Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle typu vozidla mohou být tvořena:

- protiblokovacího systému kol (ABS);

- dynamická kontrola stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- brzdového asistenta;

- asistence řízení s přívěsem;

- asistent rozjezdu do svahu (hill start assist);

- asistent sjíždění ze svahu (HDC);

- řízení zadních kol;

- brzdový systém s rekuperací.

Ostatní pomocné systémy řízení jsou popsány na následujících stranách.

Protiblokovací systém (ABS)

Při intenzivním brzdění ABS umožňuje předejít zablokování kol, a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice atd.).

Každý zásah systému ABS se projeví, více či méně znatelným, pulzováním brzdového pedálu. ABS v žádném případě nezlepšuje „fyzikální“ vlastnosti spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Je tedy třeba nadále povinně dodržovat pravidla opatrnosti (vzdálenost mezi vozidly atd.).

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS moduluje použitou sílu v brzdovém systému.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemohou v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Anomálie funkce:

- Kontrolky © a x rozsvícené na přístrojové desce a doprovázené zprávou „Zkontrolovat ABS“, „Zkontrolovat brzdový systém“ a „Zkontrolovat ESC“: došlo k deaktivaci ABS, ESC a asistence nouzového brzdění. Brzdění je i nadále zajištěno;

- Kontrolky x, D, © a ® rozsvícené na přístrojové desce a doprovázené zprávou „Brzdový systém porucha“: jde o signalizaci poruchy brzdového systému.

V obou případech kontaktujte svého zástupce značky.

Dynamická kontrola stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzový systém

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá udržet si kontrolu nad vozidlem v „kritických“ situacích řízení (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce, …).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečný směr.

Systém porovnává povely řidiče s jízdní dráhou vozidla a v případě potřeby ji koriguje působením na brzdy některých kol, případně změnou výkonu motoru. V případě aktivace systému začne na přístrojové desce blikat kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení systému ESC v případě výrazné nedotáčivosti (ztráta přilnavosti přední nápravy).

Protiprokluzový systém

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Prostřednictvím snímačů kol, systém v kaž- dém okamžiku měří a porovnává rychlost poháněných kol a v případě potřeby je zpomaluje. Pokud má kolo tendenci prokluzovat, systém je brzdí, dokud nebude jeho rychlost odpovídat úrovni přilnavosti povrchu pod kolem.

Systém rovněž nezávisle na míře sešlápnutí pedálu akcelerace upravuje otáčky motoru podle přilnavosti povrchu pod koly.

V určitých situacích (jízda na velmi mokrém povrchu: sníh, bláto apod., případně jízda s řetězy) může systém snížit výkon motoru, aby bylo omezeno prokluzování.

Brzdný systém je částečně funkční. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Funkční problémy

Jakmile systém zjistí poruchu funkce, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolky © a a zpráva „Zkontrolovat ESC“. V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Aktivace, deaktivace funkce protiprokluzového systému

Funkci aktivujete stiskem spínače 1.

Pokud není tento účinek požadován, lze funkci deaktivovat stisknutím spínače 1.

V tomto případě se stabilně rozsvítí kontrolka na přístrojové desce a zobrazí se zpráva „ESC neaktivní“.

Protiprokluzový systém poskytuje dodatečnou ochranu, proto nedoporučujeme jezdit s touto funkcí vypnutou. Pokud jste tuto funkci vypnuli, co nejdříve ji opět zapněte stisknutím spínače 1.

Poznámka: funkce je opět automaticky aktivována po zapnutí zapalování vozidla.

Brzdový asistent

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění. V tomto případě vyvine brzdný systém maximální účinek a může spustit regulaci ABS.

Brzdění ABS trvá do té doby, dokud neuvolníte brzdový pedál.

Rozsvítí se brzdová světla

Podle verze vozidla mohou při velkém zpomalení blikat nouzová světla.

Předjímání brzdění

Podle typu vozidla, jakmile rychle uvolníte pedál akcelerace, systém předjímá brzdění, aby zmenšil brzdnou dráhu.

Zvláštní případy

Při použití regulátoru rychlosti:

- Pokud použijete pedál akcelerace, jakmile ho uvolníte, systém se může spustit.

- pokud nepoužijete pedál akcelerace, systém se nespustí.

Funkční problémy

Jakmile systém objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat brzdový systém“ doprovázená kontrolkou ©.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemohou v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Asistence řízení s přívěsem

Tento systém pomáhá ovládat vozidlo v případě, že táhne přívěs. Detekuje výkyvy způsobené tažením přívěsu ve zvláštních podmínkách jízdy s přívěsem.

Funkční podmínky

- Funkce musí být aktivována ve značkovém servisu;

- přívěs musí schválit značkový servis;

- kabeláž musí být schválena ve značkovém servisu;

- přívěs musí být připojený na vozidlo.

Funkční princip

Funkce stabilizuje vozidlo pomocí:

- asymetrického brzdění předních kol, které redukuje výkyvy způsobené přívěsem;

- brzděním všech čtyř kol a omezením točivého momentu motoru za účelem snížení rychlosti vozidla až do chvíle, kdy výkyvy ustanou.

