Zpět na seznam

ACTIVE DRIVER ASSIST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Active Driver Assist“ je systém podpory řízení pro použití mimo zastavěné oblasti, na širokých komunikacích a s viditelnými čarami.

Podle vozidla se tento systém skládá z funkce „Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go STOP AND GO ADAPTIVNÍ REGULACE RYCHLOSTI a funkce „Centrování v jízdním pruhu.“.

Když jsou tyto dvě funkce aktivovány současně, systém umožňuje řidiči:

- udržovat rychlost vozidla podle dříve uložené rychlosti;

- upravovat vzdálenost mezi vlastním a vpředu jedoucím vozidlem;

- vést vozidlo do středu pruhu;

- přizpůsobovat rychlost vozidla rychlosti uvedené na dopravních značkách - automaticky nebo po potvrzení řidičem (v závislosti na vozidle).

Funkce adaptivní regulace rychlosti Stop and Go.

V závislosti na konkrétní zemi a na dostupnosti předplatného vám adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go na základě informací z radaru, kamery nebo mapových dat zasílaných prostřednictvím GSM sítě umožňuje udržovat vybranou rychlost (tzv. regulovanou rychlost), a přitom si zachovat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi ve stejném jízdním pruhu.

Rychlost udržovanou tempomatem lze automaticky přizpůsobovat podle změn rychlostního omezení (v závislosti na konkrétní zemi a na dostupnosti předplatného).

Pokud vpředu jedoucí vozidlo zastaví, adaptivní regulace rychlosti Stop and Go může vaše vozidlo zcela zastavit a následně znovu rozjet.

Systém ovládá zrychlování a zpomalování vozidla pomocí motoru a brzdového systému.

Funkci adaptivní regulace rychlosti Stop and Go můžete podle stavu vozovky (provoz, počasí apod.) aktivovat v rychlostech od 0 do 150 km/h nebo do 160 km/h.

Představuje ji následující symbol STOP AND GO ADAPTIVNÍ REGULACE RYCHLOSTI.

Poznámka:

- řidič musí dodržovat maximální povolenou rychlost a bezpečné vzdálenosti platné v zemi, ve které zrovna řídí;

- adaptivní regulátor rychlosti může brzdit vozidlo až do třetiny jeho brzdové kapacity. V závislosti na situaci se může stát, že řidič musí brzdit silněji.

Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go nespouští nouzové brzdění a jeho schopnost brzdit je omezená.

Důležité: Nohy musíte mít stále u pedálů a ruce položené na volantu, abyste byli připraveni reagovat na jakoukoli situaci.

Funkce „Centrování v jízdním pruhu.“

Funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ pomocí údajů z kamery a systému řízení směruje vozidlo do středu jízdního pruhu.

Tato funkce je dostupná pouze v případě zapnuté Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go STOP AND GO ADAPTIVNÍ REGULACE RYCHLOSTI.

Pokud to umožňují podmínky, je funkce aktivní v rozmezí:

- Přibližně 0 km/h až 160 km/h s vozidlem před vámi;

nebo

- průměrně 60 km/h až 160 km/h bez vozidla před vámi.

Funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ slouží ke zvýšení pohodlí.

Je znázorněna symbolem varovné kontrolky.

Poznámka: V případě prudké zatáčky jsou možnosti boční korekce pro udržení v pruhu omezené a je nutné, aby řidič okamžitě volantem korigoval řízení.

Další informace

Podle typu vozidla je možné funkci „Active Driver Assist“ používat i s jinými funkcemi podpory řízení.

Upozornění:

- aktivací omezovače rychlosti se systém deaktivuje;

- systém nelze aktivovat, když je zapnutá funkce „Automatický parkovací asistent“;

- při aktivaci funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se pozastaví funkce „Varování při opuštění jízdního pruhu“ nebo „Prevence vybočení z jízdní dráhy“ (pokud byly spuštěné); když se řidič rozhodne funkci „Centrování v jízdním pruhu.“ vypnout, pozastavené funkce se opět aktivují.

