Zpět na seznam

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „SMS“

Chcete-li pomocí multimediálního systému ovládat SMS, stiskněte na zahajovací obrazovce „Nabídka“ > „Telefon“ nebo využijte zkratku 1 z kteréhokoli menu, a potom stiskněte možnost SMS.

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free, nemůže být k systému připojen. Další informace naleznete v odstavci „Spárování telefonu“ v kapitole „Spárovat, odebrat telefon“.

Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Poznámka: Pro přístup ke zprávám SMS přes multimediální systém je zapotřebí na telefonu povolit sdílení dat a upozornění. Další informace naleznete v kapitole „Spárovat, odebrat telefon“ a v uživatelské příručce telefonu.

Poznámka: Multimediální systém umí přečíst pouze zprávy SMS. Jiné typy zpráv přečíst nelze.

Využívání zpráv SMS

Jakmile je telefon připojený do systému, stiskněte SMS v menu „Telefon“. Za jízdy stiskněte zprávu, kterou chcete nechat přečíst syntetickým hlasem multimediálního systému.

Poznámka: Multimediální systém můžete k zobrazení SMS použít pouze, když vozidlo stojí.

Příjem zpráv SMS v systému

Když ve výchozím nastavení po spárování a připojení telefonu přijde nová zpráva, je dostupná v multimediálním systému.

Poznámka: K dispozici budou pouze ty zprávy, které byly doručeny až po spárování telefonu s multimediálním systémem.

V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí fungovat všechny jeho funkce.

Vyhledávání zpráv SMS

Když chcete hledat SMS, stiskněte „Hledat“a potom zadejte pomocí digitální klávesnice klíčové slovo.

Třídění zpráv SMS

Pro řazení SMS podle času nebo podle jména kontaktu stiskněte tlačítko funkčního menu.

Detaily

Stiskněte jeden z SMS v seznamu pro získání podrobností.

Zobrazí se jméno kontaktu (za předpokladu, že je v paměti nebo v seznamu kontaktů), telefonní číslo a text zprávy.

Můžete také přímo volat na určité číslo stisknutím „Hovor“, pokud je toto číslo uložené v paměti systému nebo ve Vašem telefonu.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.