Zpět na seznam

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, dohlíží tento systém na stav nahuštění pneumatik.

Funkční princip

Každé kolo obsahuje snímač v husticím ventilu, který pravidelně měří tlak v pneumatice.

Systém zobrazuje na přístrojové desce 1 momentální tlaky a upozorní řidiče v případě nedostatečného tlaku.

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně např. předního kola za zadní (ačkoliv tento postup nedoporučujeme);

- po výměně kola.

Je nutné ji provádět vždy po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Je-li vozidlo vybaveno navigačním systémem, lze postup resetování provést také pomocí multimediální obrazovky: viz uživatelská příručka daného vybavení.

Postup resetování pomocí přístrojové desky 1

Při zapnutém zapalování, se zastaveným vozidlem:

- opakovaně stiskněte spínač nahoru/dolů 2, dokud se neotevře karta „Tlak v pneumatikách“;

- stiskněte spínač 2 dolů a podržte ho (přibližně na 3 sekundy) pro spuštění resetu.

Blikání symbolu pneumatik ukazuje, že požadavek na vynulování referenční hodnoty tlaku v pneumatikách byl zaznamenán.

Vynulování může trvat několik minut jízdy.

Pokud po vynulování následují krátké jízdy, může po několika po sobě následujících spuštěních zůstat zobrazený krok 3 v tabulce na následující straně.

Poznámka: referenční hodnota tlaku v pneumatikách nesmí být nižší než předepsaný tlak uvedený na hraně dveří.

Postup inicializace přes multimediální obrazovku 3

Postup resetování musí být proveden, když vozidlo stojí a zapalování je zapnuté. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

V následující tabulce jsou uvedeny možné zprávy týkající se postupu resetování tlaku v pneumatikách.

Kroky

Zobrazení

Hodnoty

1

Při zapnutém zapalování a stojícím vozidle pro spuštění inicializace tlaku všech čtyř pneumatik stiskněte a podržte spínač 2.

2

Znaky „---“ před každým kolem zablikají, což znamená, že systém zaregistroval resetování tlaku v pneumatikách pro všechna čtyři kola.

3

Znaky „---“ před každým kolem zůstanou rozsvícené. Tento systém resetuje tlak ve všech čtyřech pneumatikách. Teď můžete jet. Zpráva může zůstat při krátkých cestách zobrazena.

Poznámka: během resetování zůstane monitorování tlaku v pneumatikách v provozu.

4

Zobrazí se hodnota tlaku čtyř pneumatik: postup resetování je kompletní a úspěšný.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak ve všech čtyřech pneumatikách se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče). Pokud není možné ověřit tlak na pneumatikách za studena, zvyšte doporučený tlak o 0,2 až 0,3 baru (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti. Tlak v pneumatikách kontrolujte jednou měsíčně.

Výměna kol a pneumatik

Potřebujete-li vyměnit pneumatiky nebo zjistit, jaké příslušenství je se systémem kompatibilní a je v síti prodejního zastoupení k dispozici, obraťte se na autorizovaného zástupce značky. Použití jiného příslušenství by mohlo narušit správnou funkci systému.

Výměna kola

Systém může podle stylu jízdy potřebovat i několik minut, než zaznamená polohy kol a stav tlaku vzduchu v pneumatikách, proto tlak vzduchu kontrolujte po každém úkonu.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

S ohledem na zvláštnosti ventilů používejte výhradně vybavení schválené pro síť pracovišť. Viz sekce SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK.

Poruchy tlaku v pneumatikách

V tabulce na následující stránce jsou uvedena varovná hlášení, která se objeví na přístrojové desce 1, když systém detekuje poruchu tlaku v pneumatikách.

Informace na přístrojové desce signalizují případné poruchy tlaku v pneumatikách (např. vypuštěná pneumatika nebo defekt). Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

Kontrolky

Zprávy

Zobrazení

(podle typu vozidla)

Hodnoty

Nastavit tlak pneu

Kolo a příslušná hodnota tlaku jsou zobrazeny žlutě.

Signalizuje, že bylo detekováno podhuštění pneumatiky. Zkontrolujte a upravte tlak čtyř pneumatik a poté resetujte systém.

+ ®

Prázdná pneu

Signalizuje, že příslušná pneumatika vykazuje defekt nebo je velmi podhuštěná. Upravte tlak čtyř pneumatik za studena a pokud je pneumatika vypuštěna, systém resetujte. Pokud má pneumatika defekt, vyměňte ji (nebo ji nechte vyměnit).

+ ©

Zkontrolovat sním. tlaku pneu

To signalizuje, že nejméně jedno kolo není vybaveno snímačem nebo že je snímač vadný. Obraťte se na autorizovaný servis.

Neúspěch zjišť. rozmístění kol

Signalizuje, že systém nebyl schopen určit tlak každé pneumatiky. To může být způsobeno použitím snímače, který není doporučen autorizovaným prodejcem. Monitorovací systém tlaku v pneumatikách zůstává v provozu.

sledování poklesu tlaku v pneumatikách