Zpět na seznam

NOUZOVÉ AKTIVNÍ BRZDĚNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nouzové aktivní brzdění

Systém existuje ve dvou verzích. V každém vozidle je jedna z verzí systému (závisí na typu vozidla).

- Systém A

- Systém B

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Systém A se skládá ze snímače radaru 1 a přední kamery 2.

Z tvaru oblasti přední kamery můžete zjistit, zda vaše vozidlo obsahuje systém A.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem A, naleznete informace o „Systém A“ na následujících stránkách.

Poznámka: radarový snímač 1 se nachází za předním nárazníkem. Přítomnost radaru se identifikuje obtížně.

Systém B používá radarový a kamerový snímač 3.

Z tvaru oblasti snímače radaru a kamery můžete zjistit, zda vaše vozidlo obsahuje systém B.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem B, naleznete informace o „Systém B“ na následujících stránkách.

Systém A

Funkční princip

Systém pomocí radarového snímače počítá vzdálenost, která dělí toto vozidlo od vozidla před ním. Pokud hrozí nebezpečí čelního nárazu, upozorní systém řidiče. Může samovolně zabrzdit vozidlo, aby omezil škody vzniklé srážkou.

Poznámka: dbejte na to, aby radarový snímač 1 nebyl zakrytý (například nečistotami, blátem, sněhem apod., případně dodatečně namontovaným příslušenstvím, například trubkovým rámem).

Úkon

Pokud existuje nebezpečí kolize s vozidlem vepředu, během jízdy (při rychlosti v rozmezí od 30 do 140 km/h) se na přístrojové desce rozsvítí červená kontrolka 4 doprovázená zvukovým signálem.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a pokud systém stále detekuje nebezpečí srážky, brzdění je zesíleno. Pokud řidič okamžitě po výstraze nezareaguje a pokud se srážka blíží, systém aktivuje brzdění.

Aktivace, deaktivace systému

Pro vozidla vybavená navigačním systémem

Na multifunkčním displeji 5 vyberte menu „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Aktivní brzdění“ potom vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 6 .

Systém A (pokračování)

Pro vozidla, která nejsou vybavena navigačním systémem

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 7 OK pro přístup do menu nastavení;

- tiskněte ovládání 8 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Pomoc s řízením“. Stiskněte spínač 7 OK;

- tiskněte ovládání 8 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Aktivní brzdění“ a stiskněte spínač 7 OK.

Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 7 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Při deaktivaci systému se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapalování vozidla.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat:

- pokud je páka převodovky v poloze neutrálu,

- pokud je aktivována parkovací brzda,

- během zatáčení.

- U vozidel s pohonem 4 kol v případě, že je deaktivována dynamická kontrola stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem (viz odstavec „Dynamická kontrola stability ESC s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem“ na předcházejících stranách). Kontrolka se rozsvítí.

Funkční porucha

Pokud systém zjistí provozní poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka a zároveň se zobrazí zpráva „Aktivní brzdění odpojeno“.

Existují dvě možnosti:

- Dojde k dočasnému přerušení funkce systému (radar je např. zakryt nečistotami, blátem, sněhem atd.). V takovém případě zaparkujte vozidlo a vypněte motor. Vyčistěte oblast dosahu radaru. Při příštím spuštění motoru kontrolka zhasne a zpráva zmizí.

- Pokud je radar čistý, je příčina někde jinde. Obraťte se na autorizovaný servis.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Systém A rozpozná pouze vozidla jedoucí v silničním provozu stejným směrem. Zvláště se může stát, že systém nerozpozná motocyklisty, jelikož je velmi obtížné předvídat jejich dráhu.

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Aktivace této funkce může být zpožděna nebo přerušena, pokud systém zjistí jasné známky toho, že řidič má nad vozidlem kontrolu (ovládání volantu, pedálů apod.).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha radaru nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy do okolí radaru nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

- Je zakázáno vozidlo osazovat příslušenstvím, které by mohlo zastínit radar (trubkové rámy atd.).

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

Nebezpečí nežádoucího brzdění.

Omezení funkčnosti systému

- Systém reaguje pouze na vozidla, která jsou v pohybu, případně se radaru jeví jako v pohybu.

- K zaručení správné funkce systému musí oblast radaru udržována v čistotě a nesmí na ní být prováděny žádné úpravy.

- Systém nemůže reagovat na vozidla malých obrysových rozměrů, jako jsou motocykly, jízdní kola a chodci stejně efektivně, jako na jiná vozidla.

- Systém nemusí fungovat správně, pokud je povrch vozovky kluzký (sníh, déšť, námraza apod).

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- brzdová světla nefungují;

- přední část vozidla utrpěla náraz nebo byla poškozena;

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

Přerušení funkce

Funkci aktivního brzdění můžete kdykoli přerušit rychlým stisknutím pedálu akcelerace nebo prudkým pohybem volantu při uhýbacím manévru.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Systém B

Funkční princip

Na základě informací z radaru nebo kamery systém počítá vzdálenost, která dělí toto vozidlo od vozidla před ním a od okolních chodců.

Tento systém upozorní řidiče na nebezpečí srážky. Může samovolně zabrzdit vozidlo, aby omezil škody vzniklé srážkou.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Rozpoznání chodců

Úkon

Za jízdy (rychlost mezi přibližně 7 km/h a 60 km/h) v případě nebezpečí srážky s chodcem se ukazatel 9 zobrazí červeně na přístrojové desce a zazní zvukový signál.

V případě bezprostředního rizika nárazu systém aktivuje brzdění.

Systém můžete použít maximální intenzitu brzdění.