Informuje Vás o tom kontrolka blikající na přístrojové desce.

Pokud je tažný kabel obsazen, ale není připojen žádný přívěs (nosič na kola, osvětlený nosič zavazadel apod.), funkce může reagovat jako ve zvláštních jízdních podmínkách typu vyjeté koleje.

Nebezpečí zpomalení vozidla.

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Funguje pouze tehdy, pokud je rychlostní páka v jiné než neutrální poloze (u automatických převodovek v jiné poloze než N nebo P) a pokud vozidlo zcela stojí (brzdový pedál je sešlápnutý).

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy postupně uvolní (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže za všech okolností zabránit couvnutí vozidla (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu se nesmí používat při dlouhodobém zastavení - v takových případech používejte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost při jízdě na kluzkém či málo přilnavém povrchu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Brzdový systém s rekuperací

Při brzdění dokáže brzdový systém s regenerací přeměnit energii vzniklou při zpomalování vozidla na energii elektrickou.

Takto vzniklá energie dobíjí hnací akumulátor a prodlužuje dojezdovou vzdálenost vozidla.

Funkční problémy

- Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka © a zobrazí se zpráva „Zkontrolovat brzdový systém“. Systém podpory brzdění je stále v provozu.

Za těchto podmínek nemusí brzdový pedál na sešlápnutí reagovat běžným způsobem.

Pedál doporučujeme sešlápnout velkou a nepřerušovanou silou.

Obraťte se na značkový servis.

- Na přístrojové desce svítí kontrolka ® a zobrazuje se zpráva „Brzdový systém porucha“: Tento stav signalizuje poruchu brzdového systému.

Obraťte se na značkový servis.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.

Asistent sjíždění ze svahu (HDC)

(podle typu vozidla)

Tato funkce omezuje rychlost vozidla, aniž by řidič musel použít brzdový pedál (při jízdě z prudkého svahu).

Asistent sjíždění ze svahu pracuje při rychlosti mezi přibližně 6 a 30 km/h při jízdě vpřed a přibližně 6 km/h při couvání.

Poznámka: Pokud rychlost vozidla překročí 60 km/h, je systém deaktivován a kontrolka zhasne.

Aktivace/deaktivace systému

Existuje několik způsobů aktivace pro přístup do systému:

- přes ovládací prvek „Hill Descent Control“ (pokud je nakonfigurován zákazníkem);

- přes funkci „Oblíbené“ (pokud je nakonfigurován zákazníkem) MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA ;

- v závislosti na vozidle vyberte z režimu „Vozidlo“ 2, „Dynamický podvozek“ 3 poté stiskněte 4. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka . Opětovným stisknutím tlačítka 4 funkci deaktivujete. Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Uvedení systému do provozu

Když se vozidlo pohybuje z kopce, jakmile je detekován dostatečný sklon, varovná kontrolka se rozsvítí zeleně. Během aktivace systému asistenta sjíždění ze svahu lze rychlost sjíždění ze svahu zvýšit sešlápnutím pedálu akcelerace nebo snížit sešlápnutím brzdového pedálu.

Poznámka: Tento systém nefunguje, když je řadicí páka v poloze P a vozidlo jede po rovné silnici.

Funkční problémy

V případě provozní poruchy se na přístrojové desce zobrazí oranžově hlášení „Zkontrolovat HDC“.

V případě funkčních poruch se obraťte na zástupce značky.

Pokud systému není k dispozici, na přístrojové desce se objeví zpráva „HDC nedostupné“.

Pokud existuje riziko zvýšení teploty brzdového systému, může se systém asistenta sjíždění ze svahu dočasně deaktivovat (varovná kontrolka zhasne).

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost na kluzkém a málo přilnavém povrchu a/ nebo ve svahu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Řízená zadní kola

Tento systém umožňuje u vozidel, která jsou jím vybavena, natočit za jízdy zadní kola podle jízdních podmínek. Při nízké rychlosti tento systém podporuje ovladatelnost a při vyšších rychlostech optimalizuje stabilitu.

Za jízdy při nízké rychlosti se zadní kola natáčejí do opačného směru, než kola přední (obrázek A), a tak zlepšují ovladatelnost vozidla. To je užitečné pro jízdu ve městě, po křivolaké vozovce, pro parkovací manévry apod.

Za jízdy při vyšší rychlosti se zadní kola natáčejí do stejného směru jako kola přední (obrázek B), a tak optimalizují stabilitu vozidla. To je užitečné při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, v zatáčkách apod.

Poznámka: konfigurace systému (reaktivita atd.) závisí na režimu vybraném v menu „MULTI-SENSE“ MULTI-SENSE.

Anomálie funkce

- Pokud se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka © spolu se zprávou „Zkontrolovat řízení“: obraťte se na značkový servis.

- Pokud se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka ® doprovázená zprávou „Řízení porucha“, znamená to závadu na systému.

® indikuje nezbytnost okamžitého zastavení vozidla, v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

V případě nárazu na podvozek vozidla při zpětném chodu (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

elektronický stabilizační systém (ESC)

hill descent control (HDC)