NÁDRŽ NA ČINIDLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zajistěte soulad s předpisy, které platí ve vaší zemi. Je třeba zdůraznit, že nedodržování platných předpisů může mít za následek postihy vůči majiteli vozidla.

Funkční princip

Činidlo je určeno pro vznětové motory vybavené systémem SCR (selektivní katalytické redukce).

Použití činidla snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech.

Spotřeba činidla při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a stylu jízdy řidiče.

Kvalita činidel

Používejte pouze činidla, která splňují normu ISO 22241 a jsou v souladu se značkou uvedenou na štítku na příklopu hrdla nádrže.

Naplnění

Užitečný objem nádrže: přibližně 11 litrů.

Při vypnutém zapalování otevřete kryt A, poté odšroubujte uzávěr 1.

Poznámka: je-li teplota nádrže vysoká, mohou z uzávěru unikat páry hydroxidu amonného.

Činidlo nesmí zasáhnout oči ani kůži. Pokud by k takovému styku došlo, důkladně opláchněte postižené místo proudem čisté vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře.

Činidlo lze doplňovat pouze při vypnutém motoru (nikoli v pohotovostním režimu u vozidel vybavených funkcí STOP and Start). Musíte vypnout zapalování SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Pokud se zobrazí varování „XXX KM blokace doplnit AdBlue“, naplňte nádrž na činidlo. Řiďte se při tom pokyny k plnění.

Nebezpečí znehybnění vozidla.

Plnicí uzávěr: je specifický.

Pokud jej budete muset vyměnit, ujistěte se, že je stejný jako původní uzávěr. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky. Oblast tankování nemyjte vysokotlakým čisticím zařízením.

Plnění (pokračování)

Nádrž lze naplnit u čerpací stanice. Při vypnutém motoru vsuňte pistoli až na doraz, než začnete plnit nádrž (jinak hrozí nebezpečí odstřiků). Pistoli udržujte v této poloze po celou dobu tankování.

Po prvním automatickém vypnutí na konci tankování je možné provést maximálně dvě další spuštění, aby byl zachován expanzní objem.

V ostatních případech je při plnění nutné si přečíst informace uvedené na nádobce činidla (např. plechovce nebo láhvi).

Pokyny ohledně použití

Při plnění:

- s činidlem zacházejte opatrně. Mohou poškodit oděv, obuv, díly karosérie apod.;

- dbejte na to, aby nedošlo k vniknutí vody.

Pokud činidlo přeteče nebo kontaminuje lak, rychle zasaženou oblast vyčistěte velkým množstvím studené vody a měkkým hadříkem.

Poznámka: Pokud činidlo krystalizuje, použijte měkkou houbu.

Za extrémně chladného počasí

V mrazivém počasí musí být nádržka na činidlo palivového okruhu naplněna, když se na přístrojové desce zobrazí ukazatel a zpráva „Doplnit Adblue před 1200 km“.

Zvláštní případy

Činidlo zamrzá při teplotě cca pod −10 °C.

Pokud je kapalina zmrzlá, nepokoušejte se jí nádrž naplnit. Je-li potřeba činidlo doplnit nebo naplnit nádrž (svítí ), zaparkujte vozidlo na teplejším místě, aby činidlo roztálo. Jinak o doplnění činidla nebo naplnění nádrže na činidlo požádejte kvalifikovaného pracovníka.

Po doplnění činidla zkontrolujte řádné zavření uzávěru a krytu a nastartujte motor. Než se vydáte na cestu, NECHTE vozidlo 10 sekund STÁT se spuštěným motorem.

Pokud tak neučiníte, bude naplnění nádrže automaticky detekováno až po několika desítkách minut jízdy.

Dokud systém naplnění nádrže nedetekuje, bude se stále zobrazovat zpráva „--- Doplnit AdBlue“ a kontrolky budou svítit.

Na žádné části systému není povoleno provádět jakékoli zásahy. Práce na systému smějí provádět pouze kvalifikovaní zaměstnanci sítě značky, aby se předešlo poškození.

Údržba / dojezd

Informace zobrazené na přístrojové desce může doprovázet zvukový signál.

Kontrolky

Zpráva

Co dělat

-

„Doplnit AdBlue před 2400 km“

Pokud se zpráva zobrazí při zapnutí zapalování, zbývající dojezdová vzdálenost je méně než 2 400 km).

Naplánujte doplnění, nebo nechte doplnit činidlo do nádrže v autorizovaném servisu.

Rozsvítí se kontrolka .

„Doplnit Adblue před 1200 km“

Pokud se zpráva zobrazí při zapnutí zapalování, zbývá dojezdová vzdálenost mezi 1 200 a 800 km.

Naplánujte doplnění, nebo nechte doplnit činidlo do nádrže v autorizovaném servisu.

Rozsvítí se kontrolka .

„XXX KM blokace doplnit AdBlue“

Zpráva se zobrazí při zapnutí zapalování a opakuje se:

- Přibližně každých 100 km, zbývající dojezdová vzdálenost je mezi 800 km a 200 km.

- Přibližně každých 50 km, zbývající dojezdová vzdálenost je méně než 200 km.

Nádrž na činidlo co nejdříve naplňte nebo ji nechte naplnit resp. doplnit v autorizovaném servisu.

bliká.

„0 KM blokace doplnit AdBlue“

Motor nelze spustit.

Aby bylo možno motor znovu nastartovat, musíte nádrž na činidlo doplnit sami.

Poruchy systému

Rozsvícení kontrolek může být doprovázeno zvukovým signálem.

Kontrolky

Zpráva

Hodnoty

Rozsvítí se kontrolky a ©.

„Zkontrolovat emisní systém“

„Zkontrolovat kvalitu AdBlue“

„Zkontrolovat vstřik. AdBlue“

Indikuje poruchu v systému. Obraťte se co nejdříve na značkový servis.

Rozsvítí se kontrolky a ©.

„XXX KM blokace emisní systém“

Signalizuje poruchu systému a že za méně než 800 km nebude možné vozidlo znovu nastartovat.

Toto upozornění se opakuje:

- každých 100 km do chvíle, kdy zbývá 800 až 200 km před okamžikem, kdy nepůjde vozidlo znovu nastartovat;

- Vždy po 50 km, dokud nezbývá přibližně 200 km do okamžiku, kdy už vozidlo nebude možné nastartovat.

Co nejdříve se poraďte se zástupcem značky.

Rozsvítí se kontrolky a ©.

„0 KM blokace emisní systém“

Indikuje, že po vypnutí zapalování nebude možné vozidlo znovu nastartovat. Kontaktujte značkový servis.