Řídicí jednotka 1

Přijímá informace z radaru a kamery a určuje dráhu a rychlost vozidla (zrychlování nebo brzdění). Řídí mimo jiné také aktivaci/deaktivaci systému (otevření dveří atd.).

Kamera 2

Rozpoznává značení na zemi, dopravní značky a polohu vozidla v různých jízdních pruzích. Doplňuje informace přenášené radarem 8.

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Anténa a mapy 3

(v závislosti na konkrétní zemi a na dostupnosti předplatného)

Podle trasy vozidla se stahují silniční mapy a určité jízdní podmínky (kruhové objezdy a zatáčení). Systém může předvídat zpomalení po změně rychlostního limitu vyznačeného na dopravních značkách v závislosti na parametrech zvolených řidičem.

Anténa a mapy 3 (pokračování)

(v závislosti na konkrétní zemi a na dostupnosti předplatného)

Systém také může snižovat rychlost vozidla, když se blíží k zatáčce nebo kruhovému objezdu.

Automatická parkovací brzda 4

Za určitých podmínek udržuje vozidlo na místě.

Kapacitní dotykový senzor 5

U některých vozidel detekuje, zda má řidič ruce na volantu.

Posilovač řízení 6

Na základě informací přenášených řídicí jednotkou 1 ovládá přední kola a pomáhá s dosažením zamýšlené trajektorie vozidla.

Řídicí jednotka motoru 7

Řídí motor a zasílá mu informace o požadovaném zrychlení.

Radar 8

Vypočítává vzdálenost mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem.

Radar 8 (pokračování)

Maximální dosah systému je přibližně 150 metrů. To se může lišit podle stavu vozovky (reliéf terénu, povětrnostní podmínky atd.).

Zajistěte, aby oblast radaru nebyla blokovaná (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou přední registrační značkou), neutrpěla náraz, nebyla upravovaná (ani přelakovávaná) či zakrytá montáží případného příslušenství na přední část vozidla (na mřížce či na logu apod.).

Aktivní řízení vozidla 9

Tento systém zasílá informace o dynamice vozidla do řídicí jednotky 1 (rychlost, příčné zrychlení atd.) a ovládá brzdový systém za účelem zpomalení vozidla nebo jeho udržení na místě.

V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy.

Ovládání

10 - Nahoru: aktivace, zvýšení regulované rychlosti nebo vyvolání uložené regulované rychlosti (RES/+).

- Dolů: aktivace, snížení cestovní rychlosti nebo uložení aktuální rychlosti (SET/-).

11 Přepnutí aktivních funkcí do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti) (0).

12 - Aktivace/deaktivace omezovače rychlosti .

13 Nastavení vzdálenosti od předcházejícího vozidla.

14 Hlavní spínač pro zapnutí/vypnutí adaptivní regulace rychlosti Stop and Go.

15 Vyskakovací tlačítko (v závislosti na vozidle): přizpůsobení nastavené hodnoty rychlosti podle zjištěných rychlostních omezení ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK.

16 Přepínač funkce „Systém udržování jízdního pruhu“ .

Zobrazení na přístrojové desce

17 Varovná kontrolka funkce adaptivní regulace rychlosti (tempomatu) Stop and Go.

18 Uložená regulovaná rychlost.

19 Vozidlo vpředu.

20 Uložený bezpečný odstup

21 Levý a pravý směrový ukazatel

22 Výstražná kontrolka funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ .

Volant 23

Řidič musí mít ruce neustále na volantu.

Pokud řidič otočí volantem dostatečnou silou, funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se pozastaví, aby řidič mohl opět získat kontrolu nad vozidlem.

Za určitých podmínek (ostré zatáčky atd.) může volant začít vibrovat, čímž řidiče upozorní, že musí znovu získat kontrolu nad vozidlem.

Pokud řidič nemanipuluje s volantem (nejsou detekovány ruce na volantu), funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se po několika výstrahách deaktivuje.

Aktivace funkce „Centrování v jízdním pruhu.“

Aby bylo možné funkci „Centrování v jízdním pruhu.“ aktivovat, musí být předtím vybrána na multimediální obrazovce.

