Zpět na seznam

REGULÁTOR RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulátor rychlosti je funkce, pomocí které můžete udržet Vaši jízdní rychlost na Vámi zvolené konstantní úrovni, která se nazývá regulovaná rychlost.

Tato regulovaná rychlost je plynule nastavitelná od rychlosti 30 km/h.

Ovládání

1 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna regulované rychlosti (+).

3 Snížení regulované rychlosti (-).

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (O).

5 Aktivace s vyvoláním regulované rychlosti z paměti (R).

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce nemůže nahradit řidiče.

Nemůže však v žádném případě nahradit zodpovědnost za dodržení povolené rychlosti ani vést ke snížení bdělosti řidiče (buďte za všech okolností připraveni brzdit), natož nahradit zodpovědnost řidiče.

Regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Zapnutí

Zmáčkněte spínač 1 na straně .

Kontrolka 6 se rozsvítí zeleně a na přístrojové desce se objeví zpráva „CRUISE CONTROL“ doprovázená pomlčkami, což udává, že je funkce regulátoru aktivována a čeká na uložení regulované rychlosti.

Nastavení regulace rychlosti

Při stabilní rychlosti (vyšší než přibližně 30 km/h) stiskněte spínač 2 (+). Funkce je aktivována a aktuální rychlost je uložena do paměti.

Regulovaná rychlost nahradí pomlčky a je potvrzena zobrazením zprávy na přístrojové desce a zelené kontrolky 7 spolu s kontrolkou 6.

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost uložena do paměti a regulace je aktivována, můžete sundat nohu z plynu.

Při každé aktivaci či deaktivaci režimu EKO se regulátor rychlosti přepne do pohotovostního režimu. Přejděte na odstavec „Fungování režimu EKO“ v kapitole 2.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínač 2 (+) pro zvýšení rychlosti,

- spínač 3 (-) pro snížení rychlosti.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v naléhavých případech regulovanou rychlost kdykoliv překročit. Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota regulované rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

Neschopnost systému dodržet regulovanou rychlost

V případě výrazného klesání nemůže systém regulovanou rychlost nadále udržet: uložená rychlost bliká na ovládacím panelu, abyste o tom byli informováni.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu, pokud:

- sešlápnutím brzdového pedálu;

- přeřadíte na neutrál;

- spínač 4 (O).

V těchto třech případech je regulovaná rychlost uložena do paměti.

Pohotovostní režim potvrdí zhasnutí zelené kontrolky a zobrazení zprávy „v paměti“ na přístrojové desce

Vyvolání regulované rychlosti

Pokud je do paměti uložena rychlost, je možné si ji vyvolat stisknutím tlačítka 5 (R) pod podmínkou, že jedete rychlostí nad cca 30 km/h, pokud zkontrolujete, že tomu odpovídají podmínky provozu (hustota provozu, stav vozovky, počasí atd.).

Poznámka: je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost aktuální, vozidlo prudce zrychlí až k této hranici.

Je-li regulátor v pohotovostním režimu, stisknutí spínače 2 (+) znovu aktivuje jeho funkci, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti: zaznamenána je rychlost, kterou vozidlo právě jede.

Vypnutí funkce

Funkce regulátoru rychlosti je přerušena, stisknete-li spínač 1, v tomto případě již není v paměti uložena rychlost.

Zhasnutí dvou zelených kontrolek na ovládacím panelu vypnutí funkce potvrzuje.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: brzdit musíte pomocí brzdového pedálu.