Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, ELEKTRONICKÁ PÁKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronická řadicí páka 1

R: zpětný chod

N: neutrál

D: automatický režim

P : parkování, tlačítko 2

Kontrolka 3 zobrazuje zařazený rychlostní stupeň.

Na přístrojové desce vás informují následující symboly:

4: poloha zařazeného rychlostního stupně;

5 : poloha dostupná z aktuální polohy pohybem řadicí páky 1 o jednu polohu dopředu nebo dozadu;

6 : poloha dostupná z aktuální polohy pohybem řadicí páky 1 o dvě polohy dopředu nebo dozadu;

Zobrazují se symboly 5 nebo 6 indikující rychlostní stupně, které je možné vybrat. Pokud tyto symboly chybí, znamená to, že je nelze vybrat z aktuální polohy.

Výběr jedním dotykem

Posuňte řadicí páku 1 o jednu nebo dvě polohy dopředu nebo dozadu pro zařazení požadované polohy (R, N nebo D) a potom páku uvolněte. Vrátí se do stabilní polohy.

Vybraná poloha se zobrazí na přístrojové desce spolu s kontrolkou 4 před danou polohou.

Pokud některé podmínky zabraňují řazení z jedné polohy do druhé, požadovaná poloha na přístrojové desce bliká.

K zařazení polohy P

Při zastaveném vozidle, běžícím motoru a zapnutém zapalování stiskněte tlačítko 2 pro zařazení polohy P. Kontrolka na tlačítku 2 se rozsvítí oranžově, jakmile je v převodovce zařazena poloha Parkování.

K vyřazení polohy P

Se stojícím vozidlem a běžícím motorem sešlápněte brzdový pedál a přemístěte řadicí páku 1 dopředu nebo dozadu, podle požadované polohy. Kontrolka tlačítka 2 zhasne.

Pokud není brzdový pedál zcela sešlápnutý, na přístrojové desce se objeví zpráva „Sešlápnout brzdu“ a kontrolka .

Poznámka: :

- Jakmile řidič otevře své dveře, aby opustil vozidlo, a není zařazená poloha P, zazní zvukový signál a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Není zařazena poloha P“.

- Kontrolka se zobrazí pokaždé, když je nutné sešlápnout brzdový pedál pro změnu polohy automatické převodovky.

Pro zařazení neutrálu

Při stojícím vozidle a běžícím motoru pro výběr polohy N posuňte řadicí páku 1 o jednu polohu dopředu nebo dozadu v závislosti na zařazeném rychlostním stupni.

Než vystoupíte z vozidla, zkontrolujte, zda kontrolka P na přístrojové desce a kontrolka integrovaná v tlačítku 2 jsou správně aktivovány.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Jízda v automatickém režimu

Při běžícím motoru a stojícím vozidle posuňte řadicí páku 1 o dvě polohy dozadu pro zařazení polohy D.

Pokud jedna z podmínek není splněna, po dobu cca 5 sekund bliká D a na přístrojové desce se cca na 15 sekund zobrazí „Sešlápnout brzdu“.

Ve většině dopravních podmínek, se kterými se setkáte, nebudete muset s pákou dále manipulovat: rychlostní stupně se řadí automaticky a ve správný okamžik při odpovídajících otáčkách motoru, protože automatika zohledňuje zatížení vozidla, profil vozovky a zvolený styl jízdy.

Poznámka: Když běží motor a vozidlo jede rychlostí mezi cca 0 a 8 km/h se zařazenou polohou N nebo R, není pro zařazení polohy D nutné sešlapávat brzdový pedál. To je užitečné při parkovacích manévrech vyžadujících více postupných pohybů střídavě vpřed a vzad.

Hospodárná jízda

Při jízdě po silnici nechávejte páku vždy v poloze D, udržujte pedál akcelerace mírně sešlápnutý, rychlostní stupně se při nižších otáčkách zařadí automaticky.

Zrychlení a podřazení

Důrazně a na doraz sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

Také je možné při předjíždění kdykoli podřadit stisknutím levého pádla.

Pro zařazení zpětného chodu

Při běžícím motoru a stojícím vozidle posuňte řadicí páku 1 o dvě polohy dopředu pro zařazení polohy R.

Pokud není brzdový pedál sešlápnutý, ozve se zvukový signál, na cca 5 sekund se ve schématu zobrazeném na přístrojové desce rozbliká zobrazení polohy R a na cca 15 sekund se objeví zpráva „Sešlápnout brzdu“.

Poznámka: Když běží motor a vozidlo jede rychlostí mezi cca 0 a 8 km/h se zařazenou polohou N nebo D, není pro zařazení polohy R nutné sešlapávat brzdový pedál. To je užitečné při parkovacích manévrech vyžadujících více postupných pohybů střídavě vpřed a vzad.

