BATERIE: Řešení obtíží

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Abyste zamezili vzniku jisker

- Před odpojením nebo zpětným připojením akumulátoru se ujistěte, že jsou všechny „elektrické spotřebiče“ (stropní svítidla atd.) vypnuty;

- před připojením nebo odpojením akumulátoru, který byl nabíjen, vypněte nabíječku;

- na akumulátor nepokládejte žádné kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu mezi svorkami;

- po vypnutí motoru počkejte nejméně pět minut, než odpojíte akumulátor;

- po zpětné montáži dohlédněte na správné zpětné připojení svorek akumulátoru.

Připojení nabíječky

Nabíječka musí být kompatibilní s akumulátorem o jmenovitém napětí 12 Volt.

Akumulátor nikdy neodpojujte za chodu motoru. Řiďte se vždy návodem výrobce nabíječky.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Některé akumulátory mohou být specifické co se týče nabíjení, poraďte se se zástupcem značky.

Zamezte vzniku jisker, které by mohly okamžitě vyvolat explozi. Nabíjení provádějte v dobře větrané místnosti.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

S akumulátorem zacházejte s maximální opatrností, protože obsahuje kyselinu sírovou, která nikdy nesmí přijít do styku s pokožkou nebo očima. Pokud by k takovému styku došlo, důkladně opláchněte postižené místo proudem čisté vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře.

Díly baterie je nutné skladovat odděleně od otevřeného ohně, rozžhavených předmětů a jisker. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Spouštění motoru akumulátorem z jiného vozidla

Pokud pro spuštění motoru musíte použít akumulátor jiného vozidla, obstarejte si vhodné elektrické kabely (velký průřez) u zástupce značky nebo, pokud již máte startovací kabely, zkontrolujte, zda jsou v dobrém stavu.

Jmenovité napětí obou akumulátorů musí být stejné: 12 V.

Akumulátor dodávající proud musí mít kapacitu (ampérhodiny, Ah) minimálně stejnou jako vybitý akumulátor.

Zkontrolujte, zda mezi oběma vozy nedochází ke kontaktu (nebezpečí zkratu při spojování kladných pólů) a zda je vybitý akumulátor správně připojen. Vypněte zapalování svého vozu.

Spusťte motor vozidla, jehož akumulátor bude dodávat proud, a nechte jej běžet na střední otáčky.

Poznámka: u hybridní verze E-Tech je nutné použít vzdálené svorky umístěné v motorovém prostoru, protože k akumulátoru není přímý přistup. Pročtěte si následující stránky.

Akumulátor v motorovém prostoru

Akumulátor není přímo přístupný.

Použijte svorku 1 (+) a svorku  2 (-) v motorovém prostoru.

Zvedněte kryt 3 z terminálu 1 (+).

Nepoužívejte hybridní vozidlo E-Tech ke startování „12V“ akumulátoru jiného vozidla.

Elektrická energie v přídavném „12V“ akumulátoru hybridního vozidla E-Tech není pro tuto operaci dostatečná.

Nebezpečí poškození vozidla.

Upevněte kladný kabel A na svorku 1 (+), a pak na svorku 5 (+) akumulátoru dodávajícího proud.

Upevněte kabel záporného pólu B na svorku 4 (-) akumulátoru dodávajícího proud, a poté na svorku 2 (-).

Spusťte motor vozidla, jehož akumulátor bude dodávat proud, a nechte jej běžet na střední otáčky.

Pokud motor vozidla nenastartuje okamžitě, vypněte zapalování a vyčkejte několik sekund. Poté operaci zopakujte.

Při běžícím motoru odpojte kabely AB a v opačném pořadí (2451).

Zvedněte kryt 3 svorky 1 (+).

Zkontrolujte, zda se kabely AB vzájemně nedotýkají a zda kladný kabel A není v kontaktu s žádným kovovým dílem vozu, který bude dodávat proud.

Nebezpečí poranění a/nebo poškození vozidla.

Vzdálené svorky

(Hybridní verze E-Tech )

Použijte svorku 6 (+) a svorku  7 (-) v motorovém prostoru.

Poznámka: otevřete kryt 8 svorkovnice 6 (+) stisknutím tlačítka 9, jak ukazuje šipka.

Je zakázáno odpojovat kladný kabel v motorovém prostoru.

Nebezpečí náhodného spuštění motoru.

Nebezpečí popálenin odlétávajícími jiskrami.

Upevněte kladný kabel C na svorku 6 (+), a poté na svorku 10 (+) akumulátoru dodávajícího proud.

Upevněte kabel záporného pólu D na svorku 11 (-) akumulátoru dodávajícího proud, a poté na svorku 7 (-).

Sešlápněte brzdový pedál a stiskněte startovací tlačítko nebo, v závislosti na typu vozidla, otočte klíčem v zapalování. Jakmile je zapnuté zapalování, odpojte kabely CD v opačném pořadí (6 - 10 - 11 - 7).

Po každé manipulaci s krytem 3 zkontrolujte kryt svorkovnice 13 na vnitřní straně 12.

Zkontrolujte, zda se kabely CD vzájemně nedotýkají a zda kladný kabel C není v kontaktu s žádným kovovým dílem vozu, který bude dodávat proud.

Nebezpečí poranění a/nebo poškození vozidla.