Zpět na seznam

PŘEDNÍ STĚRAČ A OSTŘIKOVAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo vybavené předními stěrači se snímačem deště

Snímač deště je umístěn na čelním skle před vnitřním zpětným zrcátkem.

A speciální stírání

Krátký impulz spustí pohyb stěračů tam a zpět.

B vypnutí;

C funkce automatického stírání

Pokud je zvolena tato poloha, detekuje systém dopad vody na přední sklo a spustí stírání na přiměřenou rychlost. Je možné změnit práh spuštění a čas mezi stíráními otočením kroužku 2:

- F : minimální citlivost

- G : maximální citlivost

Čím vyšší je citlivost, tím rychleji stěrače reagují a frekvence stírání stoupá.

Po aktivaci automatického stírání nebo zvýšení citlivosti stěrače vykonají pohyb tam a zpět.

Poznámka:

- snímač deště je pouze pomocná funkce. V případě snížené viditelnosti řidič musí stěrač ručně aktivovat. Za mlhy nebo sněžení není automatické stírání systematické a zůstává pod vaší kontrolou.

- v případě teploty pod nulou není automatické stírání aktivní při nastartování vozidla. Aktivuje se automaticky, jakmile vozidlo překročí určitou rychlost (přibližně 8 km/h).

- Neaktivujte automatické stírání za suchého počasí.

- Před aktivací automatického stírání odstraňte veškerou námrazu z čelního skla.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

V každém případě je ihned vyměňte, pokud si všimněte, že jejich účinnost klesá - přibližně jednou za rok (odkazujeme vás na odstavec „Stírátka stěračů: výměna“ v části 5).

Na co dát pozor při používání stěračů

- Za mrazivého či sněživého počasí očistěte před spuštěním stěrače sklo (riziko přehřátí motoru);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

D pomalé souvislé stírání

E nesouvislé rychlé stírání

Funkční problémy

V případě poruchy automatického stírání stěrač funguje na v režimu přerušovaného stírání. Kontaktujte značkový servis.

Funkce snímače deště může být narušena v případě:

- poškozené stěrače čelního skla; tenká vrstva vody nebo stopy zanechané stírátky na oblasti detekce snímače mohou prodloužit dobu reakce automatického stěrače nebo zvýšit frekvenci stírání;

- čelní sklo s jakýmkoli odštěpkem nebo prasklinou na úrovni snímače, případně čelní sklo znečištěné prachem, nečistotami, hmyzem, námrazou, zbytky vosku a vodoodpudivými chemickými látkami; stěrač čelního skla nebude tak citlivý, případně nebude reagovat vůbec.

Polohy AD jsou dostupné pouze při zapnutém zapalování. Polohy CE jsou dostupné pouze při běžícím motoru.

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání. Z rychlého souvislého stírání přejde na pomalé souvislé stírání. Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy automatickou volbu.

Opatření

- V případě námrazy před prvním spuštěním stěračů zkontrolujte, zda stírátka nejsou přilepená. Pokud aktivujete stěrače, když jsou stírátka přimrzlá, může dojít k poškození stírátek i motoru stěračů.

- Nezapínejte stěrače, když je čelní sklo suché. Dochází tak k předčasnému opotřebení nebo poškození stírátek.

Zvláštní poloha čištění před stíráním (servisní poloha)

Tato poloha umožňuje zvednutí stírátek, abyste je mohli oddálit od čelního skla.

Může být užitečná:

- čištění stírátek;

- uvolnění stírátek od čelního skla během zimního času;

- při výměně stírátek (viz odstavec „Stírátka stěračů: výměna“ v kapitole 5).

Při zapnutém zapalování a zastaveném motoru zcela sklopte páčku stěračů do polohy E (rychlé souvislé stírání). Ramena stěračů se zastaví v poloze vzdálené od kapoty.

Pro navrácení stírátek do původní polohy se nejprve přesvědčte, že byla zcela sklopena na čelní sklo, a poté uveďte páku do polohy B (zastavení) při spuštěném motoru.

Před zapnutím zapalování sklopte stěrače na přední sklo. V opačném případě hrozí při jejich zapnutí poškození stěračů nebo kapoty.

Zvláštnost:

Pokud stěrače již nejsou napájeny, nejméně jednu minutu po zamknutí vozidla, je možno se stírátky manipulovat ručně. Nikdy nemanipulujte s rameny stírátek za použití síly. Můžete tím poškodit motorek stěračů, ramena a stírátka.

Pro opětovné umístění stírátek do správné polohy po zásahu se ujistěte, že stírátka spočívají na čelním skle, zapněte zapalování a stiskněte ovladač stěračů.

Stírátko na straně řidiče musí být vždy nad stírátkem spolujezdce. Pokud tomu tak není, nechte proběhnout jeden pohyb stěračů tam a zpět při vyšší rychlosti než cca 7 km/h.

Než spustíte stěrače, odstraňte případné překážky (nečistoty, sníh, led apod.) na čelním skle (včetně střední části za vnitřním zpětným zrcátkem) a očistěte zadní okno.

Pokud pohybu stírátka brání překážka, stírátko se může zastavit. Odstraňte překážku a znovu aktivujte stěrače pomocí páčky stírání.

Před každým zásahem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) uveďte páčku 1 do polohy B (vypnutí).

Riziko zranění a/nebo poškození.

Ostřikovač

Zapněte zapalování, zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Krátké stisknutí spustí kromě ostřikovače také pohyb stěrače tam a zpět.

Delší stisknutí spustí kromě ostřikovače také tři pohyby stěrače tam a zpět, po kterých za několik sekund následuje pohyb čtvrtý.

Zvláštnost:

Při teplotě pod nulou může kapalina ostřikovače zamrznout na čelním skle a snižovat tak viditelnost. Zahřejte čelní sklo pomocí ovládání odmlžování, a poté jej vyčistěte.

Zahřívací ostřikovací trysky

(podle typu vozidla)

Ostřikovací trysky jsou zahřívány, pokud aktivujete odmrazování zadního okna.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze B (vypnuto).

Mohlo by dojít ke zraněním.

Ostřikovače světlometů

Při rozsvícených světlometech

U příslušně vybavených vozidel při spuštěném motoru podržte páčku 1 vytaženou směrem k sobě po dobu cca 2 sekund. Tím spustíte současně ostřikovače světlometů a čelního skla.

Ostřikovače světlometů jsou také aktivovány třemi prodlouženými stisky ovládání ostřikovače předního skla.

Poznámka:

Aby bylo zajištěno správné fungování ostřikovače světlometů v zimním období, odstraňte sníh z ozdobných krytů ostřikovacích trysek a odmrazte je pomocí odmrazovacího aerosolu.

V každém případě se doporučuje pravidelně odstraňovat nečistoty ulpívající na sklech světlometů.

Dosáhnete-li minimální hladiny kapaliny ostřikovače, okruh ostřikovače se může přerušit.

Doplňte kapalinu do ostřikovače a poté jej spusťte při běžícím motoru, aby se okruh znovu zaplnil.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze B (vypnuto).

Mohlo by dojít ke zraněním.