PALIVOVÁ NÁDRŽ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Provedení benzín a diesel

Užitečný objem nádrže: přibližně 50 litrů.

Kryt palivové nádrže B otevřete tak, že vsunete prst do výřezu C.

U některých vozidel lze uzávěr 1 odemknout klíčkem zapalování. Pokud to nelze, odšroubujte uzávěr palivové nádrže, je připojen k vozidlu pomocí plastové pásky.

Při plnění použijte háček na uzávěr 2 na dvířkách B k zavěšení uzávěru 1.

Informace o tankování naleznete v odstavci „Plnění paliva“.

Pro jeho zavření zatlačte na víko B co nejdále rukou.

Podle typu vozidla zabraňuje háček A úplnému otevření posuvných bočních dveří.

Po ukončení tankování zkontrolujte řádné zavření uzávěru a dvířek.

Palivo lze doplnit, pokud je motor zastavený (nikoli pouze v pohotovostním režimu u vozidel vybavených funkcí STOP and START), musíte vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Hrozí nebezpečí požáru.

Plnicí uzávěr: je specifický.

Pokud jej budete muset vyměnit, ujistěte se, že je stejný jako původní uzávěr. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Nemanipulujte s uzávěrem v blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje tepla.

Oblast tankování nemyjte vysokotlakým čisticím zařízením.

Specifikace paliva

Používejte kvalitní palivo splňující všechny platné předpisy pro danou zemi. Musí odpovídat specifikacím uvedeným na štítku D na vnitřní straně krytu hrdla nádrže. CHARAKTERISTIKY MOTORŮ.

Vozidla se zážehovým motorem

Používejte výhradně bezolovnatý benzin. Oktanové číslo (RON) musí odpovídat údajům uvedeným na štítku D na vnitřní straně krytu hrdla nádrže. CHARAKTERISTIKY MOTORŮ.

Vozidla se vznětovým motorem

Používejte výhradně palivo odpovídající specifikacím uvedeným na štítku D na vnitřní straně krytu hrdla nádrže. CHARAKTERISTIKY MOTORŮ.

Typy paliv, která odpovídající evropským normám, se kterými jsou kompatibilní motory vozidel prodávaných v Evropě: viz tabulka CHARAKTERISTIKY MOTORŮ.

Nepřimíchávejte benzin (bezolovnatý nebo E85) do nafty, ani v malém množství.

Nepoužívejte palivo na bázi etanolu, jestliže Vaše vozidlo na něj není upraveno.

Nepřidávejte do paliva žádná činidla, mohli byste tím poškodit motor.

Pokud chcete do paliva přidat aditivum, použijte produkt schválený naším technickým oddělením.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Tankování paliva

Při vypnutém motoru vsuňte pistoli a odtlačte klapku, pistoli zasuňte až na doraz, než začnete plnit nádrž (jinak hrozí nebezpečí odstřiků).

Pistoli udržujte v této poloze po celou dobu tankování. Po prvním automatickém vypnutí na konci tankování lze provést maximálně dvě další spuštění, aby byl zachován expanzní objem.

Při plnění dbejte, aby nedošlo k vniknutí vody. Klapka a její okolí musejí zůstat čisté.

Vozidla se zážehovým motorem

Použití olovnatého benzinu by poškodilo zařízení pro odstraňování emisí a mohlo by vést ke ztrátě záruky.

Aby se zabránilo tankování olovnatého benzinu, je plnicí hrdlo palivové nádrže opatřeno zúžením s bezpečnostním systémem, které umožní použít pouze pistoli pro tankování bezolovnatého benzinu (u benzinového čerpadla).

Zvláštní případ

Pokud je vozidlo zastaveno přibližně tři měsíce, je třeba doplnit palivo, aby nedošlo k poškození palivového čerpadla.

S vypnutým motorem doplňte nejméně 5 litrů a pak spusťte motor, aby došlo k aktivaci čerpadla a výměně paliva v okruhu.

Pokud není možné doplnit alespoň 5 litrů paliva kvůli hladině paliva v nádrži, jeďte s vozidlem, dokud v nádrži nevytvoříte volné místo.

Trvalý pach paliva

V případě, že se objeví přetrvávající pach paliva:

- Zastavte vozidlo v souladu s podmínkami silničního provozu a vypněte zapalování.

- zapněte nouzová světla, nechte vystoupit všechny spolujezdce a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od oblasti silničního provozu,

- kontaktujte značkový servis.

Nedostatek paliva v případě vznětových motorů

Nastavte klíč zapalování do polohy „Zapnuto“ C ZÁBĚH, STARTOVACÍ SPÍNAČ a před nastartováním počkejte několik minut, abyste umožnili naplnění palivového okruhu palivem.

Pokud motor nenastartuje, postup zopakujte.

Jestliže se motor po několika pokusech stále nespustí, obraťte se na značkový servis.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Nebezpečí úrazu.

Každý zásah nebo úprava na systému přívodu paliva (řídicí jednotce, kabeláži, palivovém okruhu, vstřikovačích, ochranných krytech apod.) je vzhledem k možnému ohrožení Vaší bezpečnosti přísně zakázaný (nevztahuje se na kvalifikované pracovníky sítě značky).