Zpět na seznam

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, dohlíží tento systém na stav nahuštění pneumatik.

Funkční princip

Každé kolo (kromě rezervního) obsahuje snímač v husticím ventilu, který pravidelně měří tlak v pneumatice.

Systém zobrazuje na přístrojové desce 1 momentální tlaky a upozorní řidiče v případě nedostatečného tlaku.

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně např. předního kola za zadní (ačkoliv tento postup nedoporučujeme);

- po výměně kola.

Je nutné ji provádět vždy po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Je-li vozidlo vybaveno navigačním systémem, lze postup resetování provést také pomocí multimediální obrazovky: viz uživatelská příručka daného vybavení.

Postup inicializace

Při zapnutém zapalování, se zastaveným vozidlem:

- opakovaně mačkejte spínač 5, dokud se neotevře karta vozidla ;

- krátce stiskněte spínač 2 nebo 3 pro dosažení strany „Tlak pneu;

- Dlouhým stiskem (asi tři sekundy) ovládání 4 spustíte inicializaci. Blikání ikonky pneumatik a zobrazení zprávy „Probíhá načtení tlaku pneu“ a poté „Zjišťování rozmístění kol“ ukazuje, že požadavek na inicializaci doporučených hodnot tlaku v pneumatikách byl zaznamenán.

Vynulování může trvat několik minut jízdy.

pokud je vynulování provázeno jízdami na krátké vzdálenosti, zpráva „Zjišťování rozmístění kol“ může zůstat zobrazena po několika následujících nastartováních.

Poznámka: Doporučená hodnota tlaku v pneumatikách nesmí být nižší než předepsaný tlak uvedený z boku na dveřích.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

V následující tabulce jsou uvedeny možné zprávy týkající se postupu resetování tlaku v pneumatikách.

Kroky

Zobrazení

Zprávy

Hodnoty

1

Inic. tlaku pneu dlouhý stisk

Při zapnutém zapalování a stojícím vozidle spusťte resetování tlaku všech čtyř pneumatik stisknutím a přidržením tlačítka 4 OK.

2

Probíhá načtení tlaku pneu

Znaky „---“ před každým kolem zablikají, což znamená, že systém zaregistroval resetování tlaku v pneumatikách pro všechna čtyři kola.

3

Zjišťování rozmístění kol

Znaky „---“ před každým kolem zůstanou rozsvícené. Tento systém resetuje tlak ve všech čtyřech pneumatikách. Teď můžete jet. Zpráva může zůstat při krátkých cestách zobrazena.

Poznámka: během resetování zůstane monitorování tlaku v pneumatikách v provozu.

4

Zobrazí se hodnota tlaku čtyř pneumatik: postup resetování je kompletní a úspěšný.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak ve všech čtyřech pneumatikách se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče). Pokud není možné ověřit tlak na pneumatikách za studena, zvyšte doporučený tlak o 0,2 až 0,3 baru (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Rezervní kolo

Rezervní kolo, je-li jím vozidlo vybaveno, nemá snímač.

Výměna kol a pneumatik

Tento systém vyžaduje specifické vybavení (kola, pneumatiky, ozdobné kryty apod.). PNEUMATIKY.

Obraťte se na značkový servis pro výměnu pneumatik a pro zjištění příslušenství kompatibilního se systémem, které je k dispozici ve značkové síti: použití jakéhokoli příslušenství může ovlivnit správné fungování systému.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

S ohledem na zvláštnosti ventilů používejte výhradně vybavení schválené pro kvalifikovanou síť pracovišť. SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK.

Poruchy tlaku v pneumatikách

V tabulce na následující stránce jsou uvedena varovná hlášení, která se objeví na přístrojové desce 1, když systém detekuje poruchu tlaku v pneumatikách.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti. Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Výměna kola

Systém může podle stylu jízdy potřebovat i několik minut, než zaznamená polohy kol a stav tlaku vzduchu v pneumatikách, proto tlak vzduchu kontrolujte po každém úkonu.

Informace na přístrojové desce signalizují případné poruchy tlaku v pneumatikách (např. vypuštěná pneumatika nebo defekt). Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

Kontrolky

Zprávy

Zobrazení

Hodnoty

Nastavit tlak pneu

Kolo a příslušná hodnota tlaku jsou zobrazeny žlutě.

Signalizuje, že bylo detekováno podhuštění pneumatiky. Zkontrolujte a upravte tlak čtyř pneumatik a poté resetujte systém.

+ ®

Prázdná pneu

Kolo a příslušná hodnota tlaku jsou zobrazeny červeně.

Signalizuje, že příslušná pneumatika vykazuje defekt nebo je velmi podhuštěná. Upravte tlak čtyř pneumatik za studena a pokud je pneumatika vypuštěna, systém resetujte. Pokud má pneumatika defekt, vyměňte ji (nebo ji nechte vyměnit).

+ ©

Zkontrolovat sním. tlaku pneu

Kolo se již nezobrazuje.

Signalizuje, že nejméně jedno kolo není vybaveno snímačem (např. rezervní kolo) nebo že je snímač vadný. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Neúspěch zjišť. rozmístění kol

Signalizuje, že systém nebyl schopen určit tlak každé pneumatiky. To může být způsobeno použitím snímače, který není doporučen autorizovaným prodejcem. Monitorovací systém tlaku v pneumatikách zůstává v provozu.