Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Řadicí páka 1

P: parkování

R: zpětný chod

N: neutrál

D: automatický režim

L: režim „Low“ (v závislosti na vozidle)

B: rychlostní stupeň vpřed se zvýšeným rekuperačním brzděním (v závislosti na vozidle)

Na displeji 3 na přístrojové desce se zobrazuje zařazená poloha řadicí páky 1.

Poznámka: stiskněte tlačítko 2 pro:

- opuštění polohy P;

- přechod z polohy D, L, B nebo N do polohy R nebo P;

- přechod z polohy D do polohy L nebo B.

Rozjíždění

Když vozidlo stojí na místě a páka 1 se nachází v pozici P, spusťte vozidlo.

U hybridní verze E-Tech se na přístrojové desce zobrazí zpráva READY.

Pro přestavení páky z polohy P je nezbytné před stisknutím tlačítka pro odjištění 2 sešlápnout brzdový pedál.

S nohou na brzdovém pedále (kontrolka 4 zmizí z displeje), vyřaďte z polohy P, uvolněte zajišťovací tlačítko 2 a zařaďte D.

Nastavení volicí páky do polohy D nebo R lze provést pouze při stojícím vozidle, sešlápnutém brzdovém pedálu a uvolněném pedálu akcelerace.

Rozsvítí se kontrolka READY na přístrojové desce, která signalizuje, že hybridní systém E-Tech je v provozu a je připraven k jízdě SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem, SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Jízda v automatickém režimu

Nastavte páku 1 do polohy D.

Ve většině dopravních podmínek, se kterými se setkáte, nebudete muset s pákou dále manipulovat: rychlostní stupně se řadí automaticky a ve správný okamžik při odpovídajících otáčkách motoru, protože „automatika“ zohledňuje zatížení vozidla, profil vozovky a zvolený styl jízdy.

Hospodárná jízda

Při jízdě po silnici nechávejte páku vždy v poloze D, udržujte pedál akcelerace mírně sešlápnutý, rychlostní stupně se při nižších otáčkách zařadí automaticky.

Zrychlení a podřazení

Důrazně a nadoraz sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

To v mezích možností motoru umožní podřadit na optimální rychlostní stupeň.

Jízda v režimu B

Tento režim umožňuje jízdu s větším rekuperačním brzděním motoru.

Při uvolnění pedálu akcelerace vozidlo zpomalí pomocí brzdění s rekuperací.

Elektrický motor takto generuje větší elektrický proud, což umožňuje nabíjet trakční akumulátor.

V režimu B bude brzdění s rekuperací méně efektivní, pokud je akumulátor studený nebo zcela nabitý.

Brzdění motorem však v žádném případě nemůže nahradit brzdění pomocí sešlápnutí pedálu brzdy.

Páčky změny rychlosti 56

Podle typu vozidla můžete ke změně zařazeného stupně použít pádla 56, pokud je páka v poloze D.

5: Zařazení nižšího převodu.

6: Zařazení vyššího převodu.

Polohy P, N, L, R B nelze nastavit pomocí pádel.

Jízda v ručním režimu

Při jízdě v poloze D můžete přepnout do ručního režimu jízdy pomocí pádel 56 na volantu.

V závislosti na typu vozidla jsou k dispozici dva ruční režimy jízdy:

- „dočasný“ ruční režim, který slouží k nucené změně převodu krátkým stisknutím jednoho z pádel. Režim jízdy D a zařazený převod se objeví na přístrojové desce.

Poznámka: Převodovka se automaticky vrátí zpět do automatického režimu D, pokud není zařazen optimální převodový stupeň nebo pokud nebyla pádla určitou dobu použita.

- stálý ruční režim se aktivuje stisknutím a podržením jednoho z pádel. Režim jízdy M a zařazený převod se objeví na displeji na přístrojové desce.

Poznámka: Do automatického režimu se vrátíte stisknutím a podržením pravého pádla. Na přístrojové desce se zobrazí automatický režim D.

