Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asistovaná funkce

Zatažení automatické parkovací brzdy

Při zastaveném vozidle lze elektronickou parkovací brzdu použít ke znehybnění vozidla:

- stisknutím tlačítka spuštění/zastavení motoru 1;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

nebo

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- u vozidel vybavených automatickou převodovkou, když je zařazena poloha P.

Ve všech ostatních případech, například když se motor zastavil nebo je v pohotovostním režimu kvůli systému Stop and Start FUNKCE STOP AND START se automatická parkovací brzda automaticky neaktivuje. Musíte tedy použít ruční režim.

U modelů pro některé konkrétní země není funkce asistovaného zatažení brzdy aktivována. Přejděte na odstavec „Ruční funkce“.

Zatažení elektronické parkovací brzdy je potvrzeno zprávou „Parkovací brzda zatažena“ a kontrolkou } na přístrojové desce a rozsvícením kontrolky 3 na spínači 2.

Po vypnutí motoru kontrolka 3 zhasne několik minut po zatažení automatické parkovací brzdy a kontrolka } zhasne při zamknutí vozidla.

Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 3 na spínači 2 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří.

Automatická funkce (pokračování)

Poznámka: v některých situacích (poruchy automatické parkovací brzdy, ruční povolení parkovací brzdy atd.), se ozve zvukový signál a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Zatáhnout parkovací brzdu“ s varováním, že automatická parkovací brzda byla uvolněna.

- motor při otevření dveří řidiče běží,

- motor zastaven (např. v případě zhasnutí motoru): při otevření předních dveří.

V takovém případě zatáhněte za spínač 3 a následně jej uvolněte, abyste zatáhli automatickou parkovací brzdu.

Asistované uvolnění parkovací brzdy

Parkovací brzda se uvolní:

- jakmile vozidlo začne zrychlovat;

nebo

- u vozidel vybavených automatickou převodovkou při řazení z polohy P.

Ruční funkce

Můžete ručně ovládat automatickou parkovací brzdu.

Ruční zatažení elektronické parkovací brzdy

Zatáhněte za spínač 2. Kontrolka 3 a kontrolka } na přístrojové desce se rozsvítí.

Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy

Stiskněte spínač 1 bez sešlápnutí pedálů a zapněte zapalování. Sešlápněte brzdový pedál a pak stiskněte spínač 2: na přístrojovém panelu zhasnou kontrolka 3 na spínači a kontrolka }.

Okamžité zastavení

Ruční aktivace automatické parkovací brzdy (při stání na červenou nebo při stojícím vozidle s běžícím motorem atd.): zatáhněte a uvolněte spínač 2. Uvolnění brzdy je provedeno automaticky při opětném rozjezdu vozidla.

Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 3 na spínači 2 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří.

Zvláštní případy

Pro parkování na svahu nebo např. s přívěsem zatáhněte za spínač 2 na několik sekund, abyste dosáhli maximální zabrzdění.

Pro parkování s uvolněnou pomocnou parkovací brzdou (například při námraze):

- zastavte motor stisknutím tlačítka 1 pro spuštění/vypnutí motoru,

- zařaďte jakýkoliv rychlostní stupeň nebo P polohu řadicí páky: hnací kola budou mechanicky zajištěna hnací hřídelí;

- ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy.

Pokud se zobrazí zpráva „NEBEZPEČÍ elektro porucha“ nebo „Zkontrolujte akumulátor“, před vypnutím motoru ručně aktivujte automatickou parkovací brzdu zatažením spínače 2 (nebo u vozu s automatickou převodovkou umístěním panelu řadicí páky do polohy P).

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Kontaktujte značkový servis.

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu. V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu. Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis).

Vozidla s automatickou převodovkou

Při otevřených nebo špatně zavřených dveřích řidiče a běžícím motoru je z bezpečnostních důvodů automatické uvolnění deaktivováno (aby bylo zamezeno samovolnému rozjetí vozidla bez řidiče). Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Manuálně uvolnit parkovací brzdu“ ve chvíli, kdy řidič sešlápne pedál akcelerace.

Nikdy nevystupujte z vozidla, aniž byste volicí páku uvedli do polohy P a vypnuli motor. Pokud je totiž vozidlo zastaveno, motor běží a je zařazena rychlost, může se vozidlo rozjet, pokud dojde k pohybu pedálu akcelerace.

Hrozí nebezpečí nehody.

Provozní závady

- V případě závady se na přístrojové desce zobrazí kontrolka © spolu se zprávou „Zkontrolovat parkovací brzdu“, v určitých případech spolu s kontrolkou }.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

- V případě závady automatické parkovací brzdy se kontrolka ® rozsvítí spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“ a se zazněním zvukového signálu, v určitých případech ještě spolu s kontrolkou }.

Indikuje nutnost okamžitého zastavení vozidla v souladu s podmínkami silničního provozu.

Je tedy nutné znehybnit vozidlo zařazením prvního rychlostního stupně (u mechanických převodovek) nebo zvolit pozici P (u automatických převodovek). Pokud to sklon svahu vyžaduje, vozidlo podložte.