Zpět na seznam

AUTOMATICKÉ PARKOVÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce vám pomůže při parkování tím, že převezme kontrolu nad volantem, brzdami, motorem a převodovkou.

Během manévru musíte vyvíjet tlak na pedál akcelerace (aby funkce zůstala aktivní) a nedržet volant.

Kontrolu nad vozidlem můžete kdykoli znovu převzít následujícími způsoby:

- otočení volantu;

- uvolnění pedálu akcelerace;

- sešlápnutí brzdového pedálu.

Zvláštnosti

Zajistěte, aby ultrazvukové snímače a kamery označené šipkami 1 nebyly zakryté (nečistotami, blátem, sněhem, nesprávně namontovanou či připevněnou registrační značkou atd.), nebyly vystaveny nárazům a úpravám (týká se i lakování apod.) a aby je nezakrývalo případné příslušenství montované na příď nebo záď vozidla.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévrů (řidič musí být za všech okolností připraven brzdit).

Zapnutí

Při stojícím vozidle nebo při jízdě rychlostí nižší než přibližně 30 km/h existuje několik způsobů, jak k této funkci získat přístup:

- prostřednictvím „Vozidlo“ 2, stiskněte nabídku „Automatický parkovací asistent“ 3;

- přes ovládací prvek „Automatický parkovací asistent“ (pokud je nakonfigurován zákazníkem);

- přes tlačítko „Oblíbené“ na volantu (pokud je nakonfigurováno zákazníkem);

- prostřednictvím zkratky „Automatický parkovací asistent“ v 360° pohledu kamery.

Výběr manévrů

Systém může provést tři typy manévrování:

- podélné parkování 4;

- zaparkování kolmo k chodníku 5;

- výjezd z parkovacího místa paralelně s chodníkem 6.

Na multimediální obrazovce vyberte, které manévr chcete provést.

Poznámka: ostatní typy parkování systém nepodporuje.

Funkce

Parkování

Dokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 30 km/h, systém vyhledává volná místa pro parkování na obou stranách vozidla.

Jakmile je nalezeno volné parkovací místo, zobrazí se na multimediální obrazovce pomocí označení písmenem „P“. Jeďte pomalu, dokud se nezobrazí zpráva „STOP“ doprovázená zvukovým signálem. Pokud je detekováno více než jedno místo, musíte požadované místo vybrat dotykem na obrazovce.

Na multimediální obrazovce místa změní barvu na zelenou a označí se písmenem „P“.

- Zastavte vozidlo;

- stiskněte tlačítko „START“.

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka doprovázená zvukovým signálem.

- Pusťte volant;

- sešlápněte jemně pedál akcelerace;

- postupujte podle systémových pokynů na multimediální obrazovce.

V průběhu manévru udržujte tlak na pedálu akcelerace, i když se mění rychlostní stupně.

Vozidlo se začne pohybovat. Systém ovládá volant, motor, brzdy a řazení.

V závislosti na tlaku vyvíjeném na pedál akcelerace se rychlost mění od 0 do maximálně 7 km/h.

Na multimediální obrazovce se zobrazí zpráva „Parkovací manévr ukončen“ značící konec manévru. Je aktivována parkovací brzda a je zařazena poloha P.

Můžete uvolnit pedál akcelerace.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévrů (řidič musí být za všech okolností připraven brzdit).

Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

Výjezd z parkoviště

- Aktivuje funkci „Automatický parkovací asistent“;

- zvolte režim „Výjezd z podélného parkovacího místa“,

- zapněte ukazatel směru na straně, na kterou si přejete s vozidlem vyjet,

- stiskněte tlačítko „START“;

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka doprovázená zvukovým signálem.

- Pusťte volant.

- sešlápněte jemně pedál akcelerace;

- postupujte podle systémových pokynů na multimediální obrazovce.

V průběhu manévru udržujte tlak na pedálu akcelerace, i když se mění rychlostní stupně.

Vozidlo se začne pohybovat. Systém ovládá volant, motor, brzdy a řazení.

