Zpět na seznam

STĚRAČE, PŘEDNÍ OSTŘIKOVAČE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo vybavené přerušovaným předním stíráním

A speciální stírání

Krátký impulz spustí pohyb stěračů tam a zpět.

B vypnutí;

C přerušované stírání

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví. Interval mezi stíráním lze změnit otočením kroužku 2.

D pomalé souvislé stírání

E nesouvislé rychlé stírání

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání. Z rychlého souvislého stírání přejde na pomalé souvislé stírání. Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy automatickou volbu.

Polohy ACD jsou dostupné pouze při zapnutém zapalování. Poloha E je dostupná pouze při běžícím motoru.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

V každém případě stěrač vyměňte, kdykoli jeho výkonnost začne klesat, tzn. přibližně jednou za rok. Viz odstavec „Lišty stěrače: výměna“ v části 5.

Opatření při používání stěračů

- Když mrzne nebo je sníh, nejprve sklo očistěte a teprve pak zapněte stěrače (hrozí přehřátí motorku);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

Vozidlo vybavené předními stěrači se snímačem deště

Snímač deště je umístěn na čelním skle před vnitřním zpětným zrcátkem.

A speciální stírání

Krátký impulz spustí pohyb stěračů tam a zpět.

B vypnutí;

C funkce automatického stírání

Je-li zvolena tato poloha, systém detekuje dopad vody na čelní sklo a spustí stírání vhodnou rychlostí stěračů. Je možné změnit práh spuštění a čas mezi stíráními otočením kroužku 2:

- F : minimální citlivost

- G : maximální citlivost

Čím vyšší je citlivost, tím rychleji stěrače reagují a frekvence stírání stoupá.

Po aktivaci automatického stírání nebo zvýšení citlivosti stěrače vykonají pohyb tam a zpět.

Zvláštnost:

- snímač deště je pouze pomocná funkce. V případě snížené viditelnosti řidič musí stěrač ručně aktivovat. Za mlhy nebo sněžení není automatické stírání systematické a zůstává pod vaší kontrolou.

- Při teplotách pod nulou se automatické stírání aktivní po nastartování vozidla neaktivuje. Aktivuje se automaticky, jakmile vozidlo překročí určitou rychlost (přibližně 8 km/h).

- Neaktivujte automatické stírání za suchého počasí.

- Před aktivací automatického stírání odstraňte veškerou námrazu z čelního skla.

Funkční porucha

V případě poruchy automatického stírání stěrač funguje na v režimu přerušovaného stírání. Kontaktujte značkový servis.

Funkce snímače deště může být narušena v případě:

- opotřebovaná stírátka stěračů; vrstvička vody nebo stopy zanechané stírátky na oblasti detekce snímače mohou prodloužit dobu reakce automatického stěrače nebo zvýšit frekvenci stírání;

- úlomek nebo prasklina na úrovni snímače nebo čelní sklo zanesené prachem, nečistotami, hmyzem, námrazou, mycím voskem a hydrofobními produkty; automatický stěrač bude méně citlivý, nebo dokonce nebude reagovat vůbec.

D pomalé souvislé stírání

E nesouvislé rychlé stírání

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání. Z rychlého souvislého stírání přejde na pomalé souvislé stírání. Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy automatickou volbu.

Opatření

- V případě námrazy před prvním spuštěním stěračů zkontrolujte, zda stírátka nejsou přilepená. Pokud aktivujete stěrače, když jsou stírátka přimrzlá, může dojít k poškození stírátek i motoru stěračů.

- Neaktivujte stěrače na suchých oknech, dochází tak k opotřebení nebo předčasnému poškození stírátek.

Zvláštní poloha čištění před stíráním (servisní poloha)

Tato poloha umožňuje zvednutí stírátek, abyste je mohli oddálit od čelního skla.

Může být užitečná:

- čištění stírátek;

- uvolnění stírátek od čelního skla během zimního času;

- při výměně stírátek (viz odstavec „Stírátka stěračů“ v kapitole 5).

Při zapnutém zapalování a vypnutém motoru zcela stlačte páčku stěrače (poloha rychlé souvislé stírání), stírátka stěračů se zastaví v poloze oddálené od kapoty.

