Zpět na seznam

POKROČILÁ BEZPEČNOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systém „Rozšířeného zabezpečení“ se skládá z:

- nouzového aktivní brzdění;

a

- nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu.

Systém „Rozšířená bezpečnost“ využívá informace z kamery 1, předního radaru 2 a u některých vozidel také bočních radarů 3.

Tento systém poskytuje další pomoc při řízení.

Tento systém však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Umístění předního radaru 2

Zajistěte, aby oblast radaru nebyla zakrytá (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou přední registrační značkou), poškozená nárazem, upravena (ani přelakována) či zakryta montáží případného příslušenství na přední části vozidla (na předním nárazníku, na logu apod.).

Umístění bočních radarů 3

Zajistěte, aby oblast radaru nebyla blokována (nečistotami, blátem, sněhem atd.), posunuta nárazem nebo upravována (včetně laku).

V závislosti na vybraném nastavení citlivosti lze před spuštěním systému „Rozšířená bezpečnost“ použít funkci „Prevence vybočení z jízdní dráhy“.

Aktivace, deaktivace systému na multimediální obrazovce 4

V režimu „Vozidlo“ na multimediálním displeji 4 stiskněte nabídku „Asistenční systémy“ a poté „Bezpečnost“ pro aktivaci/deaktivaci funkce.

Při deaktivaci systému se na přístrojové desce rozsvítí žlutá kontrolka .

Když je systém aktivován, varovná kontrolka zmizí.

Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapalování vozidla.

Aktivní nouzové brzdění

Pomocí informací z radaru 2 a kamery 1 systém určuje vzdálenost od vašeho vozidla:

- od vpředu jedoucího vozidla ve stejném pruhu;

nebo

- a jakýmkoliv protijedoucím vozidlem v rámci manévru pro změnu směru;

nebo

- a okolními chodci a cyklisty.

Systém informuje řidiče v případě nebezpečí čelního nárazu a umožňuje provést nezbytné nouzové manévry (sešlápnutí brzdového pedálu a/nebo otáčení volantem).

V závislosti na reaktivitě řidiče může systém pomoci při brzdění za účelem omezení škod nebo nárazu zabránit.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Tento systém může v případě potřeby dosáhnout maximálního zabrzdění vozidla, až dokud se zcela nezastaví.

Z bezpečnostních důvodů při jízdě vždy používejte bezpečnostní pásy a ujistěte se, že je vozidlo naloženo tak, aby nemohlo dojít k vymrštění předmětů na cestující.

Aktivní nouzové brzdění

(pokračování)

Rozpoznání vozidel

Pokud při jízdě, přibližně od 8 km/h, hrozí při změně směru kolize s vozidlem vpředu, s vozidlem jedoucím v protisměru nebo se stojícím vozidlem, systém vás na hrozící nebezpečí srážky upozorní nebo může spustit brzdění.

Varování před rizikem střetu

Na přístrojové desce se rozsvítí červená kontrolka (u některých vozidel značka 5 a zpráva „Brzděte“) a zazní zvukový signál doprovázený haptickou výstrahou (slabým brzděním podle úrovně citlivosti a rychlosti).

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a systém stále detekuje riziko střetu, bude brzdění zesíleno.

Aktivace brzdění

Pokud řidič na upozornění nezareaguje a bude hrozit bezprostřední nebezpečí srážky.

Pokud aktivní nouzové brzdění způsobilo zastavení vozidla, zůstane vozidlo na krátkou dobu stát. Po uplynutí tohoto časového limitu musí řidič udržet vozidlo zastavené, přičemž musí držet nohu na brzdovém pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace;

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

Aktivní nouzové brzdění

(pokračování)

Zvláštní funkce týkající se protijedoucích vozidel v rámci manévru pro změnu směru

Když chcete změnit směr jízdy (např. A), systém detekuje protijedoucí vozidla jedoucí rychlostí přibližně 30 až 55 km/h, pokud:

- se vaše vozidlo pohybuje rychlostí přibližně mezi 8 a 20 km/h;

- máte aktivovaná příslušná směrová světla.

V opačném případě zůstane systém neaktivní a nespustí výstrahu.