Na multimediální obrazovce se zobrazí zpráva „Parkovací manévr ukončen“ značící konec manévru. Můžete znovu převzít ovládání vozidla uvolněním plynového pedálu nebo brzděním.

Poznámka: Po dokončení manévru, pokud řidič po uvolnění pedálu akcelerace po určitou dobu neprovádí žádnou akci, je zatažena elektronická parkovací brzda a je zařazena poloha P.

Zvláštnosti

- Systém nenajíždí na vysoké obrubníky.

- Manévr není možný, pokud je svah příliš prudký.

Přerušení manévru

Manévr se přeruší v následujících případech:

- sešlápnete pedál akcelerace až za bod odporu;

- otevřou se dveře spolujezdců nebo zavazadlového prostoru;

- vozidlo stálo nehybně více než přibližně jednu minutu.

Na přístrojové desce zhasne kontrolka , což je doprovázeno akustickým signálem. Vozidlo je nyní znehybněno.

Zpráva vás upozorní, že manévr byl pozastaven, a sdělí vám, co musíte udělat, abyste v manévru pokračovali.

Uvolněte pedál akcelerace a jeho opětovným sešlápnutím pokračujte v manévru.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévrů (řidič musí být za všech okolností připraven brzdit).

Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

Zrušení manévru

Manévr se zruší v následujících případech:

- stiskněte tlačítko „STOP“;

- otevření dveří řidiče;

- uvolnění bezpečnostního pásu na straně řidiče;

- zatažení elektronické parkovací brzdy;

- vozidlo se posunulo příliš daleko od plánované dráhy;

- provedli jste více než 10 pohybů vpřed/vzad v rámci jednoho manévru;

- otočíte volant;

- provedete pohyb řadicí pákou;

- kola vozidla proklouzla;

- byl spuštěn elektronický regulátor točivého momentu motoru

Na přístrojové desce zhasne kontrolka , což je doprovázeno akustickým signálem.

Vozidlo se zastaví.

Poznámka: v případě poruchy funkce vozidlo není znehybněno. Znovu se ujměte kontroly nad vozidlem. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Převezměte řízení“ doprovázená zvukovým signálem.

Funkce nedostupná

Pokud stisknete některou z metod aktivace systému a pokud nejsou splněny provozní podmínky, zobrazí se na multimediální obrazovce zpráva „Automatické parkování není k dispozici“, která vás informuje, že funkce není k dispozici.

Funkční problémy

Pokud funkce zjistí provozní poruchu, na přístrojové desce se objeví následující zprávy:

- „Zkontrolovat Park Assist“ doprovázené kontrolkou ;

nebo

- „Zkontrolovat park. senzory” doprovázené, v závislosti na vozidle, rozsvícením varovné kontrolky ©;

nebo

- „Check Parking Aids“ (Zkontrolujte parkovací asistenty) doprovázené, v závislosti na vozidle, rozsvícením varovné kontrolky ©.

Vyčistěte ultrazvukové snímače. Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Poznámka: v případě poruchy funkce vozidlo není znehybněno.

Ihned se ujměte kontroly nad vozidlem.

Jako varování se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Převezměte řízení“ doprovázená varovnou kontrolkou a zvukovým signálem.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Dbejte na to, aby manévry odpovídaly pravidlům silničního provozu platným pro příslušné jízdní pruhy.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan, tažné příslušenství apod.).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu může být ovlivněno fungování snímačů. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v okolí snímačů (opravy, výměny, úpravy ozdobných lišt atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Některé podmínky mohou narušit nebo omezit funkci systému, například nepříznivé počasí (sníh, kroupy, námraza apod.).

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Nebezpečí falešných poplachů.

Omezení funkčnosti systému

- Systém nemůže rozpoznat předměty nacházející se v mrtvých bodech snímačů.

- Vždy pohledem kontrolujte, zda je parkovací místo navrhované systémem před provedením manévru a v jeho průběhu skutečně stále k dispozici a bez překážek.

- Systém nepoužívejte v případě, že je za vozidlem připojen přívěs, nebo pokud je na vozidle nebo na okolních vozidlech namontované tažné zařízení.