Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ VOZIDLO: Nabíjení

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Všechny otázky týkající se vybavení nezbytného pro nabíjení Vám zodpoví zástupce značky.

Důležitá doporučení pro nabíjení Vašeho vozidla

Přečtěte si, prosím pozorně tyto rady. Nedodržení těchto rad může vést k nebezpečí vzniku požáru, vážných zranění nebo úrazů elektrickým proudem, které mohou způsobit smrt.

Nabíjení

Během nabíjení vozidla na vozidle nic neprovádějte (mytí, zásahy do motoru apod.).

V případě výskytu vody, známek koroze nebo cizích těles v konektoru nabíjecího kabelu nebo v zásuvce ve vozidle vozidlo nenabíjejte. Hrozí nebezpečí požáru.

Nesahejte rukou na kontakty kabelu, do domácí zásuvky nebo do zásuvky pro nabíjení vozidla, ani do nich nestrkejte žádné předměty.

Nikdy nezapojujte nabíjecí kabel do adaptéru, rozdvojky nebo do prodlužovacího kabelu.

Je zakázáno k nabíjení používat generátorů.

Nedemontujte ani nemodifikujte zásuvku pro nabíjení vozidla ani nabíjecí kabel. Hrozí nebezpečí požáru.

Nabíjecí systém během nabíjení nijak neupravujte ani do něj nezasahujte.

V případě nárazu, a to i mírného, do krytky nabíjení nebo záklopky, nechte tyto co nejdříve zkontrolovat zástupcem značky.

Věnujte pozornost nabíjecímu kabelu: Nešlapejte na něj, nenamáčejte jej do vody, netahejte za něj, chraňte jej před nárazem atd.

Pravidelně kontrolujte, že je nabíjecí kabel v dobrém stavu.

V případě poškození nabíjecího kabelu (koroze, zhnědnutí, naříznutí apod.), jednotky nebo zásuvky elektrického nabíjení vozidla tato zařízení nepoužívejte. Obraťte se na zástupce značky, který Vám poskytne náhradní.

V případě, že se neaktivuje blokovací mechanismus krytky nabíjení nebo a odblokuje se nabíjecí elektrická zásuvka vozidla, obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Nabíjecí kabel A

Tento kabel je specifický pro vaše vozidlo a je navržen pro připojení k síťovým zásuvkám nebo veřejným terminálům za účelem standardního nabíjení hnacího akumulátoru.

Doporučujeme používat nabíjecí kabel, který umožní nabít hnací baterii zcela běžným způsobem.

Všechny nabíjecí kabely jsou uloženy v zavazadlovém prostoru vozidla.

Nabíjecí kabel B

Kabel umožňuje:

- běžné nabíjení ze zásuvky určené pouze pro nabíjení vozidla (nabíjení proudem 14 A);

- příležitostné nabíjení z domácí zásuvky, např. pokud nejste doma (nabíjení proudem 10 A).

Zásuvky musí být osazeny v souladu s pokyny dodanými spolu s nabíjecím kabelem B.

Před použitím nabíjecího kabelu si vždy pečlivě přečtěte pokyny k jeho použití B.

Nenechávejte nikdy ve skříňce volně zavěšený kabel. Kabel připevněte pomocí háčků C.

Pokud se na nabíjecím kabelu vyskytne v průběhu nabíjení porucha (na stanici D se rozsvítí červená kontrolka), okamžitě nabíjení zastavte. Více informací naleznete v pokynech pro použití kabelu.

Důležitá doporučení pro nabíjení Vašeho vozidla

Přečtěte si, prosím pozorně tyto rady. Nedodržení těchto rad může vést k nebezpečí vzniku požáru, vážných zranění nebo úrazů elektrickým proudem, které mohou způsobit smrt.

Výběr nabíjecího kabelu

Běžné nabíjecí kabely, které se dodávají společně s vozidlem, jsou navržené výhradně pro tento typ vozidla. Kabel je navržen tak, aby chránil uživatele před možným smrtelným úrazem elektrickým proudem a s ním souvisejícím nebezpečím požáru.