V části „Vozidlo“ zvolte kartu „Asistenční systémy“ a poté menu „Systém udržování jízdního pruhu“.

Vyberte „Centrování v jízdním pruhu.“.

Tato volba zůstane uložena při zastavení vozidla.

Funkce „Systém udržování jízdního pruhu“ musí být aktivována. Pokud nesvítí kontrolka tlačítka 16, stiskněte tlačítko 16.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Systém udržování v jízdní dráze aktivní“ pro potvrzení, že je funkce aktivována.

Tento stav zůstane uložen při zastavení vozidla.

Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go musí být zapnutá.

Abyste tak učinili, stiskněte tlačítko 14 pro její aktivaci. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Aktivní asistent řidiče připraven: NASTAVIT spuštění“.

Na přístrojové desce se šedě zobrazí kontrolka 22.

Nyní stiskněte ovladač 10 na volantu směrem dolů (SET/-).

Aktivuje se systém „Active Driver Assist“ složený z adaptivní regulace rychlosti Stop and Go a funkce „Centrování v jízdním pruhu.“.

Zelená varovná kontrolka 22 a levý a pravý ukazatel čar 21 zobrazující se na přístrojové desce potvrzují, že funkce je aktivovaná a navádí vaše vozidlo do středu pruhu.

Funkci Centrování v jízdním pruhu. můžete kdykoliv přerušit otočením volantu. Jakmile přestanete otáčet volantem, funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se opět aktivuje.

Poznámka: Při používání funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ musíte mít ruce na volantu.

Uvedení funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ do pohotovostního režimu

Funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud:

- Stop and Go adaptivní tempomat je přepnut do pohotovostního režimu STOP AND GO ADAPTIVNÍ REGULACE RYCHLOSTI;

- už systém nerozpoznává čáry nebo rozpoznává pouze jednu čáru ve vašem pruhu;

- pruh je příliš úzký nebo široký;

- systém nezjistí ruce na volantu;

- je zatáčka příliš ostrá;

- v některých jízdních podmínkách (kruhový objezd, křižovatka atd.);

- rychlost vozidla překročí přibližně 150 km/h (u některých vozidel 160 km/h);

- rychlost vozidla je nižší než přibližně 60 km/h a nejede před ním jiné vozidlo;

- se vozidlo dotkne čáry nebo ji přejede;

- je systém dočasně vyřazen z provozu (např.: kamera je zakryta špínou, blátem, sněhem, kondenzací apod.).

Funkci „Centrování v jízdním pruhu.“ uvádějí do pohotovostního režimu také některé úkony řidiče:

- aktivace směrových světel;

- otáčením volantem dostatečnou silou.

Uvedení funkce do pohotovostního stavu je potvrzeno zobrazením kontrolky 22 a levého a pravého ukazatele čar 21 v šedé barvě na přístrojové desce v šedé barvě.

Jakmile jsou splněny podmínky, funkce znovu navádí vozidlo do středu pruhu. Kontrolka 22 a levý a pravý ukazatel čar 21 se zobrazí na přístrojové desce zeleně.

Otočením volantu můžete kdykoli ovlivnit dráhu vozidla.

Důležité: Nohy musíte mít stále u pedálů a ruce položené na volantu, abyste byli připraveni reagovat na jakoukoli situaci.

Varování „Nechte ruce na volantu”

Když funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ přestane rozpoznávat ruce na volantu, spustí několik úrovní upozornění:

- po 15 sekundách se na přístrojové desce žlutě zobrazí zpráva „Nechte ruce na volantu“;

- po přibližně 30 sekundách se na přístrojové desce červeně zobrazí zpráva „Nechte ruce na volantu“ a rozsvítí se červená kontrolka 24  doprovázená pípáním, které postupně zesiluje;

- po přibližně 45 sekundách přejdou audio zdroje do pohotovostního režimu, zvukový signál zní nepřerušeně, varovná kontrolka 24  zhasne a na přístrojové desce se objeví červená zpráva „Vystředění pruhu neaktivní“ - funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se deaktivuje.