Tento systém vždy využívání maximální intenzitu brzdění vozidla

Z bezpečnostních důvodů při jízdě vždy používejte bezpečnostní pásy a ujistěte se, že je vozidlo naloženo tak, aby nemohlo dojít k vymrštění předmětů na cestující.

Systém B (pokračování)

Rozpoznání vozidel

Úkon

Za jízdy (rychlost mezi 7 a 160 km/h) v případě nebezpečí srážky s vozidlem jedoucím před vámi (podle typu vozidla) systém:

- upozorní na nebezpečí srážky:

Na přístrojové desce se červeně rozsvítí kontrolka 4 a zazní zvukový signál.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a pokud systém stále detekuje nebezpečí srážky, brzdění je zesíleno.

- aktivuje brzdění:

pokud řidič na upozornění nezareaguje a bude hrozit bezprostřední nebezpečí srážky.

Brzdění můžete kdykoli přerušit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace,

nebo

- pohybem volantu při uhýbacím manévru.

Zvláštnosti

Pokud rychlost vozidla:

- je nižší než přibližně 45 km/h, současně se aktivuje upozornění a brzdění;

- je mezi přibližně 45 km/h a 80 km/h, aktivuje se upozornění. Brzdění se aktivuje pouze v případě, že se vozidlo před vámi pohybuje. Brzdění se neaktivuje v případě stojících vozidel.

- je mezi přibližně 80 km/h a 160 km/h, upozornění a brzdění se aktivují pouze, pokud se vozidlo před vámi pohybuje. Upozornění ani brzdění se neaktivuje v případě stojících vozidel.

- překračuje 160 km/h, systém není aktivní.

Systém B (pokračování)

Aktivace, deaktivace systému

Pro vozidla vybavená navigačním systémem

Na multifunkčním displeji 5 vyberte menu „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Aktivní brzdění“ potom vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 6 .

Pro vozidla, která nejsou vybavena navigačním systémem

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 7 OK pro přístup do menu nastavení;

- tiskněte ovládání 8 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Pomoc s řízením“. Stiskněte spínač 7 OK;

- tiskněte ovládání 7 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Aktivní brzdění“ a stiskněte spínač 7 OK.

Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 8 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Při deaktivaci systému se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapalování vozidla.

Systém B (pokračování)

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat:

- pokud je páka převodovky v poloze neutrálu nebo mrtvého bodu;

- pokud je parkovací brzda aktivována;

- v zatáčce.

Pokud řidič vykazuje známky pozornosti (ovládání volantu, pedálů apod.), aktivace systému se opozdí, případně se systém neaktivuje.

Dočasně není k dispozici.

Pokud systém zjistí dočasnou nedostupnost, rozsvítí se kontrolka upozornění na přístrojové desce a současně se zobrazí zpráva „Active braking: sensor blind“ nebo, u některých vozidel, „Radar-camera: no visibility“.

Možné příčiny:

- systém je dočasně oslepen (oslnění sluncem, tlumená světla, nepříznivé počasí atd.). Systém bude znovu funkční poté, co se zlepší podmínky viditelnosti.

- Systém je dočasně rušen (čelní sklo je např. zakryto nečistotami, ledem, sněhem atd.). V takovém případě zaparkujte vozidlo a vypněte motor. Očistěte přední sklo. Při příštím spuštění motoru kontrolka zhasne a zpráva zmizí.

- Pokud tomu tak není, může být příčinou něco jiného. Obraťte se na autorizovaný servis.

Funkční porucha

Pokud systém zjistí provozní poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka a zároveň se zobrazí zpráva „Aktivní brzdění odpojeno“.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Aktivace této funkce může být zpožděna nebo přerušena, pokud systém zjistí jasné známky kontroly řidiče nad vozidlem (ovládání volantů, pedálů apod.).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha radaru nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy do okolí radaru nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- špatný kontrast mezi předmětem (vozidlo, chodec atd.) a jeho okolím (např. chodec s bílým oblečením v zasněženém prostředí apod.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- čelní sklo je zakryto (nečistotami, ledem, sněhem, kondenzací apod.).

Nebezpečí nežádoucího brzdění.

Omezení funkčnosti systému

- Vozidlo jedoucí v opačném směru nespustí žádnou výstrahu ani žádnou akci spuštění systému.

- Kvůli zajištění správné funkce systému musí okolí radaru/kamery na čelním skle zůstat čisté a nesmí na něm být prováděny žádné úpravy.

- Systém nemůže reagovat na vozidla malých obrysových rozměrů, jako jsou motocykly a jízdní kola, stejně efektivně jako na jiné vozidla.

- Systém nemusí fungovat správně, pokud je povrch vozovky kluzký (sníh, déšť, námraza apod).

- Pro zajištění správného fungování systému je nutné, aby systém B dokázal rozpoznat kompletní obrys chodce. Systém tedy není schopen detekovat:

- Chodce ve tmě nebo za špatných podmínek osvětlení;

- Částečně viditelné chodce;

- Chodce, kteří jsou menší než přibližně 80 cm;

- Chodce, kteří nesou velké předměty.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- brzdová světla nefungují;

- došlo k poškození okolí radaru/kamery (na čelním skle či v okolí vnitřního zpětného zrcátka);

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- čelní sklo je prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu autorizovanému servisu).

Přerušení funkce

Funkci aktivního brzdění můžete kdykoli přerušit rychlým stisknutím pedálu akcelerace nebo prudkým pohybem volantu při uhýbacím manévru.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

DYNAMICKÉ PRVKY : SYSTÉM AKTIVNÍHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