

- několikrát krátce stiskněte tlačítko 3 nebo 4 pro výběr funkce „TYRE PRESSURE ACQUISITION“ na displeji 2;

- stiskněte dlouze (asi na 3 vteřiny) jedno z tlačítek 3 nebo 4 pro zahájení inicializace.

Zobrazení zprávy „TP ACQUISTION LAUNCHED“ po dobu cca pět sekund ukazuje, že požadavek na inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách je správně zaregistrován.

Nebo

- několikrát krátce stiskněte tlačítko 3 pro výběr funkce „SEt PP“ na displeji 2;

- stiskněte dlouze (asi na 3 vteřiny) tlačítko 3 pro zahájení inicializace. Blikání trvající asi pět sekund následované rozsvícením zprávy „SEt PP“ ukazuje, že požadavek na inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách je správně zaregistrován.

Nová inicializace se spustí po několika minutách jízdy.

Poznámka: Doporučená hodnota tlaku v pneumatikách nesmí být nižší než předepsaný tlak uvedený z boku na dveřích.

Zobrazení

Displej 2 na přístrojové desce Vás informuje o případných poruchách nahuštění (podhuštěná pneumatika, defekt pneumatiky atd.).

Nastavit tlak pneu

Kontrolka se rozsvítí, u některých vozidel spolu se zprávou „CHECK TYRE PRESSURES“.

Upozorňují na to, že alespoň jedna z pneumatik je podhuštěná.

Kontrolujte a v případě potřeby upravujte tlak ve všech čtyřech pneumatikách za studena. Během jízdy kontrolka po několika minutách zhasne.

Průraz pneu

Kontrolka se rozsvítí, zazní zvukový signál a u některých vozidel se zobrazí zpráva „TYRE PUNCTURE“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ®.

Signalizují, že nejméně jedno kolo má defekt nebo je silně podhuštěné. Vyměňte jej nebo se obraťte na značkový servis, pokud má defekt. Upravte tlak v pneumatikách, pokud je kolo vypuštěné.

Zkontrolovat sním. tlaku pneu

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo u některých vozidel spolu se zprávou „CHECK TYRE SENSORS“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ©.

Upozorňují na to, že nejméně jedno z kol není vybaveno snímačem (např. rezervní kolo). V ostatních případech se obraťte na značkový servis.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče).

Pokud není možné ověřit tlak na studených pneumatikách, zvětšete doporučený tlak o 0,20,3 bary (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Výměna kol a pneumatik

Tento systém vyžaduje specifické vybavení (kola, pneumatiky, ozdobné kryty, …). Viz odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5.

Obraťte se na značkový servis pro výměnu pneumatik a pro zjištění příslušenství kompatibilního se systémem, které je k dispozici ve značkové síti: použití jakéhokoli příslušenství může ovlivnit správné fungování systému.

Rezervní kolo

Rezervní kolo, je-li jím vozidlo vybaveno, nemá snímač. Pokud je instalováno na vozidlo, kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu s kontrolkou ©. U některých vozidel se na přístrojové desce zobrazí zpráva „CHECK TYRE SENSORS“.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

S ohledem na specifika ventilů, používejte jenom vybavení homologované sítí značky. Přejděte na odstavec „Sada pro huštění pneumatik“ v kapitole 5.