Zpět na seznam

VLOŽENÍ CÍLE CESTY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Navigace“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, a poté „Navigace“ pro přístup do následujících menu:

- „Cíl”;

- „Itinerář”;

- „Číst údaje o provozu”;

- „Nastavení mapy”;

- „Nastavení”.

Další informace o verzi navigačního softwaru a map získáte stisknutím tlačítka vyskakovací nabídky na obrazovce menu „Navigace“ a poté výběrem „Verze“.

Další informace naleznete v uživatelské příručce dostupné v multimediálním systému, kterou otevřete stisknutím tlačítka vyskakovací nabídky na obrazovce menu „Navigace“ a poté výběrem „Uživatelská příručka“.

„Cíl”

Menu „Cíl“ nabízí různé způsoby zadání cíle:

„Adresa”

Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo.

Při prvním použití Vás systém požádá o výběr cílové země.

Zadejte jméno hledaného města nebo jeho poštovní směrovací číslo pomocí numerické klávesnice.

Systém navrhne několik názvů měst.

- Stisknutím zobrazeného jména města dané město potvrdíte.

- Přejděte k úplnému seznamu odpovídajícímu Vašemu vyhledávání.

Poznámka: Chcete-li skrýt číselnou klávesnici a zobrazit celý seznam výsledků, stiskněte 1.

- Zvolte požadované město.

- Postupujte stejným způsobem v polích „Ulice“ a „Číslo popisné“.

Pokud při spuštěné navigaci zahájíte vyhledávání nového cíle, budete jej moci nastavit jako etapu, jako nový cíl nebo jako koncový bod.

Typ klávesnice multimediálního systému můžete změnit stisknutím tlačítka 2 („ABC“, „Qwerty“, „Azerty“ apod.).

Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadaná města. Můžete přímo vybrat jedno z těchto měst.

Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě.

Poznámka: V základním nastavení systém zobrazí zemi a město podle posledního cíle cesty. Můžete přímo zadat název ulice, pokud se požadovaný cíl nachází ve stejném městě, jako poslední zadaný cíl cesty.

Používání hlasového rozpoznání pro vkládání adresy

Na displejích „Cíl“ a „Itinerář“ stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání, po zaznění zvukového signálu vyslovte jméno města, číslo domu a/nebo jméno ulice apod.

„Historie”

Toto menu umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu posledních použitých adres. Tato uložení do paměti se provedou automaticky.

V menu „Navigace“ vyberte možnost „Cíl“ a poté „Historie“.

V seznamu uložených cílových míst zvolte adresu pro spuštění navádění.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

„Body POI”

Bod zájmu (POI) je služba, zařízení nebo i turistická oblast poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě atd.).

Body zájmu jsou řazeny do kategorií: restaurace, muzea, parkoviště apod.

Vyberte „Cíl“ v menu „Navigace“, a poté „Body POI“ pro volbu cíle cesty z bodů zájmu.

„Rychlé hledání”

Zobrazí se seznam všech POI nalezených podél trasy (pokud nějaké existují) nebo kolem vaší aktuální polohy. Seznam POI můžete filtrovat pomocí klávesnice. Vyberte určitý POI ze seznamu výsledků nebo zadejte pomocí klávesnice jméno/typ POI, který chcete vyhledat.

„Vlastní hledání”

Tato funkce umožňuje vyhledat POI v požadovaném městě nebo na trase výběrem bodu zájmu z nabízeného seznamu nebo jeho zadáním pomocí klávesnice. Vyberte oblast vyhledávání z následujících kategorií:

- „Ve městě”;

- Poblíž poslední známé polohy;

- „Na trase” (pokud je k dispozici);

- „Kolem cíle” (pokud je k dispozici).

Po zvolení oblasti vyhledávání se na displeji zobrazí dostupné POI podle kategorií („Vše“, „Letiště“, „Automobily“ atd.). Vyberte jednu kategorii.

V oblasti vyhledávání jsou zobrazeny všechny POI z této kategorie. Vyberte požadovaný POI pro spuštění navádění.

Kategorie

(„Čerpací stanice“/„Parkoviště“/„Restaurace“/„Ubytování“)

Vyhledávejte body zájmu výběrem kategorií v menu „Body POI“.

Na této obrazovce můžete zahájit rychlé vyhledávání pomocí čtyři typů předdefinovaných POI:

- „Čerpací stanice“ na trase,

- „Parkoviště“ v okolí cílového místa,

- „Restaurace“ na trase,

- „Ubytování“ v okolí cílového místa.

Pokud v dané chvíli nemáte trasu nebo cíl, systém vyhledává POI v okolí vaší aktuální polohy nebo poslední uložené polohy.

„Adresář”

Můžete ukládat adresy do seznamu adres a později je použít jako cíl cesty. Nabízí se vám přístup k následujícím funkcím:

„Domů”

Tato volba Vám umožní spustit navigaci k Vašemu bydlišti.

