Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle vozidla mohou být tvořeny:

- ABS (protiblokovací systém);

- ESC (dynamická kontrola stability) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- asistence nouzového brzdění;

- pomocný systém pro rozjezd do svahu.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

ABS (systém proti zablokování kol)

Při intenzivním brzdění ABS umožňuje předejít zablokování kol a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice...).

Každé spuštění zařízení se projevuje chvěním brzdového pedálu. ABS v žádném případě neumožňuje zlepšit „fyzické“ výkony spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Pravidla opatrnosti tedy musí být povinně dodržována (vzdálenost mezi vozy,...).

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS moduluje použitou sílu v brzdovém systému.

Anomálie funkce:

- Na přístrojové desce svítí © a x a současně se zobrazují zprávy „Zkontrolovat ABS“, „Zkontrolovat brzdový systém“ a „Zkontrolovat ESC“: Systémy ABS, ESC jsou - stejně jako asistence nouzového brzdění - deaktivovány. Brzdění je i nadále zajištěno;

- x, D, © a ® rozsvícené na přístrojové desce spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“: znamená poruchu brzdových zařízení.

V obou případech kontaktujte zástupce značky.

Kontrolka ® signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně kvůli bezpečí zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.

Brzdění je částečně zajištěno. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Dynamická kontrola stability ESC s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá kontrolovat dráhu vozidla v kritických jízdních podmínkách (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce apod.).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečnou dráhu.

Tento systém porovnává vůli řidiče se skutečnou dráhou vozidla, kterou v případě potřeby upravuje působením na brzdy některých kol a/nebo na výkon motoru. Když je systém v činnosti, bliká na přístrojové desce kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení ESC v případě výrazného nedotáčení (ztráta přilnavosti přední nápravy).

Protiprokluzový systém

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Pomocí snímačů kol systém stále měří a porovnává rychlost hnacích kol a zpomaluje je. Má-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho brzdí, dokud jeho rychlost není kompatibilní s úrovní přilnavosti pod kolem.

Systém působí rovněž na otáčky motoru podle přilnavosti povrchu pod koly, nezávisle na sešlápnutí pedálu akcelerace.

Funkční porucha

Jakmile systém zjistí funkční poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat ESC“, kontrolka © a kontrolka .

V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují. Kontaktujte značkový servis.

Vypnutí funkce

(podle typu vozidla)

Za určitých podmínek (jízda na měkkém podkladu: sníh, bláto apod., případně jízda s řetězy) může systém snížit výkon motoru, aby bylo omezeno prokluzování. Pokud není tento účinek požadován, lze funkci deaktivovat stisknutím spínače 1.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „ESC neaktivní“, která Vás na tuto skutečnost upozorní.

Protiprokluzový systém poskytuje dodatečnou ochranu, proto nedoporučujeme jezdit s touto funkcí vypnutou. Pokud jste tuto funkci vypnuli, co nejdříve ji opět zapněte stisknutím spínače 1.

Poznámka: Funkce je automaticky znovu aktivována při zapnutí zapalování nebo při překročení rychlosti zhruba 40 km/h.

Asistence nouzového brzdění

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění. V tomto případě vyvine posilovač brzd maximální účinek a může spustit regulaci ABS. Brzdění ABS trvá do té doby, dokud neuvolníte brzdový pedál.

Rozsvícení výstražných světel

Podle verze vozidla se mohou při velkém zpomalení rozsvítit nouzová světla.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Systém funguje, pouze pokud je rychlostní páka v jiné než neutrální poloze (poloha jiná než N nebo P u automatických převodovek) a pokud vozidlo zcela stojí (sešlápnutí brzdového pedálu).

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy povolí (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže zabránit couvnutí vozidla za všech okolností (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu nesmí být používán při dlouhodobém zastavení: v tomto případě použijte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost při jízdě na kluzkém či málo přilnavém povrchu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.