Zvláštní funkce stojících vozidel

Když vaše vozidlo jede rychlostí přibližně v rozmezí 8 km/h až 80 km/h, rozpoznává stojící vozidla. Systém se neaktivuje a nevydá upozornění pro stojící vozidla při překročení rychlosti přibližně 80 km/h.

Zvláštnosti upozornění

V závislosti na rychlosti se mohou upozornění a brzdění aktivovat současně.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Aktivní nouzové brzdění

(pokračování)

V případě detekce chodců a cyklistů

Za jízdy rychlostí přibližně mezi 8 km/h a 85 km/h v případě nebezpečí srážky s cyklistou nebo chodcem systém:

- upozorní na nebezpečí srážky:

rozsvítí červenou výstražnou kontrolku nebo u některých typů vozidel na displeji zobrazí symbol 5 a na přístrojové desce se objeví zpráva „Brzděte“ doprovázená zvukovým signálem;

- může vyvolat brzdění:

pokud řidič na upozornění nezareaguje a bude hrozit bezprostřední nebezpečí srážky.

Pokud aktivní nouzové brzdění způsobilo zastavení vozidla, zůstane vozidlo na krátkou dobu stát. Po uplynutí tohoto časového limitu musí řidič udržet vozidlo zastavené, přičemž musí držet nohu na brzdovém pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace;

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

Aktivní nouzové brzdění

(pokračování)

nastavení

V režimu „Vozidlo“ na multimediální obrazovce 4 stiskněte nabídku „Asistenční systémy“ a poté „Bezpečnost“, kde jsou dostupná následující nastavení:

- „Předvídání varování“: nastavte úroveň citlivosti upozornění. Za tímto účelem vyberte:

- „Nejpozději“;

- „Standardně”;

- „Nejdříve“.

Dočasně není k dispozici.

Pokud systém zjistí dočasnou poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce žlutá kontrolka nebo, podle typu vozidla, kontrolka .

Možné příčiny:

- systém je dočasně oslepen (oslnění sluncem, tlumená světla, nepříznivé počasí atd.). Systém bude znovu fungovat po zlepšení podmínek viditelnosti;

- systém je dočasně přerušen (např. čelní sklo, mřížka předního nárazníku nebo logo jsou zakryty nečistotami, blátem, sněhem, kondenzací atd.). V takovém případě odstavte vozidlo a vypněte motor. Očistěte čelní sklo a přední nárazník. Při příštím nastartování motoru po pěti nebo deseti minutách jízdy varovná kontrolka a hlášení zmizí.

Pokud tomu tak není, může být příčinou něco jiného. Obraťte se na autorizovaný servis.

Funkční problémy

Jestliže funkce zjistí provozní poruchu, na přístrojové desce se zobrazí varovná kontrolka a, v závislosti na typu poruchy, se dále zobrazí následující hlášení:

- „Zkontrolovat čelní kameru“;

nebo

- „Zkontrolovat čelní radar“;

nebo

- „Zkontrolovat Jízdní asistenci“.

V závislosti na vozidle je zobrazení hlášení doprovázeno rozsvícením kontrolky © na přístrojové desce.

Obraťte se na.autorizovaný servis.

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Aktivace této funkce může být zpožděna nebo přerušena, pokud systém zjistí jasné známky kontroly řidiče nad vozidlem (ovládání volantů, pedálů apod.).

Systém se nemůže aktivovat:

- pokud se páka převodovky nachází v neutrální poloze nebo byl sešlápnut spojkový pedál během přibližně 10 sekund;

- pokud je parkovací brzda aktivována;

- Systém elektronické kontroly stability (ESC) byl spuštěn.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v okolí radaru a/nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- špatný kontrast mezi předmětem (vozidlo, chodec atd.) a jeho okolím (např. chodec s bílým oblečením v zasněženém prostředí apod.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- ...

Za těchto podmínek systém nemusí reagovat, může varovat řidiče nebo může brzdit omylem.

Omezení funkčnosti systému

- Při každém nastartování vozidla systém provede kalibraci podle okolí vozidla a může být neaktivní po dobu přibližně dvou až pěti minut jízdy;

- Protijedoucí vozidlo nespustí žádné varování ani akci systému, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci „Zvláštnosti protijedoucích vozidel při změně směru“ (viz předchozí stránky);

- V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy.

