Zpět na seznam

ADAPTIVNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adaptivní regulátor rychlosti je funkce, která za vhodných podmínek silničního provozu (v plynulém provozu na hlavní silnici nebo na dálnici) umožňuje udržovat zvolenou (tzv. regulovanou) rychlost, přičemž je udržována bezpečná vzdálenost od vozidla, které ve stejném pruhu jede před vámi.

Funkci lze nastavit v rozsahu od 50 km/h do 160 km/h.

Radar/kamera má dosah zhruba 120 metrů.

Zvláštnost:

- řidič musí respektovat maximální povolenou rychlost v zemi, kde se s vozidlem pohybuje;

- adaptivní regulátor rychlosti může brzdit vozidlo až do třetiny jeho brzdové kapacity. V závislosti na situaci se může stát, že řidič musí brzdit silněji.

U vozidel, která jsou příslušným způsobem vybavena, jsou některé informace připomínány na displeji nad hlavou.

Tato funkce je dodatečnou po- můckou při jízdě. Tato funkce nemůže nahradit řidiče.

Nemůže však v žádném případě nahradit zodpovědnost za dodržení povolené rychlosti ani vést ke snížení bdělosti řidiče (buďte za všech okolností připraveni brzdit), natož nahradit zodpovědnost řidiče.

Adaptivní regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Umístění radaru/kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Ovládání

5 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Ovládání:

a aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna regulované rychlosti (+);

b snížení regulované rychlosti (-).

3 Aktivace s vyvoláním regulované rychlosti z paměti (R).

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (O).

6 Nastavení vzdálenosti od předcházejícího vozidla.

Zapnutí

Stiskněte spínač 5 na straně . Kontrolka se rozsvítí zeleně a na ovládacím panelu se objeví zpráva „Adaptabilní tempomat“, doprovázená čárkami, což udává, že funkce regulátoru je funkční a čeká na uložení regulované rychlosti.

Nastavení regulace rychlosti

Při stálé rychlosti (vyšší než cca 50 km/h) stiskněte spínač 2 na straně a (+): funkce se aktivuje a aktuální rychlost se uloží do paměti.

Regulovaná rychlost nahradí čárky a funkce regulace je potvrzena rozsvícením zprávy „Adapt. Tempomat“ spolu s kontrolkou .

Pokud se pokusíte funkci aktivovat při rychlosti nižší než 50 km/h nebo vyšší než 160 km/h, zobrazí se zpráva „Nepovoleno“ a funkce zůstane neaktivní.

Nastavení vzdálenosti od předcházejícího vozidla

Postupné stlačování spínače 6 umožňuje nastavit vzdálenost od předcházejícího vozidla.

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost uložena do paměti a regulace je aktivována, můžete sundat nohu z plynu.

Jakmile je vzdálenost od předcházejícího vozidla uložena do paměti a pokud je systémem rozpoznáno vozidlo jedoucí v pruhu před vámi pomaleji, vaše vozidlo zabrzdí (brzdová světla se rozsvítí) a přizpůsobí svou rychlost rychlosti vozidla před ním, za dodržení vzdálenosti od předcházejícího vozidla, kterou jste dříve zvolili.

Předjíždění

Pokud je rychlost nižší než vámi zvolená regulovaná rychlost a pokud si přejete předjíždět, aktivace směrového světla umožní akceleraci, která usnadní manévr předjíždění.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit opakovaným stisknutím spínače 2:

- na straně a (+) rychlost zvýšíte;

- na straně b (-) rychlost snížíte.

Změna vzdálenosti od předcházejícího vozidla

Vzdálenost od vozidla, které jede před vámi, je možné kdykoli měnit opakovaným stisknutím spínače 6.

Vodorovné čárky sledování, které se objeví na přístrojové desce, ukazují zvolenou vzdálenost od předcházejícího vozidla:

- jedna čárka krátkou vzdálenost (odpovídající času sledování cca jedna vteřina);

- dvě čárky střední vzdálenost;

- tři čárky dlouhou vzdálenost (odpovídající času sledování cca dvě vteřiny).

