SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Karta se musí nacházet v oblasti detekce 1.

Pro spuštění motoru:

- u vozidel s automatickou převodovkou nastavte řadicí páku do polohy P, sešlápněte pedál brzdy a stiskněte tlačítko 2;

- u vozidel s mechanickou převodovkou sešlápněte pedál brzdy nebo spojky a stiskněte tlačítko 2. Pokud je zařazen některý rychlostní stupeň, dojde ke spuštění motoru pouze po sešlápnutí spojkového pedálu.

Zvláštnosti

- Pokud není splněna jakákoliv z podmínek spouštění motoru, na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Sešlápnout pedál brzdy + START“ nebo „Sešlápnout pedál spojky + START“ nebo „Přesunout páku do pozice P“;

- V některých případech je nutné otáčet volantem a současně stisknout startovací tlačítko 2, aby bylo umožněno odemknutí sloupku řízení. Uvědomí vás o tom zpráva „Otočit volantem + START“.

Poznámka: u vozidel s mechanickou převodovkou se v případě zhasnutí motoru na přístrojové desce zobrazí zpráva „Sešlápnout pedál spojky“. Pro opětovné spuštění motoru zcela sešlápněte spojkový pedál.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

verze LPG

Systém automaticky určí přechod z pohonu na benzín na pohon LPG.

Při provozu na LPG může palivoměr indikovat snížení hladiny benzínu.

Podle typu vozidla může systém za určitých podmínek použití (např. prudká akcelerace) rozhodnout o dočasném přechodu do režimu benzínového pohonu. Zelená výstražná kontrolka C zabliká a nezazní žádný zvukový signál.

Pokud se povětrnostní podmínky opět umírní, může systém režim LPG znovu povolit.

Při venkovní teplotě blížící se 0 °C nebo nižší doporučujeme zvolit režim ECO, abyste pohon na LPG využívali v maximální možné míře. Přejděte na „Doporučený styl jízdy, ekologická jízda“ v kapitole 2 uživatelské příručky vozidla.

Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbags, předpínače atd.).

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu. To by mohlo znamenat jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob nastartováním motoru, ovládáním vybavení jako například ovládání oken nebo zamčení dveří apod. Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá. NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Spouštění motoru „v automatickém režimu“ při otevřeném zavazadlovém prostoru

V tomto případě se karta nesmí nalézat v zavazadlovém prostoru, aby bylo eliminováno nebezpečí ztráty.

Funkce příslušenství

(zapnutí zapalování)

Jakmile nastoupíte do vozidla, máte k dispozici některé funkce (autorádio, navigace, stěrače atd.).

Chcete-li používat další funkce s kartou v interiéru vozidla, stiskněte tlačítko 2 bez sešlápnutí některého z pedálů.

Funkční problémy

V některých případech karta s automatickým režimem nemusí fungovat:

- baterie karty je slabá apod.;

- blízkost přístroje fungujícího na stejné frekvenci (displej, mobilní telefon, videohry atd.).

- vozidlo se nachází v oblasti silného elektromagnetického záření.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Umístit kartu na zónu + START“.

Sešlápněte brzdový nebo spojkový pedál a pak vložte kartu 5 (boční tlačítko) do vkládací oblasti 4. Stiskněte tlačítko 2 pro nastartování vozidla. Zpráva zhasne.

Podmínky pro vypnutí motoru

U vozidla s automatickou převodovkou musí vozidlo stát na místě a volič musí být v poloze P.

S kartou ve vozidle stiskněte tlačítko 2: motor se zastaví. Sloupek řízení se uzamkne při otevření dveří nebo zamknutí vozidla.

Pokud karta není uvnitř vozidla, když požadujete zastavení motoru, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Absence karty přidržet START“: stiskněte na déle než dvě sekundy tlačítko 2. Pokud karta již ve vozidle není, ujistěte se, že ji můžete znovu získat, než provedete dlouhý stisk. Bez karty nebudete moci znovu nastartovat.

Po zastavení motoru zůstávají zapnutá příslušenství (autorádio atd.) ještě přibližně 10 minut v provozu.

Při otevření dveří řidiče jsou příslušenství vypnuta.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagsy, předpínače atd.).

Když opouštíte vozidlo, především necháváte-li si kartu u sebe, ověřte, že je motor zcela vypnutý.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Dálkové spuštění motoru

Tato funkce umožňuje dálkové spuštění motoru.

Spuštění

Pokud je vozidlo vybaveno touto funkcí, stiskněte tlačítko pro odblokování 7 a pak dvakrát za sebou stiskněte tlačítko dálkového spuštění, a to vždy zhruba na 2 sekundy 6. Doba mezi dvěma stisknutími musí být kratší než 5 sekund. Výstražná světla se rozsvítí trvale na 3 sekundy pro potvrzení vynulování systému.

Poznámka: po aktivaci funkce ji nelze deaktivovat.

Doporučujeme vám kontaktovat autorizovaný servis.

Úkon

Pro vzdálené spuštění motoru vozidla stiskněte tlačítko pro zamknutí 8 a pak během dalších 2 sekund stiskněte tlačítko pro dálkové spuštění 6 na přibližně 2 sekundy. Asi na 3 sekundy se trvale rozsvítí varovná světla a spustí se motor.

Motor poběží 5 minut. Jakmile motor běží, můžete přidat dalších 5 minut dalším stisknutím tlačítka zamykání 8 a poté tlačítka pro dálkové spuštění 6. Výstražná světla se rozsvítí trvale na 3 sekundy pro potvrzení, že platnost funkce byla prodloužena.

Tato funkce umožňuje také naprogramovat spuštění motoru za účelem vyvětrání nebo vytopení kabiny až 24 hodin před použitím vozidla.

V závislosti na vozidle se konfigurace a programování provádí prostřednictvím multimediálního displeje 9. Další informace naleznete v příručce k multimediálnímu systému.

Účinnost dálkového spuštění motoru se liší podle okolí, např.:

- s ohledem na překážky, budovy, zdi, jiná vozidla apod.;

- rádiová frekvence (televize, rádio, mobilní telefon, další dálkové ovladače atd.);

- stavu baterie klíče/karty.

Dálkové spuštění motoru funguje, pokud:

- převodovka je u vozidel s automatickou převodovkou v poloze P nebo N;

- je vypnuté zapalování;

- kapota motoru je zavřená,

- Všechny otevíratelné části (dveře a zavazadlový prostor) jsou při opuštění vozidla uzavřené a uzamčené.

- V extrémních povětrnostních podmínkách může dálkové spuštění motoru nastavené programováním selhat.

Pokud není splněna jedna z těchto podmínek, osvětlení se rozbliká přibližně na 3 sekundy.

Pokud byla funkce používána, před opuštěním vozidla je třeba deaktivovat všechny spotřebiče (např. stěrače, vnější světla, autorádio, vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu atd.) a odpojit veškeré příslušenství.

Nebezpečí požáru.

Funkci dálkového spuštění motoru ani naprogramování spouštění nepoužívejte v následujících případech:

- vozidlo je v garáži nebo uzavřeném prostoru.

Nebezpečí otravy nebo udušení výfukovými plyny.

- vozidlo je přikryté ochrannou plachtou.

Nebezpečí požáru.

- kapota motoru je otevřená nebo se ji chystáte otevřít.

Nebezpečí vzniku popálenin a vážných zranění.

V závislosti na zemi může být funkce dálkového spuštění motoru nebo její naprogramování zakázáno podle platných místních předpisů a zákonů.

Před použitím této funkce si prostudujte platné místní předpisy a zákony své země.