Zpět na seznam

SEDADLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Sedadla“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a poté „Sedadla“ pro přístup do následujících tří podmenu:

- „Masáž”;

- „Složení One-touch”;

- „Nastavení”.

Poznámka: Pokud chcete ve svém uživatelském profilu uložit nějaké změny, proveďte potřebné úpravy v menu „Multi-Sense“. Další informace naleznete v kapitole „Multi-Sense“.

„Masáž”

Zvolte toto menu pro seřízení sedadla provádějícího masáž.

- „Řidič“ nebo „Pasažér“.

Chcete-li upravit masážní funkci sedadla, zvolte možnost „Řidič“ 1 nebo „Pasažér“ 2.

- „On”/„OFF”.

Chcete-li u sedadla řidiče či spolucestujícího (podle toho, která karta byla předtím zvolena) masážní funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte tlačítko „Masáž“ a poté zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“.

- 4 Aktuálně vybraný program

Můžete si vybrat jeden ze tří následujících programů:

- „Tonická”;

- „Relaxační”;

- „Bederní“.

Stisknutím „+“ nebo „-“ upravíte„Intenzita“ a „Rychlost“ masáže.

Poznámka: K uložení nastavení masáže sedadla řidiče lze použít pouze režim „Perso“ v menu „Multi-Sense“. Nastavení masáže sedadla spolujezdce nelze uložit.

Funkční menu

Pro vymazání výběru stiskněte tlačítko 3 a poté „Resetovat“.

Složení One-touch

Tato funkce umožňuje sklopení zadních sedadel. Počet sedadel se může lišit.

- Stiskněte tlačítka odpovídající sedadlům, která si přejete sklopit, a poté „Složit“. Na displeji se zobrazí zpráva.

- Potvrďte volbu stisknutím tlačítka „Ano“.

Pro sklopení všech sedadel stiskněte „Vše“ a „Složit“.

„Nastavení“

V menu „Sedadla“ stiskněte tlačítko „Nastavení“ a poté z níže uvedeného seznamu zvolte prvek, který chcete změnit:

- „Snadný přístup řidiče“;

- „Pohodlí pro pasažéra“;

- „Pozice“.

„Snadný přístup řidiče”

Stiskněte „ON“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce. Je-li aktivována tato funkce, sedadlo se automaticky posune dozadu, když řidič opouští vozidlo, a při opětovném příchodu řidiče se vrátí do původní polohy.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Funkce „Složení One-touch“ je k dispozici, jen když vozidlo stojí.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda kotevní body nepřekrývají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

„Pohodlí pro pasažéra”

Stiskněte „ON“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce. Je-li tato funkce aktivována, řidič může seřizovat nastavení sedadla spolujezdce pomocí spínačů umístěných na straně sedadla řidiče. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

„Pozice”

Polohu sedadla řidiče při řízení a polohu vnějších zpětných zrcátek je možné uložit do uživatelského profilu. Další informace najdete v oddíle „Systém“.

V menu „Sedadla“ stiskněte „Nastavení“, potom „Pozice“.

„Vizuální zpětná vazba“

Je-li tato funkce aktivována, na obrazovce se objeví funkční okno pro nastavení sedadla, když řidič nebo spolujezdec nastavuje polohu svého sedadla.

Další informace o seřízení sedadla najdete v příručce k vozidlu.

„Uložit”

Tato funkce umožňuje uložit polohu předních sedadel:

- Nastavte polohu sedadla pomocí spínačů na sedadle;

- stisknutím spínače sedadla otevřete menu „Sedadla“ na multifunkčním displeji;

- Uložte aktuální polohu.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Vyvolání uložené polohy z paměti

Když vozidlo stojí, stiskněte „Zavolat zpět“ pro vyvolání uložené polohy. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení Stiskněte „Ano“ pro vyvolání polohy uložené v paměti.

„Resetovat“

Svůj výběr můžete vymazat v menu „Nastavení“ stiskem 2 a poté „Resetovat“.

Vozidlo

Jak používat zástupce nabídky Sedadla?