Řadicí pádla 7 a 8

Pokud je páka v poloze D, můžete, podle typu vozidla, ke změně zařazeného stupně použít pádla 78.

7: Zařazení nižšího převodu.

8: Zařazení vyššího převodu.

Polohy P, N a R nejsou pomocí páček k dispozici.

Jízda v ručním režimu

Při jízdě v poloze D můžete přepnout do ručního režimu jízdy pomocí pádel 78 na volantu. V závislosti na typu vozidla jsou k dispozici dva ruční režimy jízdy:

- „Dočasný“ ruční režim lze použít k vynucení přeřazení krátkým stisknutím jednoho ze dvou pádel. Jízdní režim D a zařazený rychlostní stupeň se zobrazují na přístrojové desce. Písmeno D a spodní šipka se na kontrolce 3 zobrazují jasněji.

Poznámka:: Převodovka se automaticky přepne do automatického režimu D, pokud zařazený rychlostní stupeň již není optimální pro výkon vozidla nebo pokud po určitou dobu nedošlo k interakci s pádlem.

- stálý ruční režim se aktivuje stisknutím a podržením jednoho z pádel. Režim jízdy M a zařazený převod se objeví na displeji 9 na přístrojové desce. Všechna písmena a dolní šipka se zobrazují jako podsvícení na kontrolce 3.

Poznámka:Podle typu vozidla se návrat do automatického režimu provádí dlouhým stisknutím pravého pádla nebo přesunutím jednodotykové páky 1 o jednu nebo dvě polohy dozadu.

V každém případě:

- pro řazení nižších rychlostních stupňů stiskněte levou páčku;

- pro řazení vyšších rychlostních stupňů stiskněte pravou páčku.

Poznámka: v závislosti na displeji kontrolky + a - nebo a doporučují zařazení vyššího nebo nižšího převodu.

Zvláštní případy

V některých jízdních situacích (vyžadujících např. ochranu motoru, spuštění dynamické kontroly jízdy ESC atd.) může automatizovaný systém samostatně zařadit rychlostní stupeň.

Stejně tak, aby bylo zamezeno „nesprávným manévrům“, může být změna převodového stupně „automatikou“ odmítnuta: v takovém případě Vás na to upozorní blikání zobrazení rychlostního stupně po dobu několika sekund.

Výjimečné situace

- Pokud typ vozovky nebo stav počasí (prudké kopce, náhlé prudké svahy, hluboký sníh, písek nebo bláto) způsobují obtíže automatickému režimu, tak v závislosti na typu vozidla doporučujeme přepnout do ručního režimu pomocí pádel. Důvodem je předcházení postupnému řazení rychlostních stupňů, požadovaných „automatikou“ při jízdě do svahu, a dosažení brzdění motorem, v případě sjíždění z dlouhých svahů.

- Při chladném počasí, abyste předešli zhasnutí motoru, počkejte před opuštěním polohy P nebo N několik sekund a uveďte páku do polohy Dnebo R.

Zaparkování vozidla

U vozidel vybavených pákou 1 se automaticky zařadí poloha P spolu se zatažením elektronické parkovací brzdy (u vozidel, která jsou jí vybavena), když:

- dojde k vypnutí motoru;

- dojde k odepnutí pásu řidiče a zastavení vozidla;

- dojde k otevření dveří řidiče a zastavení vozidla.

Na přístrojové desce se zobrazuje P a svítí kontrolka tlačítka P.

Jelikož se poloha P automaticky zařadí při zastavení motoru, v některých situacích (např. při používání některých automyček) může být nutné zařadit polohu N:

- Při běžícím motoru stiskněte tlačítko P, posuňte řadicí páku 1 o jednu polohu dopředu nebo dozadu a poté zastavte motor.

- Při zapnutém zapalování a vypnutém motoru posuňte řadicí páku 1 o polohu dopředu nebo dozadu a poté zastavte motor.

Při dalším nastartování motoru se automaticky zařadí poloha P v souladu s výše popsanými případy.

Při zastavení ve svahu nenechávejte nohu na plynu.

Hrozí nebezpečí přehřátí automatické převodovky.

Z bezpečnostních důvodů nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla.

Pravidelnost údržby

Informaci, zda automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu naleznete v servisní knížce vašeho vozidla nebo se obraťte na autorizovaného prodejce značky.

Pokud servis nevyžaduje, není třeba dolévat olej.

Funkční problémy

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat převodovku“, znamená to poruchu.

Co nejdříve kontaktujte značkový servis.

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Přehřátí převodovky“, co nejdříve zastavte, aby převodovka vychladla, a vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.

- Řešení potíží vozidla s automatickou převodovkou TAŽENÍ: odtah vozidla.

V případě poruchy motoru nebo elektrické poruchy (porucha akumulátoru) ovlivňující funkci automatické převodovky zajistěte řádné znehybnění vozidla.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.