Nepoužívejte s nabíjecími kabely předchozích vozidel, které nejsou k danému použití přizpůsobeny. Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno používat jiný nabíjecí kabel než ten, který doporučuje výrobce. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete nebezpečí vzniku požáru či nebezpečí možného smrtelného poranění elektrickým proudem. Informace o tom, který nabíjecí kabel se hodí pro vaše vozidlo, získáte ve značkovém servisu.

Pomocí nabíjecího kabelu B

Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s nabíjecím kabelem. Dozvíte se v nich o bezpečnostních opatřeních, která je nezbytné při používání výrobku dodržovat. V pokynech jsou také uvedeny technické parametry, které je nutné dodržet při montáži nabíjecí zásuvky.

Způsob instalace

Napájecí systémy

Používejte pouze nabíjecí terminály, které odpovídají normě IEC 61851-1, a připojovací body chráněné:

- systémem na reziduální diferenční proud o 30 mA typu A specifickým pro použitou zásuvku;

- zařízením nadproudové ochrany;

- ochranou proti přepětí způsobenému bleskem na exponovaných místech (IEC 62305-4).

Nabíjecí zásuvka

Konkrétní síťovou zásuvku si nechte nainstalovat odborníkem.

V případě domácího nabíjení

Nechejte kvalifikovaného odborníka zkontrolovat, zda všechny zásuvky, ke kterým připojujete nabíjecí kabel, odpovídají normám a předpisům platným ve příslušné zemi, že vyhovují specifikacím popsaným výše v informacích v části „Napájecí systémy“.

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám

Střídavý proud (AC)

V případě, že je tento údaj uveden na krytce nabíjení vozidla, postupujte dle pokynů uvedených níže.

Před připojením nabíjecího kabelu zkontrolujte, zda:

- barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce terminálu nabíjení 1 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 4 kabelu;

- barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce 3 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 5 kabelu.

Typ nabíjení

Střídavý proud (AC)

Připojení

Nabíjecí terminál 1/nabíjecí kabel 4

Vozidlo 3/nabíjecí kabel 5

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (ve všech ostatních případech se poraďte s autorizovaným prodejcem).

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (pokračování)

Stejnosměrný proud (DC)

V případě, že je tento údaj uveden na krytce nabíjení vozidla, postupujte dle pokynů uvedených níže.

Před připojením nabíjecího kabelu se ujistěte, že barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce 3 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 5 nabíjecího kabelu.

Typ nabíjení

Stejnosměrný proud (DC)

Připojení

Vozidlo 3/nabíjecí kabel 5

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (ve všech ostatních případech se poraďte s autorizovaným prodejcem).

Zásuvka nabíjení 3

Vozidlo disponuje zásuvkou nabíjení umístěnou na jeho přední části.

Opatření

Nenabíjejte ani neparkujte vozidlo v extrémních teplotních podmínkách (horko nebo zima).

Pokud zůstane vozidlo zaparkované venku při teplotách nižších než -25°C, může se stát, že bude nabití akumulátoru nemožné.

Životnost trakčního akumulátoru zachováte, nebudete-li vozidlo s vysokou úrovní nabití akumulátoru nechávat odstavené déle než tři měsíce - zvláště v období s velmi vysokými teplotami.

Trakční akumulátor je třeba nabít po jízdě za velmi chladného počasí. V opačném případě může nabíjení trvat déle nebo může být nemožné.

Doporučení

- Při horkém počasí upřednostňujte parkování a nabíjení vozidla na stinném nebo krytém místě.

- Nabíjení je možné, když prší nebo sněží.

Poznámka: V případě zasněžení sníh ze zásuvky nabíjení vozidla smeťte, než kabel připojíte nebo odpojíte. Vniknutí sněhu totiž může zablokovat vložení zástrčky nabíjecího kabelu.