Když možnost „Doma“ v menu „Adresář“ zvolíte poprvé, vyzve vás systém k uložení adresy bydliště pomocí možností Poloha GPS, „Adresa“, „Body POI“, „Historie“, „Na mapě“ nebo „Souřadnice“.

Zvolte, který způsob zadání adresy svého bydliště vám vyhovuje, a poté volbu potvrďte.

„Společnost”

Toto menu umožňuje spustit navigaci k místu vašeho zaměstnání.

Když možnost „Společnost“ v menu „Adresář“ zvolíte poprvé, vyzve vás systém k uložení adresy zaměstnání pomocí možností Poloha GPS, „Adresa“, „Body POI“, „Historie“, „Na mapě“, „Souřadnice“ atd.

Zvolte, který způsob zadání adresy svého zaměstnání vám vyhovuje, a poté volbu potvrďte.

Poznámka: Chcete-li adresy bydliště či zaměstnání vymazat, stiskněte tlačítko funkčního menu v menu „Adresář“ a poté zvolte možnost Vymazat adresu bydliště nebo Vymazat adresu zaměstnání.

„Souřadnice“

Tato funkce umožňuje definovat cíl cesty pomocí souřadnic (hodnoty zeměpisné šířky a délky).

„Hledat na mapě“

Tato funkce umožňuje definovat cíl cesty podle bodu, který vyberete na mapě.

V menu „Navigace“ vyberte možnost „Cíl“ a poté „Hledat na mapě“.

Pohybujte se po mapě a umístěte kurzor na požadované cílové místo, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka „Hotovo“: systém vypočte trasu.

Funkční menu 4

Vyberte cíl cesty tak, jak je popsáno výše, poté stiskněte 4 pro přístup k následujícím funkcím:

- „Místa okolo kurzoru“;

- „Přidat do adresáře“;

- „Zprávy”.

„Místa okolo kurzoru“

Tato funkce umožňuje vyhledání bodů zájmu v okolí zvolené polohy. Můžete vyhledávat, filtrovat a třídit všechny výsledky, které systém vyhledal na mapě.

„Přidat do adresáře“

Tato funkce umožňuje uložit vybranou polohu do seznamu adres.

„Zprávy“

Tato funkce umožňuje vyhledání podrobností (adresa, zeměpisná šířka a délka) o zvolené poloze.

Potvrďte cíl.

Po zadání údajů o cíli cesty zobrazí systém přehled průběhu cesty pro potvrzení. Volbu potvrďte stisknutím možnosti Hotovo v dolní části obrazovky. Systém provede výpočet.

Poznámka: : kritéria výpočtu lze měnit v nastavení trasy.

Na konci výpočtu systém zobrazí souhrn navádění.

Poznámka: Pokud se displeje nedotknete, po deseti sekundách se stránka zavře a v případě, že na cestě nejsou žádná omezení, se navigace spustí automaticky.

Pro potvrzení cílového místa a aktivaci navádění stiskněte tlačítko „Jet“.

Poznámka: Pokud neprobíhá navádění po trase, zobrazuje se na mapě zkratka do „Cíl“menu 3.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

Přehled trasy

Obrazovka je rozdělena na dvě oblasti:

- Oblast 5 zobrazuje použitou volbu pro výpočet.

- Oblast trasy 6 ukazuje přehled trasy (vzdálenost, dobu jízdy, dopravu a omezení po cestě).

Navigaci do cílového místa zahájíte stisknutím tlačítka „Jet“ ve spodní části obrazovky.

Funkční menu 7

Stisknutím tlačítka 7 funkčního menu získáte přístup k následujícím menu:

- „Alternativní trasy“;

- „Itinerář”;

- „Volby trasy”;

- „Přidat trasu do adresáře“;

- „Simulovat trasu“.

„Alternativní trasy”

Tato volba umožňuje měnit režim výpočtu trasy podle následujících tří nabídek (umístěné napravo na obrazovce):

- „Rychlá“;

- „Hospodárná“;

- „Krátká“.

„Itinerář”

V horní části obrazovky jsou tři karty („Běžné“, Silnice a „Shrnutí“), které umožňují prohlédnout si trasu k cíli cesty.

„Volby trasy”

„Metoda plánování trasy“

Tato funkce umožňuje změnit metodu výpočtu trasy. Výběrem určité metody výpočtu trasy také definujete výchozí metodu pro výpočet dalších tras pro příští cíle Vašich cest.

Další informace o metodách výpočtu trasy naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Další informace naleznete v části „Nastavení mapy“.

„Alternativní trasy”

Tato funkce umožní přidat trasu dříve zadanou do seznamu na multimediálním systému.

Záruka aktualizace map

Po dodání nového vozidla máte maximální lhůtu, abyste mapu bezplatně aktualizovali. Po uplynutí této doby jsou aktualizace zpoplatněny.

Pro více informací se obraťte na značkový servis.

Aktualizace, především seznamů map, jsou pravidelně zveřejňovány. V některých případech je možné, že silnice se změní a soubor map ještě nebude aktualizován.

Navigace

Jak v navigaci naprogramovat trasu?