BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro zajištění Vaší bezpečnosti používejte při všech jízdách bezpečnostní pásy. Navíc je Vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte.

Před jízdou nejprve seřiďte sedadlo řidiče a pak všech spolujezdců a upravte bezpečnostní pásy, abyste dosáhli co největší bezpečnosti.

Seřízení místa řidiče

(podle vybavení vozidla)

- Zpříma se posaďte a opřete o opěradlo (po odložení kabátu, bundy apod.). Je to velmi důležité pro správné držení zad.

- seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu při zachování možnosti úplného sešlápnutí pedálů. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže zůstaly mírně pokrčeny;

- seřiďte si polohu opěrky hlavy. Pro zajištění maximální bezpečnosti musí být vzdálenost mezi hlavou a opěrkou hlavy minimální;

- Seřiďte výšku sedáku. Toto seřízení umožní optimalizovat Váš zorný úhel.

- Seřiďte polohu volantu.

K zajištění správné funkce zadních bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda je zadní lavice řádně zajištěna. ZADNÍ LAVICE: funkce.

Nesprávně seřízené nebo překroucené bezpečnostní pásy mohou být příčinou zranění v případě nehody.

Používejte jeden bezpečnostní pás pro jednu osobu, dítě nebo dospělého.

Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby kyčelní pás nevyvíjel příliš velký tlak na břicho, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle.

Seřízení bezpečnostních pásů

Pro správné nastavení a umístění bezpečnostních pásů na jednotlivých sedadlech:

- nastavte sedadla (polohu sedadla a úhel opěradla, pokud je to možné);

- dobře se zády opřete o opěradlo;

- posuňte ramenní pás 1 co nejblíže ke krku, aniž by se ho skutečně dotýkal (v případě potřeby upravte výšku ukotvení bezpečnostního pásu, pokud je to možné) a zkontrolujte, že se pás v ramenní oblasti 1 dotýká ramene;

- pás v pánevní oblasti veďte 2 tak, aby ležel naplocho na stehnech a proti pánvi.

Bezpečnostní pás musí být zapnutý a co nejtěsněji přiléhat k tělu. Vyhněte se například příliš těžkým oděvům, pod bezpečnostní pás nevkládejte žádné předměty atd.

Zajištění

Odviňte pás pomalu a bez rázů a zajistěte připnutí západky 3 do pouzdra 5 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 3).

V případě zablokování jej mírně popusťte zpět a znovu odviňte.

Je-li pás zablokovaný úplně, pomalu, ale silně za něj zatáhněte a vytáhněte jej asi o 3 cm. Nechte pás navinout zpět a potom ho znovu odviňte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

Odemknutí

Stiskněte tlačítko 4 na sponě 5 pásu a bezpečnostní pás se navine navíječem. Přidržujte ho.

ß Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu spolujezdce.

Toto se zobrazí na centrálním displeji A při zapnutí zapalování a pokud není zapnutý bezpečnostní pás řidiče nebo spolujezdce vpředu (je-li sedadlo obsazené).

V závislosti na vozidle, pokud je sedadlo obsazené a jeden z těchto bezpečnostních pásů není zapnutý nebo se rozepne, když se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než cca 20 km/h, ß výstražná kontrolka bliká a po dobu přibližně 120 sekund se ozývá pípání.

Poznámka: v závislosti na vozidle může předmět na sedadle spolujezdce v některých případech spustit varovnou kontrolku.

Výstraha zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadním sedadle (u některých vozidel)

Po zapnutí zapalování se na přístrojovém panelu zobrazí grafika 6 nebo 7. Toto vždy informuje řidiče o stavu zapnutí každého ze zadních bezpečnostních pásů:

- zapnutí zapalování;

- jsou otevřené dveře;

- zapnutí nebo vypnutí zadního bezpečnostního pásu.

Vysvětlení grafického znázornění 6 nebo 7:

- bílý symbol: zapnutý bezpečnostní pás;

- černý symbol: nezapnutý bezpečnostní pás.

Poznámka: V závislosti na konkrétní verzi se počet značek uvedených na obrázku 6 nebo 7 může lišit podle počtu zadních sedadel ve vozidle.

Když je rychlost vozidla nižší než cca 20 km/h, obrázek 6 nebo 7 se objeví přibližně na 60 sekund při každém zapnutí nebo rozepnutí jednoho ze zadních bezpečnostních pásů.

Když rychlost vozidla dosáhne nebo překročí 20 km/h, pokud během jízdy dojde k rozepnutí jednoho ze zadních bezpečnostních pásů:

- na centrálním displeji začne blikat varovná kontrolka ß A;

a

- přibližně 30 sekund bude znít zvukový signál;

a

- po dobu minimálně 60 sekund se rozsvítí obrázek 6 nebo 7 a symbol daného sedadla se rozsvítí černě.

Vždy se ujistěte, že jsou zadní spolujezdci správně upoutáni a že zobrazený počet zapnutých bezpečnostních pásů odpovídá počtu míst obsazených vzadu.

Nastavení výšky předních bezpečnostních pásů

Výšku pásu nastavíte stisknutím tlačítka 8. Hrudní pás 1 musí procházet tak, jak bylo popsáno dříve.

Stiskněte tlačítko 8 a upravte vertikální polohu pásu.

Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění.

Boční zadní bezpečnostní pásy 9

Zajištění a odjištění se provádí stejným způsobem jako u předních bezpečnostních pásů.

K zajištění správné funkce zadních bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda je zadní lavice řádně zajištěna. ZADNÍ LAVICE: funkce.

Zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů po každé manipulaci se zadní lavicí.

Pětimístná verze

Bezpečnostní pás na prostředním sedadle

Pomalu odviňte pás 15 z jeho uložení 10.

Protáhněte obě západky a pás 15 vodítkem popruhu 11.

Povinně zapněte nejmenší pevnou západku do pouzdra s černým zajišťovacím tlačítkem 12.

Zacvakněte největší posuvnou západku 14 do pouzdra s červeným zajišťovacím tlačítkem 13.

Čtyřmístná verze

Tato verze se odlišuje tím, že má zadní bezpečnostní pásy a opěrky hlavy pouze na krajních zadních sedadlech.

Zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů po každé manipulaci se zadní lavicí.

- Na prvcích zádržného systému instalovaných při výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech a sedadlech, ani na jejich upevněních. Ve zvláštních případech (např. instalace dětské sedačky) se obraťte na značkový servis.

- Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit vážná zranění.

- Hrudní pás si nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády.

- Nepoužívejte stejný pás pro více než jednu osobu a nikdy neupoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně.

- Pás nesmí být překroucen.

- Po nehodě nechte zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit bezpečnostní pásy. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky snížené funkčnosti.

- Pokud nastavujete zadní lavici, přesvědčte se, že bezpečnostní pásy a jejich přezky jsou ve správných polohách a že nic nebrání jejich správné funkci.

- Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra.

- Pozor, aby se do prostoru zámku bezpečnostního pásu nedostaly žádné předměty, které by mohly překážet jeho správnému fungování.

- Ujistěte se, že pouzdro pro zachycení bezpečnostního pásu je ve správné pozici (nesmí být schované, přimáčknuté, zablokované apod. ani osobami, ani předměty).

SEŘÍZENÍ VOLANTU