Pro navrácení stírátek do původní polohy se nejprve přesvědčte, že byla zcela sklopena na čelní sklo, a poté uveďte páku do polohy B (zastavení) při spuštěném motoru.

Před spuštěním motoru sklopte stírátka na čelní sklo, jinak hrozí poškození kapoty nebo stěračů při jejich uvedení do provozu.

Polohy AD jsou dostupné pouze při zapnutém zapalování. Polohy CE jsou dostupné pouze při běžícím motoru.

Zvláštní poloha čištění před stíráním (servisní poloha)

Tato poloha umožňuje zvednutí stírátek, abyste je mohli oddálit od čelního skla.

Může být užitečná:

- čištění stírátek;

- uvolnění stírátek od čelního skla během zimního času;

- při výměně stírátek (viz odstavec „Stírátka stěračů“ v kapitole 5).

Při zapnutém zapalování a vypnutém motoru zcela stlačte páčku stěrače (poloha rychlé souvislé stírání), stírátka stěračů se zastaví v poloze oddálené od kapoty.

Pro navrácení stírátek do původní polohy se nejprve přesvědčte, že byla zcela sklopena na čelní sklo, a poté uveďte páku do polohy B (zastavení) při spuštěném motoru.

Před spuštěním motoru sklopte stírátka na čelní sklo, jinak hrozí poškození kapoty nebo stěračů při jejich uvedení do provozu.

Poznámka:

Pokud stěrače již nejsou napájeny, nejméně jednu minutu po zamknutí vozidla, je možno se stírátky manipulovat ručně. Nikdy nemanipulujte s rameny stírátek za použití síly, existuje tak nebezpečí poškození motoru stěračů, ramen a stírátek.

Pro opětovné umístění stírátek do správné polohy po zásahu se ujistěte, že stírátka spočívají na čelním skle, zapněte zapalování a stiskněte ovladač stěračů.

Stírátko na straně řidiče musí být vždy nad stírátkem spolujezdce. Pokud tomu tak není, nechte proběhnout jeden pohyb stěračů tam a zpět při vyšší rychlosti než cca 7 km/h.

Jsou-li na čelním skle překážky (nečistoty, sníh, led apod.), odstraňte je (včetně středové oblasti za vnitřním zpětným zrcátkem), než spustíte stěrače (riziko přehřátí motoru).

Pokud pohybu stírátka brání překážka, stírátko se může zastavit. Odstraňte překážku a znovu aktivujte stěrače pomocí páčky stírání.

Před každým zásahem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) uveďte páčku 1 do polohy B (vypnutí).

Riziko zranění a/nebo poškození.

Ostřikovač

Zapněte zapalování, zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Krátké stisknutí spustí kromě ostřikovače také pohyb stěrače tam a zpět.

Delší stisknutí spustí kromě ostřikovače také tři pohyby stěrače tam a zpět, po kterých za několik sekund následuje pohyb čtvrtý.

Poznámka:

Při teplotě pod nulou může kapalina ostřikovače zamrznout na čelním skle a snižovat tak viditelnost. Zahřejte čelní sklo pomocí ovládání odmlžování, a poté jej vyčistěte.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze B (vypnuto).

Mohlo by dojít ke zraněním.

Ostřikovače světlometů

Při rozsvícených světlometech

U vozidel, která jsou takto vybavena, za běžícího motoru držte páčku 1 vytaženou směrem k sobě cca 2 sekundy, tím spustíte ostřikovače světlometů současně s ostřikovačem.

Ostřikovače světlometů jsou také aktivovány třemi prodlouženými stisky ovládání ostřikovače předního skla.

Poznámka:

Aby bylo zajištěno správné fungování ostřikovače světlometů v zimním období, odstraňte sníh z ozdobných krytů ostřikovacích trysek a odmrazte je pomocí odmrazovacího aerosolu.

V každém případě se doporučuje pravidelně odstraňovat nečistoty ulpívající na sklech světlometů.

Dosáhnete-li minimální hladiny kapaliny ostřikovače, okruh ostřikovače se může přerušit.

Doplňte kapalinu do ostřikovače a poté jej spusťte při běžícím motoru, aby se okruh znovu zaplnil.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze B (vypnuto).

Mohlo by dojít ke zraněním.