Zpět na seznam

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Obrysová světla

Otáčejte kroužkem 4, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 3. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Pokud jsou zapnuta obrysová světla, lze jas přístrojové a palubní desky nastavit otáčením kolečka 2.

Funkce rozsvícení denních světel

Denní světla se rozsvítí automaticky bez manipulace páčkou 1, když nastartujete motor, a zhasnou se při vypnutí motoru.

k Tlumená světla

Ruční funkce

Otáčejte kroužkem 4, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 3. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Automatická funkce

Otáčejte kroužkem, 4 dokud není symbol AUTO v poloze proti označení 3: při běžícím motoru se tlumená světla automaticky zapínají a vypínají podle intenzity venkovního světla; není nutná žádná další manipulace s kroužkem k výběru osvětlení 1.

V závislosti na typu vozidla se tlumená světla zapnou automaticky po několika cyklech stěračů čelního skla.

Před noční jízdou zkontrolujte řádnou funkčnost elektrických zařízení a seřiďte světlomety (pokud vozidlo není naloženo obvyklým způsobem). ELEKTRICKÉ SEŘÍZENÍ VÝŠKY SVĚTELNÝCH KUŽELŮ. Vždy dbejte na to, aby světla nebyla zacloněna (nečistota, bláto, sníh, převážené předměty atd.).

á Dálková světla

Při běžícím motoru a rozsvícených potkávacích světlech zatlačte na páčku 1. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Pro návrat do polohy pro potkávací světla přitáhněte páčku 1 opět směrem k sobě.

Při deaktivaci dálkových světlel se potkávací světla vrátí do původní polohy.

Automatická dálková světla

U některých typů vozidel tento systém rozsvěcí a zhasíná dálková světla automaticky. K detekci vozidel před vámi a vozidel jedoucích z protisměru využívá tato funkce kameru umístěnou za vnitřním zpětným zrcátkem.

Dálková světla se rozsvítí automaticky pokud:

- osvětlení vně vozidla je slabé;

- není detekováno žádné jiné vozidlo ani osvětlení;

- rychlost vozidla překročí cca 40 km/h.

Pokud není splněna jedna z výše uvedených podmínek, systém přepne na potkávací světla.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

Aktivace automatických dálkových světel:

- otáčejte kroužkem 4, dokud se neobjeví symbol AUTO proti značce 3.

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce.

Systém může být za určitých podmínek rušen, zejména :

- při extrémních klimatických podmínkách (déšť, sníh, mlha atd.);

- zakryté čelní sklo nebo kamera;

- pokud má vozidlo jedoucí před Vámi nebo proti Vám málo viditelné nebo zakryté osvětlení;

- špatné seřízení předních světlometů;

- reflexní systémy;

- ...

Automatická dálková světla (pokračování)

Deaktivace automatických dálkových světel:

- otáčejte kroužkem 4 do jiné polohy než AUTO.

nebo

- zmáčkněte páčku 1.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Poznámka: Při deaktivaci funkce automatických dálkových světel se aktivují dálková světla.

Funkční problémy

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat auto. rozsvícení“, je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Noční používání přenosného navigačního systému umístěného pod kamerou v oblasti čelního skla může rušit fungování systému „automatická dálková světla“ (riziko odlesků na čelním skle).

Systém „automatická dálková světla“ v žádném případě nenahradí ostražitost a zodpovědnost řidiče s ohledem na osvětlení vozidla a na přizpůsobení se světelným podmínkám, viditelnosti a dopravní situaci.

Adaptivní dálková světla

Podle typu vozidla jsou adaptivní dálková světla rozdělena do několika nezávislých svislých segmentů. Tato funkce využívá kameru 5 umístěnou za vnitřním zpětným zrcátkem pro detekci vozidel před vámi a vozidel jedoucích z protisměru.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

Při zjištění vozidla se segmenty osvětlující tuto oblast automaticky vypnou, aby vozidlo neoslňovaly.

Zapnutí

Aktivace/deaktivace systému na multimediální obrazovce 6

Informace o aktivaci nebo deaktivaci adaptivních dálkových světel naleznete v příručce k multimediálnímu systému.

Aktivujte nebo deaktivujte „Adaptivní dálková světla“.

Dálková světla se rozsvítí automaticky pokud:

- osvětlení vně vozidla je slabé;

- rychlost vozidla je vyšší než práh. Pročtěte si následující stránky.

Pokud není splněna jedna z výše uvedených podmínek, systém přepne na potkávací světla.

Poznámka: V noci se v městských oblastech s pouličním osvětlením adaptivní dálková světla automaticky vypnou.

Systém „adaptivní dálková světla“ v žádném případě nenahradí ostražitost a zodpovědnost řidiče s ohledem na osvětlení vozidla a povinnost přizpůsobit se světelným podmínkám, viditelnosti a dopravní situaci.

Pro aktivaci adaptivních dálkových světel otáčejte kroužkem 4, dokud se proti referenčnímu bodu neobjeví symbol AUTO 3.

Na přístrojové desce se bíle rozsvítí kontrolka .

Zvláštnost

Osvětlení adaptivních dálkových světel se liší podle (My Sense/ECO/Comfort/Sport) zvoleného jízdního režimu. MULTI-SENSE. Prahové rychlosti se u aktivace a deaktivace liší:

- V režimu My Sense, ECO nebo Comfort se adaptivní dálková světla zapnou, pokud rychlost vozidla překročí cca 40 km/h, a vypnou se, pokud rychlost klesne pod 20 km/h.