V každém případě:

- pro řazení nižších rychlostních stupňů stiskněte levou páčku;

- pro řazení vyšších rychlostních stupňů stiskněte pravou páčku.

Poznámka: v závislosti na displeji, kontrolky + a - nebo a doporučují zařazení vyššího nebo nižšího převodu.

Zvláštní případy

V některých jízdních situacích (vyžadujících např. ochranu motoru, spuštění dynamické kontroly jízdy ESC atd.) může automatizovaný systém samostatně zařadit rychlostní stupeň.

Stejně tak, aby bylo zamezeno „nesprávným manévrům“, může být změna převodového stupně „automatikou“ odmítnuta: v takovém případě Vás na to upozorní blikání zobrazení rychlostního stupně po dobu několika sekund.

Výjimečné situace

Pokud typ vozovky nebo stav počasí (prudké kopce, náhlé prudké svahy, hluboký sníh, písek nebo bláto) způsobují obtíže automatickému režimu, tak - s ohledem na typ vozidla - doporučujeme:

- u vozidel vybavených páčkami na volantu: přepněte pomocí těchto páček do manuálního režimu. Důvodem je předcházení postupnému řazení rychlostních stupňů, požadovaných „automatikou“ při jízdě do svahu, a dosažení brzdění motorem, v případě sjíždění z dlouhých svahů.

- u vozidel vybavených páčkami na volantu: použijte režim „Low“ umožňující při nízké rychlosti do než 50 km/h jízdu na povrchu s nízkou přilnavostí (sníh, bláto atd.), stoupání do svahu nebo brzdění motorem během sjíždění svahu. Za tímto účelem přepněte páku do polohy L.

Poznámka: v režimu „Low“ jsou změny rychlosti motoru plynulé a zrychlení lineárnější.

Aby ve velmi chladném počasí nedošlo ke zhasnutí motoru, počkejte několik sekund před opuštěním polohy P nebo N a zařazením polohy D, R, L nebo B.

Při zastavení ve svahu nenechávejte nohu na plynu.

Hrozí nebezpečí přehřátí automatické převodovky.

Před opuštěním vozidla zkontrolujte, zda je kontrolka P na přístrojové desce aktivní.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

V případě nárazu na podvozek vozidla při manévrování (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete poškodit vozidlo (například deformace nápravy), elektrický obvod nebo hnací akumulátor.

Nedotýkejte se prvků obvodu ani eventuelně vyteklých kapalin.

Pro zabránění nebezpečí nehody si nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat značkovým servisem.

Nebezpečí vážných zranění nebo elektrické rány, která může způsobit smrt.

Zaparkování vozidla

Jakmile se vozidlo zastaví, držte nohu na brzdovém pedálu a přesuňte páku do polohy P: převodovka je na neutrálu a poháněná kola jsou mechanicky zablokována.

Zkontrolujte, zda je zatažena automatická parkovací brzda.

Pravidelnost údržby

Informaci, zda automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu naleznete v servisní knížce vašeho vozidla nebo se obraťte na autorizovaného prodejce značky.

Pokud servis nevyžaduje, není třeba dolévat olej.

Poloha P se smí používat pouze při stojícím vozidle.

Funkční problémy

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat převodovku“, znamená to poruchu.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Přehřátí převodovky“, co nejdříve zastavte, aby převodovka vychladla, a vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.

- Odstranění poruchy u vozidla s automatickou převodovkou TAŽENÍ: odtah vozidla.

Z bezpečnostních důvodů nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla.

Pokud je při rozjíždění, páka zablokovaná v poloze Ppři sešlápnutí brzdového pedálu (např. závada akumulátoru), je možné ručně uvolnit páčku k odblokování poháněných kol.

To provedete odepnutím základny manžety a stisknutím tlačítka 8 a současně stisknutím tlačítka 7 na páce k odblokování páky a zařazením polohy N.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.