Zpět na seznam

NOUZOVÉ VOLÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je vozidlo vybaveno funkcí nouzového volání, může být tato funkce využita k automatickému nebo ručnímu přivolání záchranných složek v případě nehody (bez poplatku). Tato funkce dokáže snížit čas potřebný k příjezdu záchranných složek.

Poznámka: tísňové volání funguje:

- v zemích pokrytých přidruženými telefonickými pohotovostními službami a infrastrukturou kompatibilní se systémem;

- v závislosti na pokrytí v geografické oblasti, kde se vozidlo používá.

Použijete-li funkci nouzového volání k nahlášení nehody, jíž jste se stali svědky, zastavte hned, jakmile to budou umožňovat podmínky dopravy, aby mohla záchranná služba lokalizovat vaše vozidlo a tím i polohu nahlášené nehody.

V každém případě je nutné dodržovat platné místní zákony.

1 Výstražná kontrolka činnosti systému:

- zelená: funkční

(síť je k dispozici);

- nesvítí: nefunkční

(síť není k dispozici);

- červená: v provozu

porucha;

- bliká zeleně: probíhá hovor.

2 Automatický režim výstražných světel.

3 Tlačítko SOS.

4 Mikrofon.

5 Reproduktor.

Hovor vždy probíhá následujícím způsobem:

- Nastaví se volání záchranné služby;

- odešle údaje týkající se nehody (registrační značku vozidla, místní čas hovoru, poslední polohu, směr vozidla);

- hlasová komunikace se záchranou službou;

- v případě potřeby se vytočí služba nouzové pomoci.

Jsou k dispozici dva režimy nouzového volání:

- automatický režim;

- Manuální režim

Nouzové volání použijte pouze v případě nouze, například pokud se stanete účastníkem nebo svědkem dopravní nehody nebo pokud se necítíte dobře.

Automatický režim

Pokud se výstražná kontrolka automatického režimu 2 rozsvítí zeleně, potvrdí to, že byl automatický systém aktivován.

Nouzové volání se spustí automaticky v případě nehody vyžadující aktivaci ochranných zařízení (předpínače bezpečnostních pásů, airbag atd.).

Manuální režim

Nouzové volání se spouští:

- stisknutím a podržením tlačítka 3 po dobu nejméně tří sekund;

nebo

- pětinásobným stisknutím tlačítka 3 během deseti sekund.

V případě neúmyslné aktivace je možné hovor zrušit stisknutím tlačítka 3 po dobu přibližně dvou sekund před spojením hovoru s call centrem.

Jakmile je hovor navázán, ukončit jej bude moci pouze call centrum.

Testovací režim

(podle místních zákonů)

Testovací režim je vyhrazen pro autorizované prodejce ke kontrole správné funkce nouzového volání.

Testovací režim aktivujete:

- krátce třikrát stiskněte tlačítko 3;

- vyčkejte přibližně 15 sekund;

- krátce třikrát stiskněte tlačítko 3.

Výstup z testovacího režimu proběhne automaticky.

V případě nehody a pokud to poloha a doprava umožňují, zůstaňte poblíž vozidla, abyste mohli v případě potřeby rychle odpovědět na hovor call centra.

Funkční problémy

V některých případech nemusí nouzové volání fungovat (např. slabý akumulátor).

Pokud systém zjistí provozní poruchu, kontrolka 1 se rozsvítí červeně na více než 30 minut. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Systém pracuje pomocí samostatného akumulátoru. Životnost baterie činí přibližně 4 roky (kontrolka 1 se rozsvítí červeně, jakmile se přiblíží konec životnosti).

Obraťte se na značkový servis.

Pro zajištění vaší bezpečnosti a správného fungování systému musí být každý zásah týkající se akumulátoru (vyjmutí, odpojení atd.) prováděn odborníkem.

Nebezpečí vážných popálenin nebo úrazu elektrickým proudem

Je nutné dodržovat intervaly pro jeho výměnu tak, jak jsou uvedeny v servisní knížce, a nepřekračovat je.

Akumulátor je specifického typu. Při jeho výměně zajistěte, aby byl nahrazen identickým typem.

Kontaktujte značkový servis.

Bez systému nouzového volání nelze systém sledovat a nebude pod stálým dozorem. Údaje se automaticky a neustále mažou a systém ukládá pouze tři poslední polohy vozidla.

Podle legislativy platné pro vaši zemi jsou data zasílána pouze v případě tísňového volání. Údaje odesílané do call centra jsou považovány za osobní údaje dle platných zákonů v zemi, ve které se nacházíte. Systém uchovává údaje o historii činností pouze 13 hodin.

Majitel vozidla má právo přístupu ke svým údajům. Může požádat o opravu, odstranění nebo uzamčení dat.