SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spuštění motoru

Je-li zařazen rychlostní stupeň, tak v závislosti na vozidle je při nastartování motoru nutné sešlápnout spojku nebo přeřadit řadicí páku do neutrální pozice.

Při velmi chladném počasí (teplotě nižší než -20 °C): Abyste usnadnili spouštění motoru, nechte před spuštěním motoru zapalování několik sekund zapnuto.

V případě spuštění motoru při velmi nízké venkovní teplotě (nižší než -10 °C) nechte spojkový pedál sešlápnutý, dokud se motor nespustí.

Vozidla se zážehovým motorem

- Aktivujte spouštěč, aniž byste sešlapovali pedál akcelerace.

- Jakmile se motor spustí, uvolněte klíč.

É Vozidla se vznětovým motorem

- Otočte klíčem zapalování do polohy „On“ a držte jej v této poloze, dokud nezhasne kontrolka žhavení;

- Otočte klíč do polohy bez sešlápnutí plynového pedálu;

- Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

Nikdy nespouštějte motor vozidla ve volnoběhu, stojí-li ve svahu. Nebezpečí vyřazení posilovače řízení z provozu.

Hrozí nebezpečí nehody.

Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.

Hrozí nebezpečí požáru.

Vypnutí motoru

Při volnoběhu motoru otočte klíčem do polohy „Stop“.

Zvláštnost

Podle typu vozidla přestane příslušenství (rádio atd.) fungovat buď při vypnutí motoru, nebo při zamčení dveří, nebo při otevření dveří řidiče.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagsy, předpínače atd.).

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení

vozidlo

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze dítě, handicapovaná osoba nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.