Pokud řidič po zobrazení varování nepoloží ruce na volant, ozve se pípnutí a na přístrojové desce začne blikat výstražná kontrolka 24 .

Poté jsou opakovaně krátce aktivovány brzdy, což řidiče upozorní, že musí znovu položit ruce na volant a převzít kontrolu nad vozidlem.

Pokud řidič nereaguje, funkce „Active Driver Assist“ aktivuje výstražná světla a postupně bude vozidlo zpomalovat, dokud úplně nezastaví.

Řidič může tento manévr a funkci Active Driver Assist kdykoli přerušit položením rukou na volant, zabrzděním nebo deaktivací funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ či funkce adaptivní regulace rychlosti Stop and Go.

Pokud systém znovu rozpozná přítomnost řidičových rukou během prvních dvou úrovní upozornění, upozornění vypne. Funkce bude dále navádět vozidlo do středu pruhu.

Varování „Nechte ruce na volantu” (pokračování)

Poznámka: V některých situacích může funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ přestat rozpoznávat ruce na volantu a může aktivovat zvukový signál:

- řidič drží volant velmi zlehka;

- řidič řídí s rukavicemi;

-...

Pokud se v důsledku nedetekování řidičových rukou na volantu deaktivuje funkce „Centrování v jízdním pruhu.“, zůstává funkce adaptivní regulace rychlosti Stop and Go aktivní.

Varování ohledně kapacitního dotykového senzoru: na volant nesmí být montováno žádné příslušenství (ochranné potahy apod.).

V případě prudké zatáčky

V prudké zatáčce a v závislosti na rychlosti vozidla budou boční udržovací schopnosti funkce omezené a budou vyžadovat okamžitý zásah řidiče pomocí volantu, aby vozidlo zůstalo ve středu jízdního pruhu.

Pokud řidič nezasáhne, funkce vyšle pomocí vibrace volantu signál, že vozidlo brzy přejede čáru a že je potřeba, aby řidič okamžitě zasáhl.

Kontrolka 22 a levý nebo pravý ukazatel čar 21 se zobrazí červeně na přístrojové desce.

Pokud vozidlo úplně přejede čáru a vybočí z jízdního pruhu nebo je zatáčka příliš ostrá, funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se přepne do pohotovostního režimu.

Uvedení funkce do pohotovostního stavu je potvrzeno zobrazením kontrolky 22 a levého a pravého ukazatele čar 21 v šedé barvě na přístrojové desce v šedé barvě.

Funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ nemůže řidiči pomoci při projíždění kruhového objezdu nebo křižovatky a může se automaticky přepnout do pohotovostního režimu (viz předchozí stránky).

Ve všech případech musí řidič za těchto jízdních podmínek vždy otáčet volantem, aby řídil trajektorii vozidla.

Deaktivace funkce „Centrování v jízdním pruhu.“

Funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se deaktivuje za následujících podmínek:

- stisknete spínač 16. Deaktivaci funkce potvrzuje zpráva Systém udržování v jízdní dráze neaktivní, která se objeví na přístrojové desce.

Poznámka: Stisknutím spínače 16 funkci „Centrování v jízdním pruhu.“ deaktivujete, aniž by byla ovlivněna funkce adaptivní regulace rychlosti Stop and Go;

- funkce Stop and Go adaptivního tempomatu je deaktivována STOP AND GO ADAPTIVNÍ REGULACE RYCHLOSTI.

Poznámka: stisknutí tlačítka 14 současně deaktivuje funkci adaptivního tempomatu Stop and Go a funkci „Centrování v jízdním pruhu.“;

- systém již nebude rozpoznávat řidičovy ruce na volantu po dobu delší než přibližně 45 sekund;

- výběr funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ se ruší pomocí multimediální obrazovky (ve světě „Vozidlo“ vyberte kartu „Asistenční systémy“ a poté nabídku „Systém udržování jízdního pruhu“).

Kontrolka 22 a levý a pravý ukazatel čar 21 na přístrojové desce zhasnou.

