BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace-aktivace airbagu předního spolujezdce airbag

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivace airbag spolujezdce vpředu

Před instalací dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce:

- zkontrolujte, zda lze na toto sedadlo dětskou sedačku instalovat;

- Je nezbytné deaktivovat airbagpro dětské sedačky zády ke směru jízdy.

Pokud chcete deaktivovat airbag: při zastaveném vozidle s vypnutým zapalováním stiskněte a otočte zámek 1 do polohy OFF.

Při zapnutém zapalování bezpodmínečně zkontrolujte, zda je kontrolka ¹ na displeji 2 rozsvícená.

Tato kontrolka zůstane trvale rozsvícena, aby bylo potvrzeno, že můžete instalovat dětskou sedačku.

Aktivaci nebo deaktivaci airbagu předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

V případě manipulace během jízdy se rozsvítí kontrolky å©.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag nachází podle polohy zámku, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbagu u spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy, NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním airbagem AIRBAG. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Tyto instrukce Vám připomíná označení na přístrojové desce a štítky A na každé straně sluneční clony spolujezdce 3 (například výše uvedený štítek).

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbagu spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy, NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním AIRBAG EM. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Aktivace airbag spolujezdce vpředu

Když odstraníte dětskou sedačku ze sedadla předního spolujezdce, opět airbag aktivujte, abyste zajistili ochranu spolujezdce vpředu v případě nárazu.

Reaktivace u airbag: při zastaveném vozidle s vypnutým zapalováním stlačte a otočte zámek 1 do polohy ON.

Povinně zkontrolujte, zda je po zapnutí zapalování kontrolka ] zhasnutá a kontrolka na displeji 2 se skutečně rozsvítí na přibližně jednu minutu po každém nastartování.

airbag předního spolujezdce je aktivovaný.

Provozní závady

V případě poruchy systému aktivace/deaktivace airbag spolujezdce vpředu je instalace dětské sedačky zády ke směru jízdy na sedadlo předního spolujezdce zakázána.

Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce.

Urychleně se ovšem obraťte na značkový servis.

Aktivaci nebo deaktivaci airbagu předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

V případě manipulace během jízdy se rozsvítí kontrolky å©.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag nachází podle polohy zámku, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.