V případě, že chybí ochrana před přepětím, nedoporučujeme nabíjet vozidlo v bouřlivém počasí (blesk...).

Doba nabíjení trakčního akumulátoru závisí na množství energie, která v akumulátoru zůstala, na výkonu nabíjecího terminálu a venkovní teplotě (horké nebo studené). Během nabíjení se na přístrojové desce zobrazují tyto údaje: Přejděte na odstavec „Displeje a indikátory“ v kapitole 1.

V případě problémů Vám doporučujeme kabel nahradit kabelem, který je identický. Obraťte se na značkový servis.

Nabíjení hnacího akumulátoru

Při vypnutém zapalování, 6 řadicí pákou v poloze P a otevřenými dveřmi:

- vytáhněte nabíjecí kabel uložený v zavazadlovém prostoru vašeho vozidla;

- vytáhněte ho ze sáčku, v němž je uložen;

- zapojte konec kabelu do nabíjecího zdroje (svorka, domácí zásuvka atd.);

- otevřete krytku nabíjení 7;

- otevřete záklopku 9;

- uchopte kliku 10;

- zapojte kabel do vozidla;

- ujistěte se, že je nabíjecí kabel dobře zastrčený. Na přístrojové desce se rozsvítí červená kontrolka . Také se rozsvítí modře kontrolka Z.E. 8, která začne rychle blikat.

Nabíjecí kabel nemůže být ani zapojený, ani vypojený, pokud jsou otevíratelné části zamknuté.

Ujistěte se, že je nabíjecí kabel plně rozvinutý. Omezíte tak jeho zahřívání.

Nepoužívejte prodlužovačku, rozdvojku ani adaptér.

Hrozí nebezpečí požáru.

Nabíjecí kabel se v konektoru vozidla automaticky zamkne. To znemožňuje odpojení kabelu z vozidla.

Začátek nabíjení je signalizován pěti bliknutími výstražných světel. Zpráva na přístrojové desce označuje zbývající dobu nabíjení a výstražná kontrolka Z.E. 8 pomalu bliká.

Po dokončení nabití zůstane výstražná kontrolka Z.E. 8 modrá a po několika minutách zhasne.

Není nutné čekat s nabíjením vozidla do chvíle, kdy bude vybité na rezervu.

Pokud se varovná kontrolka Z.E. 8 rozsvítí červeně, vozidlo nelze nabíjet; restartujte proces nabíjení.

Pokud problém přetrvává, změňte zdroj napájení (svorkovnici atd.), nebo se obraťte na autorizovaného prodejce.

Štítek 11

Štítek 11 na krytky nabíjení obsahuje připomenutí pokynů pro otevírání a zavírání krytky:

- se stojícím vozidlem můžete otevřít ventil a nabíjecí krytku;

- za jízdy vozidla musí být ventil a nabíjecí klapka uzavřeny.

Aby monitorovací systém nabíjení fungoval správně, nesmí být na vozidle namontován antistatický pásek.

Bezpečnostní opatření, na něž je třeba dbát při odpojení napájení

- Abyste mohli uvolnit nabíjecí kabel, zmáčkněte tlačítko 12 na vysokofrekvenčním dálkovém ovladači nebo spínači 13;

- uchopte kliku 10;

- odpojte nabíjecí kabel od vozidla. Kontrolka na přístrojové desce zhasne;

- zavřete záklopku 9;

- uzavřete nabíjecí krytku 7;

- odpojte kabel z napájecího zdroje;

- uložte kabel do jeho sáčku a potom do zavazadlového prostoru.

Poznámka: bezprostředně po ukončení dlouhého nabíjení hnacího akumulátoru může být nabíjecí kabel horký. K manipulaci použijte madel.

Po stisknutí tlačítka pro uvolnění nabíjecího kabelu budete mít asi 30 sekund na jeho odpojení, než bude znovu uzamčen.

Při odpojování je nezbytně nutné dodržovat pořadí jednotlivých kroků.