Funkční problémy

Pokud systém zjistí poruchu funkce „Centrování v jízdním pruhu.”, zobrazí se na přístrojovém panelu hlášení „Jízdní asistence nedostupná” nebo „Jízdní asistence nedostupná” a funkce bude deaktivována.

Funkce Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go zůstává v provozu.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

„Active Driver Assist “ je dodatečnou pomůckou při jízdě. V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti věnovat v plné míře pozornost jízdě a dodržovat povolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit směr a rychlost jízdy prostředí a podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

S výjimkou čar vymezujících jízdní pruhy a značek omezení rychlosti v mezích detekční kapacity systému systém nerozpoznává jiné dopravní značení (jiné dopravní značky, semafory, přechody pro chodce atd.). Systém na ně neupozorňuje ani nereaguje.

„Active Driver Assist “ používá funkce „adaptivní regulace rychlosti Stop and Go“ a „Centrování v jízdním pruhu.“. Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Funkci „Active Driver Assist “ používejte výhradně mimo zastavěné oblasti na širokých silnicích s viditelnými čarami.

Nesmí být používána, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) nebo za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte systém a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v blízkosti radaru nebo kamery (výměny, opravy, úpravy čelního skla, lakování atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Deaktivace systému

Tento systém musíte deaktivovat, pokud:

- vozidlo jede po křivolaké vozovce;

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- za vozidlo je připojen přívěs nebo karavan;

- řídíte vozidlo v tunelu nebo v blízkosti kovové struktury;

- vozidlo přijede k mýtné bráně, úseku s probíhajícími pracemi nebo k úzkému jízdnímu pruhu;

- řídíte vozidlo do nebo z velmi prudkého svahu;

- je špatná viditelnost (oslňující slunce, mlha atd.);

- je nepříznivé počasí (déšť, sníh, boční vítr atd.);

- řídíte vozidlo po kluzké vozovce (déšť, sníh, štěrk atd.);

- dojde k poškození v oblasti kamery (např. oblast čelního skla zevnitř nebo zvenku); čelní sklo je prasklé nebo deformované;

- dojde k poškození v oblasti radaru (nárazy apod.);

- povrch volantu je poškozený nebo vlhký.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- zanesené čelní sklo nebo oblast snímače (nečistoty, led, sníh, kondenzace apod.). Často kontrolujte čistotu a stav čelního skla, předních stěračů a předního nárazníku;

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- nedostatečný kontrast mezi vpředu jedoucím vozidlem a jeho okolím (např. bílé vozidlo během sněžení atd.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzká nebo křivolaká silnice plná zatáček (ostré zatáčky atd.);

- systém vyhodnotí dehtové pruhy jako dopravní čáry;

- zúžení/rozšíření jízdních pruhů;

- značení na silnici, které je poškozené, nedostatečně kontrastní nebo má velké rozestupy (částečně přerušené čáry apod.);

- vícero dopravních značek podél silnice (práce na silnici, sjíždějící silnice napojené na sousední dálnice, pevné rameno atd.)

- dopravní značky u výjezdu z dálnice, které neobsahují šipku;

- oblast s nízkou konektivitou, která znemožňuje určení polohy vozidla, nebo zastaralé mapy;

- vozidlo s velkým rozdílem v rychlosti;

- použití koberečků neuzpůsobených pro vozidlo. Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe. Nebezpečí zablokování pedálů.

Pokud se tak stane:

- Nebezpečí nechtěného brzdění nebo zrychlení.

- Nebezpečí nechtěné, chybné, či dokonce nulové korekce dráhy.

Funkci systému může narušit mnoho nepředvídaných situací. Určité předměty nebo vozidla, která se mohou objevit v oblasti detekce kamery nebo radaru, může systém vyhodnotit nesprávně a případně reagovat nevhodným zrychlením nebo brzděním.

Musíte být vždy ve střehu, pokud jde o náhlé události, ke kterým může dojít během jízdy. Vždy si udržujte kontrolu nad vozidlem tak, že držíte nohy stále blízko pedálů a rukama držíte volant, abyste mohli zareagovat v jakékoli situaci.

aktivní jízdní asistent