BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro zajištění Vaší bezpečnosti používejte při všech jízdách bezpečnostní pásy. Navíc je Vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte.

Před jízdou nejprve seřiďte sedadlo řidiče a pak všech spolujezdců a upravte bezpečnostní pásy, abyste dosáhli co největší bezpečnosti.

Seřízení místa řidiče

- Zpříma se posaďte a opřete o opěradlo (po odložení kabátu, bundy apod.). Je to velmi důležité pro správné držení zad.

- seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu při zachování možnosti úplného sešlápnutí pedálů. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže zůstaly mírně pokrčeny;

- seřiďte si polohu opěrky hlavy. Pro zajištění maximální bezpečnosti musí být vzdálenost mezi hlavou a opěrkou hlavy minimální;

- seřiďte výšku sedáku. Toto seřízení vám umožní zvolit polohu sedadla poskytující optimální zorný úhel; 

- seřiďte polohu volantu.

K zajištění správné funkce zadních bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda je zadní lavice řádně zajištěna. ZADNÍ LAVICE: funkce.

Nesprávně seřízené nebo překroucené bezpečnostní pásy mohou být příčinou zranění v případě nehody.

Používejte jeden bezpečnostní pás pro jednu osobu, dítě nebo dospělého.

Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby kyčelní pás nevyvíjel příliš velký tlak na břicho, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle.

Seřízení bezpečnostních pásů

Pro správné nastavení a umístění bezpečnostních pásů na jednotlivých sedadlech:

- nastavte sedadla (polohu sedadla a úhel opěradla, pokud je to možné);

- dobře se zády opřete o opěradlo;

- posuňte pás v ramenní oblasti 1 co nejblíže ke krku, aniž by na něm skutečně ulpíval (v případě potřeby upravte výšku ukotvení bezpečnostního pásu, pokud je to možné) a zkontrolujte, že se pás v hrudní oblasti 1 dotýká ramene;

- pás v pánevní oblasti veďte 2 tak, aby ležel naplocho na stehnech a proti pánvi.

Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Příklad: Vyhněte se příliš silným oděvům, vloženým předmětům apod.

Zajištění

Odviňte pás pomalu a bez rázů a zajistěte připnutí západky 3 do pouzdra 5 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 3).

V případě zablokování pásu jej vraťte zpět a znovu odviňte.

Je-li pás zablokovaný úplně, pomalu, ale silně za něj zatáhněte a vytáhněte jej asi o 3 cm. Nechte ho navinout zpět a potom ho znovu odviňte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Odmykání

Stiskněte tlačítko 4, pás je navinut navíječem. Přidržujte ho.

ß Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu předního spolujezdce.

Toto se zobrazí na centrálním displeji při zapnutí zapalování a pokud není zapnutý bezpečnostní pás řidiče nebo spolujezdce vpředu (pokud je sedadlo obsazené). V závislosti na vozidle, pokud je sedadlo obsazené a jeden z těchto bezpečnostních pásů není zapnutý nebo se rozepne, když se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než cca 20 km/h, výstražná kontrolka bliká a po dobu přibližně 120 sekund se ozývá pípání.

Poznámka: v závislosti na vozidle může předmět na sedadle spolujezdce v některých případech aktivovat výstražnou kontrolku.

Výstraha zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadním sedadle (u některých vozidel)

Po zapnutí zapalování se na přístrojovém panelu zobrazí grafika 6. Toto vždy informuje řidiče o stavu zapnutí každého ze zadních bezpečnostních pásů:

- zapalování je zapnuto;

- jsou otevřené dveře;

- zapnutí nebo vypnutí zadního bezpečnostního pásu.

přehrávání 6 obrázku:

- zelená kontrolka: bezpečnostní pás je zapnutý;

- kontrolka svítí červeně: sedadlo je obsazeno a bezpečnostní pás není zapnutý;

- šedá kontrolka: sedadlo není obsazeno.

Podle typu vozidla, varovná kontrolka na centrálním displeji se také rozsvítí, když se zapne zapalování a pokud u obsazeného zadního sedadla není zapnutý bezpečnostní pás. Při rychlosti vozidla nižší než cca 20 km/h se varovná kontrolka na centrálním displeji rozsvítí, když se rozepne bezpečnostní pás na zadním sedadle.

Je doprovázena symbolem 6, který se objeví přibližně na dobu 60 sekund pokaždé, když je zapnut nebo rozepnut jeden ze zadních bezpečnostních pásů.

Když rychlost vozidla dosáhne nebo překročí 20 km/h, pokud je během jízdy jeden ze zadních bezpečnostních pásů rozepnutý nebo se rozepne:

- na centrálním displeji bliká varovná kontrolka;

a

- ozve se zvukový signál po dobu 30 až 120 sekund (podle verze vozidla);

a

- po dobu minimálně 60 sekond se rozsvítí symbol 6 a symbol daného sedadla se rozsvítí červeně.

Vždy si ověřte, že jsou cestující vzadu správně upoutáni a že zobrazený počet zapnutých bezpečnostních pásů odpovídá počtu obsazených míst vzadu.

Poznámka: v některých případech a podle vozidla může předmět položený na některém ze zadních sedadel aktivovat upozornění.

Nastavení výšky předních bezpečnostních pásů

Pro nastavení výšky pásu použijte tlačítko 7 a pás nastavte tak, aby hrudní pás procházel tak, jak je uvedeno výše. Stiskněte tlačítko 7 a posuňte pás nahoru nebo dolů. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění.

Zadní bezpečnostní pásy 8

Zajištění, odjištění a seřízení se provádí stejným způsobem jako u předních bezpečnostních pásů.

Zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů po každé manipulaci se zadní lavicí.

Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla.

- Na prvcích zádržného systému instalovaných při výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech a sedadlech, ani na jejich upevněních. Ve zvláštních případech (např. instalace dětské sedačky) se obraťte na značkový servis.

- Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit vážná zranění.

- Hrudní pás nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády.

- Nepoužívejte stejný pás pro více než jednu osobu a nikdy neupoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně.

- Pás nesmí být překroucen.

- Po nehodě nechte zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit bezpečnostní pásy. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky snížené funkčnosti.

- Při vracení zadní lavice do původní polohy ověřte, zda jsou bezpečnostní pásy a jejich přezky ve správných polohách a zda nic nebrání jejich správné funkci.

- Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra.

- Pozor, aby se do oblasti spony pásu nedostaly žádné předměty, které by mohly překážet při jeho zapnutí.

- Ujistěte se, že pouzdro pro zachycení bezpečnostního pásu je ve správné pozici (nesmí být schované, přimáčknuté, zablokované apod. ani osobami, ani předměty).