BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro zajištění Vaší bezpečnosti používejte při všech jízdách bezpečnostní pásy. Navíc je Vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte.

Před jízdou nejprve seřiďte sedadlo řidiče a pak všech spolujezdců a upravte bezpečnostní pásy, abyste dosáhli co největší bezpečnosti.

Seřízení místa řidiče

- Zpříma se posaďte a opřete o opěradlo (po odložení kabátu, bundy apod.). Je to velmi důležité pro správné držení zad.

- Seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu za zachování úplného sešlápnutí spojkového pedálu. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže zůstaly mírně pokrčeny.

- seřiďte si polohu opěrky hlavy. Pro zajištění maximální bezpečnosti musí být vzdálenost mezi hlavou a opěrkou hlavy minimální;

- seřiďte výšku sedáku. Toto seřízení vám umožní zvolit polohu sedadla poskytující optimální zorný úhel; 

- Seřiďte polohu volantu.

K zajištění správné funkce zadních bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda je zadní lavice řádně zajištěna. ZADNÍ LAVICE: funkce.

Nesprávně seřízené nebo překroucené bezpečnostní pásy mohou být příčinou zranění v případě nehody.

Používejte jeden bezpečnostní pás pro jednu osobu, dítě nebo dospělého.

Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby kyčelní pás nevyvíjel příliš velký tlak na břicho, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle.

Seřízení bezpečnostních pásů

Dobře se opřete o opěradlo.

Hrudní pás 1 musí být co nejblíže dolní části krku, nesmí se však o ni opírat.

Kyčelní pás 2 musí naplocho spočívat na stehnech proti pánvi.

Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Příklad: Vyhněte se příliš silným oděvům, vloženým předmětům apod.

Zajištění

Odviňte pás pomalu a bez rázů a zajistěte připnutí západky 3 do pouzdra 5 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 3).

V případě zablokování pásu jej vraťte zpět a znovu odviňte.

Je-li pás zablokovaný úplně, pomalu, ale silně za něj zatáhněte a vytáhněte jej asi o 3 cm. Nechte ho navinout zpět a potom ho znovu odviňte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Odmykání

Stiskněte tlačítko 4, pás je navinut navíječem. Přidržujte ho.

ß Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu předního spolujezdce.

Zobrazí se na centrálním displeji při spuštění motoru, pokud není zapnutý bezpečnostní pás řidiče nebo předního spolujezdce (je-li sedadlo obsazené). Pokud jeden z těchto pásů zůstane nezapnutý a vozidlo překročí rychlost 20 km/ h, bliká kontrolka a po dobu zhruba 2 minut zní zvukový signál.

Poznámka: předmět na sedadle spolujezdce může v některých případech spustit výstražnou kontrolku.

Výstraha zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadním sedadle (u některých vozidel)

Na centrálním displeji se při spuštění motoru rozsvítí kontrolka ß. Může se také, podle typu vozidla, objevit obrázek 6, který ukazuje zapnutí či vypnutí zadních bezpečnostních pásů při každém:

- spuštění vozidla;

- otevření dveří;

- zapnutí nebo vypnutí zadního bezpečnostního pásu.

Vysvětlení obrázku 6:

- zelená kontrolka: bezpečnostní pás je zapnutý;

- červená kontrolka: bezpečnostní pás není zapnutý;

- šedá kontrolka: sedadlo není obsazeno.

Je-li zadní bezpečnostní pás nezapnutý nebo se vypne, když je rychlost vozidla vyšší než 20 km/h, začne blikat kontrolka a na přibližně 30 nebo 120 s (podle typu vozidla) se ozve pípání.

Ve všech případech se ujistěte, že cestující vzadu mají správně zapnuté pásy a že uvedený počet zapnutých pásů odpovídá počtu míst obsazených na zadních sedadlech.

Poznámka: předmět na sedáku jednoho z předních sedadel může v některých případech spustit výstražnou kontrolku.

Nastavení výšky předních bezpečnostních pásů

Pro nastavení výšky pásu použijte tlačítko 7 a pás nastavte tak, aby hrudní pás procházel tak, jak je uvedeno výše. Stiskněte tlačítko 7 a posuňte pás nahoru nebo dolů. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění.

Boční zadní bezpečnostní pásy 8

Zajištění, odjištění a seřízení se provádí stejným způsobem jako u předních bezpečnostních pásů.

Zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů po každé manipulaci se zadní lavicí.

Střední zadní bezpečnostní pás

Pomalu pás odviňte 9.

Zapněte západku 10 do černého zajišťovacího pouzdra 11.

Upevněte jazyk 12 do červené západky 13.

Ujistěte se, že jazyk 10 necháváte vždy připnutý v západce 11, i když na prostředním sedadle nesedí žádný cestující.

Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla.

- Na prvcích zádržného systému instalovaných při výrobě nesmí být prováděny žádné úpravy: na bezpečnostních pásech a sedadlech, ani na jejich upevněních. Ve zvláštních případech (např. instalace dětské sedačky) se obraťte na značkový servis.

- Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit vážná zranění.

- Hrudní pás nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády.

- Nepoužívejte stejný pás pro více než jednu osobu a nikdy neupoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně.

- Pás nesmí být překroucen.

- Po nehodě nechte zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit bezpečnostní pásy. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky snížené funkčnosti.

- Při vracení zadní lavice do původní polohy ověřte, zda jsou bezpečnostní pásy a jejich přezky ve správných polohách a zda nic nebrání jejich správné funkci.

- Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra.

- Pozor, aby se do oblasti spony pásu nedostaly žádné předměty, které by mohly překážet při jeho zapnutí.

- Ujistěte se, že pouzdro pro zachycení bezpečnostního pásu je ve správné pozici (nesmí být schované, přimáčknuté, zablokované apod. ani osobami, ani předměty).