- Systém nemusí reagovat na vozidla malých obrysových rozměrů, jako jsou motocykly, stejně efektivně jako na jiné vozidla.

- Systém nemusí fungovat správně, pokud je povrch vozovky kluzký (sníh, déšť, námraza apod);

- Pro zajištění správného fungování systému je nutné, aby systém dokázal rozpoznat kompletní obrys chodce. Systém tedy není schopen detekovat:

- chodce ve tmě nebo za špatných podmínek osvětlení,

- částečně viditelné chodce,

- chodce, kteří jsou nižší než přibližně 80 cm,

- chodce, kteří nesou velké předměty.

- ...

Za těchto podmínek systém nemusí reagovat, může varovat řidiče nebo může brzdit omylem.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- oblast kamery byla poškozena (např. na vnitřní nebo vnější straně čelního skla);

- byla poškozena přední část vozidla (náraz, deformace, škrábance na radaru atd.);

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu schválenému prodejci);

- nejedete po zpevněné komunikaci;

- vozidlo je v servisu na válcové zkušebně.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Přerušení funkce

Funkci aktivního brzdění můžete kdykoli přerušit rychlým stisknutím pedálu akcelerace nebo prudkým pohybem volantu při uhýbacím manévru.

Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu

Pomocí informací z kamery 1 funkce aktivuje opravnou akci u systému řízení vozidla při přiblížení ke krajnici (oddělovač, překážka, chodník, násep apod.) bez aktivace ukazatele směru.

Pomocí informací z radaru 2 a kamery 1 funkce spustí opravná opatření u systému řízení vozidla v případě rizika kolize s vozidlem jedoucím z opačného směru v sousedním jízdním pruhu, aniž by byla aktivována směrová světla.

Podle typu vozidla funkce „Prevence vyjetí z jízdního pruhu“ pomocí údajů z radarů 3 a z kamery 1 spouští nápravná opatření v systému řízení vozidla v případě nebezpečí srážky s vozidlem pohybujícím se stejnou nebo vyšší rychlostí, pokud se nachází v detekční oblasti zadních radarů.

Pohybem volantu je možné kdykoliv opět převzít řízení.

Tento systém poskytuje další pomoc při řízení.

Tento systém však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu

(pokračování)

Detekce krajnice

Při jízdě rychlostí v rozmezí přibližně 65 km/h až 180 km/h, při přibližování se k okraji vozovky (na zemi, svodidle, chodníku, náspu atd.), aniž by byl rozsvícen ukazatel směru, systém:

- upozorní na nebezpečí srážky:

rozsvítí se displej 6 na přístrojové desce doprovázený zprávou „Jste u krajnice silnice“;

a

- spustí opravná opatření na systému řízení vozidla.

Zvláštnost

Pokud je funkce aktivována opakovaně, když se vozidlo blíží k silnici a systém nezjistí žádné ruce na volantu, na přístrojové desce se žlutě rozsvítí výstražná kontrolka doprovázená zprávou „Udržujte kontrolu“.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu

(pokračování)

Detekce protijedoucího vozidla

Pokud při jízdě rychlostí přibližně 65 km/h až 110 km/h hrozí střet s protijedoucím vozidlem v sousedním pruhu a v detekční zóně B, aniž by byla aktivována směrová světla, systém:

- upozorní na nebezpečí srážky:

Rozsvítí se červená výstražná kontrolka spolu se zprávou „Nebezpečí srážky“, na přístrojové desce se rozsvítí symbol 6 doprovázený pípnutím;

a

- spustí opravná opatření na systému řízení vozidla.

Korekci dráhy můžete kdykoliv přerušit otočením volantu.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu (pokračování)

V případě předjíždění

(podle typu vozidla)

Při jízdě rychlostí v rozmezí přibližně 65 km/h až 180 km/h, při přiblížení se k čáře (nepřetržité nebo přerušované) a pokud hrozí srážka s vozidlem v mrtvém úhlu C, které se pohybuje ve stejném směru jako vaše vozidlo, nebo s vozidlem, které se rychle blíží zezadu v sousedním pruhu v oblasti detekce D, systém:

- vás varuje před nebezpečím srážky: varovná kontrolka 7 bude blikat, na přístrojové desce se rozsvítí červená kontrolka se symbolem 6, zobrazí se zpráva „Detekována boční překážka“ a zazní zvukový signál.

a

- spustí opravná opatření na systému řízení vozidla.

Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu

(pokračování)

Dočasně není k dispozici

- Velmi rychlé přejetí čáry;

- trvalá jízda na čáře;

- přibližně čtyři sekundy po změně jízdního pruhu;

- ostré zatáčky;

- nestejnoměrná viditelnost;

- aktivujete směrová světla (v případě detekce krajnice a detekce protijedoucího vozidla);

- prudké zrychlení;

- nouzové brzdění;

- změna šířky jízdního pruhu;

- provoz aktivního systému nouzového brzdění;

-...

Pokud je některý z bočních radarů zakrytý, na přístrojové desce se, v závislosti na typu vozidla, zobrazí zpráva „Zkontrolovat boční radary“.

Když je přední radar zakrytý, na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Čelní radar bez viditelnosti“.

Když je přední kamera zakrytá, na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Čelní kamera bez viditelnosti“.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat v případě, že:

- zpětný chod byl zařazen;

- zorné pole kamery je blokováno;

- přední radar je zakrytý;

- dojde k zakrytí zadních radarů (jsou-li součástí výbavy);

- zobrazí se kontrolka û.

Pokud dojde k zakrytí některé z bočních kamer, rozsvítí se žlutá kontrolka a zobrazí se zpráva „Boční radary bez viditelnosti“.

Pokud dojde k zakrytí předního radaru, rozsvítí se žlutá kontrolka a zobrazí se zpráva „Čelní radar bez viditelnosti“.

Pokud dojde k zakrytí přední kamery, rozsvítí se žlutá kontrolka a zobrazí se zpráva „Čelní kamera bez viditelnosti“.

Očistěte oblast, kde jsou umístěny snímače.

Pokud je vozidlo vybaveno tažným zařízením rozpoznaným systémem, rozsvítí se žlutě kontrolka spolu se zprávou „Přívěs: Boční radary nedostupné“, abyste byli informováni, že funkce nouzové prevence vyjetí z jízdního pruhu není funkční.

Pokud vozidlo táhne přívěs nebo karavan, může dojít k nečekaným nebo zbytečným zásahům do řízení. V takovém případě můžete deaktivovat funkci „Rozšířeného zabezpečení“, abyste předešli nečekaným nebo zbytečným zásahům do řízení.

Funkční problémy

Jestliže funkce zjistí provozní poruchu, na přístrojové desce se zobrazí varovná kontrolka a, v závislosti na typu poruchy, se dále zobrazí následující hlášení:

- „Zkontrolovat čelní kameru“;

nebo

- „Zkontrolovat čelní radar“;

nebo

- „Zkontrolovat Jízdní asistenci“;

nebo podle typu vozidla,

- „Zkontrolovat boční radary“.

V závislosti na vozidle je zobrazení hlášení doprovázeno rozsvícením kontrolky © na přístrojové desce.

Obraťte se na.autorizovaný servis.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit nastavení kamery nebo radaru (radarů), což může ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy do oblasti, kde je umístěna kamera nebo radary (výměny, opravy, úpravy čelního skla atd.), musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, krupobití, náledí atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- značení na silnici je nepravidelné nebo obtížně rozpoznatelné (např. částečně smazané, s nadměrnými mezerami, vozovka je poškozená);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké, klikaté nebo křivolaké silnice (ostré zatáčky atd.);

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího v před vámi.

V takovém případě nemusí funkce „Rozšířená bezpečnost“ reagovat správně, případně vůbec.

Nebezpečí nechtěné, chybné, či dokonce nulové korekce dráhy.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- došlo k poškození oblasti, kde je umístěna kamera (na čelním skle nebo v okolí vnitřního zpětného zrcátka) nebo radar;

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu autorizovanému servisu);

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- nejedete po dlážděné silnici.

rozšířená bezpečnost