Zpět na seznam

ASISTOVANÉ PARKOVÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce vám pomáhá při parkovacích manévrech.

Sundejte ruce z volantu, ovládáte pouze pedály a řadicí páku.

V kterémkoli okamžiku můžete znovu aktivně převzít řízení volantu.

Zapnutí

Když vozidlo stojí nebo jede pomaleji než přibližně 30 km/h, stiskněte spínač 1. Kontrolka integrovaná ve spínači 1 se rozsvítí a na multifunkčním displeji se objeví obrazovka 2.

Zvláštnosti

Dohlédněte na to, aby ultrazvukové detektory označené šipkami 3 nebyly zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Výběr manévrů

Systém může provádět čtyři typy manévrování:

4 zaparkování vozidla na určitém místě rovnoběžně s chodníkem;

5 zaparkování vozidla na určitém místě kolmo k chodníku;

6 zaparkování vozidla na určitém místě šikmo k chodníku;

7 výjezd z parkovacího místa paralelně s chodníkem.

Na multifunkčním displeji vyberte manévr, který chcete provést.

A zapněte ukazatel směru (směrové světlo) na straně, na které si přejete zaparkovat.

Poznámka: Při rozjezdu vozidla nebo po úspěšném zaparkování v podélném stání za pomoci systému bude systém jako výchozí manévr nabízet pomoc při výjezdu z podélného stání. V ostatních případech lze výchozí manévr nastavit pomocí 8 na multifunkčním displeji.

Funkce

Parkování

Dokud je rychlost vozidla nižší než 30 km/h, systém vyhledává volná místa pro parkování po obou stranách vozidla.

Jakmile systém najde vhodné místo, zobrazí je na multifunkčním displeji označené malým písmenem „P“. Aby mohlo vozidlo rozpoznat vhodný prostor, jeďte pomalu. Ukazatele na straně, kde by se měl prostor nacházet, musí být aktivní. Nalezení vhodného prostoru je signalizováno zprávou „Stop“, která je doprovázena zvukovým signálem.

Místo je pak označeno na multifunkčním displeji velkým písmenem „P“.

- Zastavte vozidlo;

- zařaďte zpětný chod.

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka doprovázená zvukovým signálem.

- uvolněte volant;

- postupujte podle instrukcí systému, které se zobrazují na multifunkčním displeji.

Rychlost nesmí překročit cca 7 km/h. Lišta 9 zobrazuje stav manévru.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní, že manévr skončil.

Zvláštnost

- Jeďte pomalu a vždy buďte připraveni brzdit.

- Systém nedokáže rozpoznat parkovací místa mezi motocykly, sloupky nebo překážkami. Pozná jen místa mezi vozidly.

- Systém nedokáže rozpoznat parkovací místa, která se uvolnila těsně před nebo po detekci snímačem.

- Při hledání parkovacího místa si držte od řady zaparkovaných vozidel odstup 50-150 cm. Pokud pojedete blíž než 50 cm od řady, nebo dál než 150 cm od řady, systém nemusí vhodné parkovací místo rozpoznat.

- Během parkování můžete měnit polohu řadicí páky z R na D, nebo z D na R. Systém je stále k dispozici.

- Místo, které systém rozpozná jako parkovací, musí ještě zkontrolovat řidič (kvůli možné přítomnosti překážek).

- Pokud na vozidlo namontujete jiná kola nebo pneumatiky, může tato skutečnost ovlivnit funkci systému. Nejlépe bude systém fungovat, pokud bude rozměr nových kol/pneumatik shodný s rozměrem originálním.

- Systém nemusí fungovat správně, nemá-li vozidlo seřízenou geometrii. Poraďte se se zástupcem značky.

Výjezd z parkovacího místa rovnoběžně s chodníkem

- Zvolte režim „výjezd z parkovacího místa paralelně s chodníkem“;

- zapněte směrové světlo na straně, kam si přejete s vozidlem vyjet;

- dlouze stiskněte spínač 1 (asi na 2 sekundy).

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka doprovázená zvukovým signálem.

- uvolněte volant;

- provádějte manévrování vpřed a vzad za pomoci upozornění systému asistovaného parkování.

Rychlost nesmí překročit cca 7 km/h.

Jakmile je vůz v poloze vhodné pro vyjetí z parkovacího místa, systém vás upozorní, že manévr je u konce.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní, že manévr skončil.

Zvláštnost

- Pokud při výjezdu z parkovacího místa systém rozpozná nebezpečí střetu z překážkou, přeruší svoji činnost.

- Systém se nesmí používat na příliš malých parkovacích místech.

- Při parkování či výjezdu z parkovacího místa se rozjíždějte vpřed či vzad teprve poté, co se volant natočí správným směrem.

- V případě, že je snímač zamrzlý nebo zakrytý či pokud se v okolí vyskytují velmi vysoké a nízké předměty (nebo sloupky), může systém přerušit svoji činnost, i když je parkovací místo dostatečně velké.

Přerušení manévru

Manévr se přeruší v následujících případech:

- uchopíte volant;

- otevřou se dveře nebo zavazadlový prostor prostor;

- vozidlo příliš dlouho stojí;

- překážka v jízdní dráze brání ukončení manévru;

- motor se zastaví.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní na přerušení manévru. Potom pro pokračování v manévru dlouze stiskněte spínač aktivace systému.

V takovém případě se na multifunkčním displeji zobrazí důvod přerušení.

Ujistěte se, že:

- se nedotýkáte volantu a;

- všechny dveře včetně dveří zavazadlového prostoru jsou zavřeny a;

- v jízdní dráze není žádné překážka a;

- že motor je nastartovaný.

Zrušení manévru

Manévr je přerušen v následujících případech:

- stisknutím spínače aktivace systému;

- rychlost vozidla překročila 7 km/h;

- Provedli jste více než deset manévrovacích pohybů vpřed/vzad;

- snímače asistovaného parkování jsou znečištěné nebo zanesené;

- kola vozidla proklouzla.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní na konec manévrování.

Zvláštnost

Systém může svoji činnost přerušit v následujících případech: V těchto případech je kvůli nebezpečí kolize doporučeno parkovat bez asistenčního systému:

- V okolí místa se vyskytují sloupky a překážky,

- pokud jsou na parkovacím místě překážky jako jízdní kola, motocykly, úzké sloupky atd.,

- pokud je parkovací místo do zatáčky či je kluzké nebo nerovné,

- pokud je tlak v pneumatikách vyšší nebo nižší než předepsaný,

- za velmi nepříznivého počasí (hustý déšť, sněžení, silný vítr),

- pokud jsou na vozidle jiné pneumatiky (sněhové řetězy, náhradní kolo, kola jiných rozměrů).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Dbejte na to, aby manévry odpovídaly pravidlům silničního provozu platným pro příslušné jízdní pruhy.

- Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlá rizika. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

- Systém nemůže rozpoznat předměty nacházející se v mrtvých bodech snímačů.

- Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

- Neustále parkovací místo navržené systémem vizuálně kontrolujte, abyste se ujistili, že je stále volné a bez překážek.

- Systém používejte pouze v případě, že je za vozidlem připojen přívěs, nebo pokud je na vozidle namontované tažné zařízení či podobný systém.

DYNAMICKÉ PRVKY : SYSTÉM EASY PARK ASSIST