ZPĚTNÁ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V závislosti na vozidle může kamera ukazovat zadní výhled 1.

Přímý pohled dozadu pomocí zpětných zrcátek zůstává stále k dispozici.

Kamera 1 je nainstalována za zadním oknem v oblasti stěračů.

Kamera 1 nesmí nebyla zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Při zapnutém zapalování se na zpětném zrcátku 2 osazeném na středové střešní konzole zobrazuje oblast za vozidlem přenášená z kamery 1.

Poznámka:

- zobrazení kamery 1 se přenáší pouze v případě, že je zpětné zrcátko v režimu „obrazovka“. Další informace viz odstavec „Provoz“ na následujících stránkách;

- zpětné zrcátko 2 lze umístit vodorovně nebo svisle.

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Funkce

Zorné pole kamery nepokrývá celou oblast za vozidlem, a to zejména slepé úhly A.

Vypnutí funkce

Zobrazení se vypne ihned po vypnutí zapalování.

Poznámka: režim „zpětného zrcátka“ lze zachovat aktivací páčky 3.

V závislosti na vašem zorném poli může být nutná adaptační doba, abyste se mohli soustředit na zobrazení pohledu kamery.

Předměty, které se objevují na okraji zpětného zrcátka 2 se mohou jevit zkresleně.

Při velmi silném světle (sníh, vozidlo na slunci atd.) může být obraz kamery částečně narušen.

Při nízkém jasu nebo nepříznivém počasí může být obraz na obrazovce zkreslený.

Úkon

Přepínat mezi režimem „zpětného zrcátka“ a režimem „obrazovka“ můžete páčkou 3.

Zelená LED dioda 4 stejně jako piktogram zobrazený v pravém horním rohu zpětného zrcátka indikuje, že režim obrazovky funguje správně.

Zhasne, pokud přepnete do režimu „zpětného zrcátka“ nebo v případě poruchy.

Nastavení displeje a kamery

Jedním stisknutím tlačítka 5Menu“ otevřete nastavení nabídky.

Opakovaným stisknutím tlačítka 67 můžete procházet možnostmi nastavení. Stiskněte tlačítko 8OK“ pro přístup k požadovanému nastavení.

Pro úpravu nebo aktivaci/deaktivaci požadovaného nastavení použijte tlačítka 67.

Výběr nastavení:

a) nastavení jasu;

b) nastavení vertikálního úhlu pohledu;

c) nastavení horizontálního úhlu pohledu;

d) nastavení úhlu otáčení;

e) aktivace/deaktivace nastavení nabídky zobrazení na zpětném zrcátku;

f) výběr jazyka;

g) aktivace/deaktivace podsvícení tlačítek.

Pokud není stisknuto žádné tlačítko, dojde k opuštění nabídky nastavení přibližně po pěti sekundách.

Pokaždé, když je vozidlo nastartováno, se funkce vrátí do nastavení, které bylo uloženo při posledním vypnutí motoru.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

Před jízdou upravte zorné pole systému a vnější zpětná zrcátka. Před přepnutím do režimu „obrazovka“ nezapomeňte nastavit středové zpětné zrcátko.

Zvláštnosti týkající se zpátečky

Při couvání věnujte pozornost obrazu přenášenému couvací kamerou (multimediální obrazovka 9) a odrazu ve zpětném zrcátku, protože vzadu zůstává mrtvý úhel COUVACÍ KAMERA.

Funkční problémy

Když systém zjistí provozní poruchu, zpětné zrcátko 2 zčerná, piktogram zobrazený v pravém horním rohu zpětného zrcátka zmizí a LED 4 obrazovka se vypne.

Může to být způsobeno závadou, která má vliv na kameru nebo obrazovku (zřetelnost, fixace obrazu, opoždění komunikace atd.).

Pokud černé pozadí přetrvává, přepněte do režimu „zpětného zrcátka“ a obraťte se na značkový servis.

systém kamery couvání