Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce omezovače rychlosti ovládá motor a brzdový systém, aby vozidlo nepřekročilo zvolenou rychlost jízdy, která se nazývá omezená rychlost.

Funkci omezovače rychlosti lze aktivovat od 0 km/h do 180 km/h.

Ovládání

1 Spínač zapnutí/vypnutí omezovače rychlosti .

2 Spínač regulátoru rychlosti (tempomatu) .

3 Vyskakovací tlačítko (u některých typů vozidel): přizpůsobení nastavené hodnoty rychlosti podle zjištěných rychlostních omezení ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK.

4 - Nahoru: aktivace, zvýšení regulované rychlosti nebo vyvolání uložené regulované rychlosti (RES/+).

- Dolů: aktivace, snížení cestovní rychlosti nebo uložení aktuální rychlosti (SET/-).

5 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (0).

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost nastavena, ale nebyla dosud dosažena, řízení je obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, další sešlápnutí pedálu plynu neumožní překročení programované rychlosti, s výjimkou naléhavých případů (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

V závislosti na vozidle můžete funkci omezovače rychlosti spojit s funkcí „Detekce dopravních značek“ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK.

Zapnutí

Stiskněte spínač 1. Varovná kontrolka 6 se zobrazí šedou barvou. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Omez. rychl. OK SET pro aktivaci“ spolu s čárkami udávajícími, že funkce omezovače rychlosti je v provozu a čeká na uložení omezené rychlosti.

K uložení současné rychlosti stiskněte spínač 4 nahoru na (RES/+) nebo dolů na (SET/-): omezenou rychlost nahradí čárky a podle typu vozidla se kontrolka 6 zobrazí bílou barvou.

Minimální uložená rychlost je 30 km/h.

Změna omezené rychlosti

Omezení rychlosti můžete změnit stisknutím tlačítka 4:

- nahoru (RES/+) rychlost zvýšíte;

- dolů (SET/-) rychlost snížíte.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze kdykoliv překročit, a to následujícím způsobem: zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení „tuhého bodu“ pedálu).

Při překročení rychlosti bliká omezovač rychlosti na přístrojové desce žlutě. Potom uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Pokud není omezovač rychlosti dostupný (po několika pokusech o aktivaci), obraťte se na značkový servis.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí spínače (0). Omezená rychlost se uloží do paměti a zobrazí šedou barvou na přístrojové desce.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače nahoru 4.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je vypnuta:

- stisknutím spínače 1. v tomto případě již není žádná rychlost uložena do paměti;

- stisknutím spínače 2. V tomto případě se zvolí tempomat a nedojde k uložení rychlosti.

Kontrolka 6 zmizí, což je znamení, že funkce je deaktivována.

Je-li omezovač rychlosti v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka dolů 4 funkci znovu aktivujete, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená v paměti: v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

omezovač rychlosti