Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA NADMĚRNOU RYCHLOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upozornění na nadměrnou rychlost s rozpoznáváním signalizačních značek informuje řidiče o překročení omezené rychlosti na úseku silnice, kde se právě nachází.

Funkční princip

Systém rozpoznává značky s udáním omezené rychlosti na kraji silnice a zobrazuje omezenou rychlost.

Využívá především informace, které dodává kamera 1 upevněná na čelním skle za zpětným zrcátkem.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

U vozidel, která jsou jím vybavena, systém také používá informace z navigačního systému.

Je-li omezovač rychlosti aktivní, můžete přizpůsobit doporučené omezení rychlosti zobrazené systémem.

V případě překročení omezené rychlosti se zobrazení značky změní (znaky jsou červené nebo kruh kolem značky bliká), aby vás o této skutečnosti informovalo.

Vozidlo vybavené navigačním systémem

- Pokud vozidlo jezdí v zemi, která užívá jiné jednotky měření rychlosti než vozidlo, systém zobrazí značku omezení rychlosti dané země a současně převod omezené rychlosti do jednotek přístrojové desky vozidla.

- V zemích, kde se na určitých typech vozovek snižuje omezená rychlost za deště, může systém upravit omezenou rychlost po několika sekundách stírání čelního skla.

Zvláštní situace

Systém nebere v úvahu výjimečná omezení jako například dny s omezením kvůli znečištění ovzduší.

Aktivace/deaktivace systému

Vozidla vybavená navigačním systémem

Na multifunkčním displeji 2 vyberte menu „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Nastavení upozornění o rychlosti“ potom vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 3 .

S aktivovanou funkcí a v souladu s místní legislativou můžete aktivovat „oblasti zvýšené ostražitosti“. Systém vás upozorní na vzdálenost, která vás od této oblasti odděluje, a poté na to, že se v ní nacházíte.

Vozidla bez navigačního systému ve výbavě

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 5 OK pro přístup do menu nastavení.

- Tiskněte ovládání 6 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Pomoc s řízením“. Stiskněte spínač 5 OK.

- Mačkejte ovládání 6 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Rychlostní alarm“ a stiskněte spínač 5 OK.

- Funkci zapnete a vypnete stisknutím tlačítka OK.

Změna omezené rychlosti

Pokud je nastavená hodnota omezovače rychlosti jiná, než rozpoznaná hodnota rychlosti, dlouze stiskněte spínač 4:

- na straně a (+) pro zvýšení nastavené rychlosti na rozpoznanou rychlost;

- na straně b (-) pro snížení nastavené rychlosti na rozpoznanou rychlost.

Funkční porucha

Systém nemůže rozpoznat omezení rychlosti pokud:

- čelní sklo není čisté;

- kamera je oslněna sluncem;

- viditelnost není dostatečná (noc, mlha, apod.);

- značky jsou nečitelné (sníh apod.) nebo zakryté (jinými vozidly nebo stromy);

- informace podávané navigačním systémem nejsou aktuální.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí neustále přizpůsobovat rychlost podmínkám silničního provozu nezávisle na pokynech systému.

Systém umožňuje rozpoznávání značek s maximální omezenou rychlostí. Jiné dopravní značení nerozpoznává.

Řidič přitom nesmí ignorovat značky, které systém nerozpozná, a musí se především řídit dopravními značkami a nařízeními pravidel silničního provozu.

Při špatné viditelnosti (mlha, sníh, námraza apod.) systém nemůže řidiče upozorňovat na příslušná omezení.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

DYNAMICKÉ PRVKY : UPOZORNĚNÍ NA NADMĚRNOU RYCHLOST