Výkon dálkových světel se přizpůsobí rychlosti vozidla v těchto režimech a mezi těmito prahy.

- V režimu Sport se adaptivní dálková světla zapnou, pokud rychlost vozidla překročí cca 40 km/h, a vypnou se, pokud rychlost klesne pod 30 km/h.

Systém může být za určitých podmínek rušen, zejména :

- při extrémních klimatických podmínkách (déšť, sníh, mlha atd.);

- zakryté čelní sklo nebo kamera;

- pokud má vozidlo jedoucí před Vámi nebo proti Vám málo viditelné nebo zakryté osvětlení;

- špatné seřízení předních světlometů;

- reflexní systémy;

- ...

Zhasnutí světel

Světla automaticky zhasnou po zastavení motoru, otevření dveří řidiče nebo zamknutí vozidla. V tomto případě se při následujícím spuštění motoru světla znovu rozsvítí v poloze kroužku 4.

Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech

V případě rozsvícených světel po vypnutí motoru se při otevření dveří řidiče ozve zvukový signál jako připomínka, že světla zůstala rozsvícena (aby se zabránilo vybití akumulátoru).

Funkční problémy

Pokud se zobrazí zpráva „Zkontrolovat osvětlení“ doprovázená kontrolkou © a kontrolka k bliká na přístrojové desce, značí to poruchu osvětlení.

Obraťte se na značkový servis.

Funkce uvítání a rozloučení

(podle typu vozidla)

Pokud je funkce aktivována, denní světla a zadní obrysová světla se rozsvítí automaticky při detekci karty Renault nebo při odemknutí vozidla.

Automaticky zhasínají:

- přibližně jednu minutu po rozsvícení;

- při spuštění motoru v závislosti na poloze páčky osvětlení;

nebo

- při zamknutí vozidla.

Uvítací osvětlení na vnějších klikách dveří

Když je tato funkce aktivována, světla umístěná na vnějších klikách se automaticky rozsvítí při detekování karty, odemčení vozidla nebo otevření dveří.

Automaticky zhasínají:

- přibližně jednu minutu po rozsvícení;

- při nastartování motoru;

nebo

- při zamknutí vozidla.

Aktivace/deaktivace funkce

Informace o aktivaci nebo deaktivaci funkce vnějšího uvítání naleznete v uživatelské příručce multimediálního systému.

Vyberte „ON “ nebo „OFF “.

.

Funkce „Doprovodné vnější osvětlení“

Tato funkce umožňuje přechodně rozsvítit obrysová světla a tlumená světla (např. pro osvětlení otevření vrat apod.).

S vypnutým motorem a světly a kroužkem 4 v poloze AUTO zatáhněte za páčku 1 směrem k sobě: obrysová světla a tlumená světla se rozsvítí na přibližně 30 sekund a na přístrojové desce se rozsvítí kontrolky š a k.

Pro prodloužení této doby můžete přitáhnout páčku až čtyřikrát (celkový čas je omezen přibližně na dvě minuty).

Na přístrojové desce se jako potvrzení zobrazí zpráva „osvětlení na _ _ _ _ _“ následované zbývající dobou. Nyní můžete zamknout vozidlo.

Vypnutí osvětlení ještě před jeho automatickým vypnutím provedete otočením kroužku 4 do kterékoli polohy a poté vrácením do polohy AUTO.

g Přední mlhová světla

Otáčejte středním kroužkem 7 páčky 1, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 3, a potom ho pusťte.

Funkce závisí na zvolené poloze vnějšího osvětlení - na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Zadní mlhová světla

Otáčejte středním kroužkem 7 páčky, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 3, potom ho pusťte.

Funkce závisí na zvolené poloze vnějšího osvětlení - na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Nezapomeňte tato světla vypnout, nebude-li již jejich použití nezbytné, abyste neobtěžovali ostatní účastníky silničního provozu.

Zhasnutí

Znovu otočte kroužkem 7, abyste uvedli značku 3 proti symbolu odpovídajícímu mlhovému světlu, které chcete zhasnout. Na přístrojové desce poté zhasne příslušná kontrolka.

Zhasnutí vnějšího osvětlení vede ke zhasnutí předních a zadních mlhových světel.

Světla do zatáčky

(Podle typu vozidla)

Při jízdě dopředu rychlostí přibližně 40 km/h s rozsvícenými potkávacími světly a za určitých podmínek (úhel volantu, spuštěné ukazatele směru jízdy atd.) se při vjezdu do zatáčky rozsvítí jedno z předních mlhových světel, aby osvětlilo zatáčku.

Když je zařazena zpátečka a jsou rozsvícena potkávací světla: přední mlhová světla se automaticky rozsvítí.

Poznámka: při řazení ze zpátečky na rychlostní stupeň vpřed (například během parkování) zůstanou mlhová světla rozsvícená, dokud vozidlo nepřekročí rychlost přibližně 10 km/h.

V případě mlhy, sněhu nebo přepravy předmětů přesahujících střechu, není automatické rozsvícení světel systematické.

Rozsvícení mlhových světel zůstává vždy pod naprostou kontrolou řidiče: o stavu rozsvícení Vás informují kontrolky na přístrojové desce (pokud světla svítí, jsou rozsvícena i mlhová světla).