Výběr této vzdálenosti musí odpovídat stavu dopravy, platným předpisům země, kde se vozidlo nachází, a klimatickým podmínkám.

Pokud systém rozpozná vozidlo ve vašem pruhu, jeho obrys A se objeví pod čárkami sledování.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále blízko pedálů a být stále připraveni reagovat v případě nouze.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v případě potřeby regulovanou rychlost kdykoliv překročit.

Během překročení rychlosti se regulovaná rychlost a čárky sledování zobrazují červeně a na přístrojové desce se rozbliká regulovaná rychlost. funkce kontroly vzdálenosti pak není zajištěna.

Poté uvolněte pedál akcelerace: regulace rychlosti a vzdálenosti se automaticky obnoví, kromě případů, kdy je funkce uvedena do pohotovostního režimu.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu, pokud:

- stisknete spínač 4 (O);

- sešlápnete brzdový pedál;

- sešlápnete pedál spojky;

- provedete pohyb řadicí pákou;

- otáčky motoru jsou příliš nízké nebo příliš vysoké;

- rychlost vozidla je nižší než 40 km/h nebo vyšší než 170 km/h;

- se spustí některá zařízení pro korekci a asistenci řízení (ABS, ESC, apod.).

Ve třech posledních případech se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Adapt. tempomat odpojen“, když funkce přejde do pohotovostního režimu.

Pohotovostní režim se potvrdí zobrazením nastavené rychlosti šedou barvou a hlášením „Adaptabilní tempomat“.

Vyvolání regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky…). Je-li rychlost vozidla vyšší než 50 km/h, stiskněte spínač 3 (R).

Při vyvolání uložené rychlosti se zapnutí tempomatu potvrdí rozsvícením nastavené rychlosti zeleně a zobrazením zprávy „Adaptabilní tempomat“.

Je-li funkce regulátoru rychlosti pozastavena, stisknutím spínače 2 na straně a (+) ji znovu aktivujete. Při tom se nezohlední rychlost uložená v paměti, ale rychlost, kterou vozidlo momentálně jede.

Poznámka: je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost aktuální, vozidlo zrychlí až k této hranici.

V určitých situacích (příjezd zezadu k mnohem pomalejšímu vozidlu, vozidlo před vámi náhle rychle změní jízdní pruh atd.), může mít systém příliš málo času na reakci a může vydat zvukový signál spojený s výstrahou A, pokud situace vyžaduje pozornost řidiče, případně s výstrahou B, pokud situace vyžaduje okamžitou akci řidiče.

Reagujte podle ní a proveďte přiměřené úkony.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále blízko pedálů a být stále připraveni reagovat v případě nouze.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: je potřeba sešlápnout brzdový pedál.

Vypnutí funkce

Funkce regulátoru rychlosti se přeruší, stisknete-li spínač 5 na straně . V takovém případě nebude v paměti uložena žádná rychlost. Zhasnutí zelené kontrolky a zprávy „Adaptabilní tempomat“ na přístrojové desce vypnutí funkce potvrzuje.

Funkční problémy

Jakmile systém zjistí funkční poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat tempomat“.

Existují dvě možnosti:

- systém je dočasně narušen (radar je např. zakryt nečistotami, blátem, sněhem atd.). V takovém případě zaparkujte vozidlo a vypněte motor. Vyčistěte detekční zónu kamery s radarem. Při příštím spuštění motoru kontrolka zhasne a zpráva zmizí;

- případně může být porucha způsobena jinou příčinou. Obraťte se na značkový servis.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha radaru/kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v okolí radaru/kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- brzdová světla nefungují;

- došlo k poškození okolí radaru/kamery (na čelním skle či v okolí vnitřního zpětného zrcátka);

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- provoz je hustý;

- vozidlo se nachází v tunelu;

- vozidlo jede po křivolaké vozovce;

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu autorizovanému servisu);

- vozidlo jede po kluzké silnici nebo ve špatných klimatických podmínkách (mlha, sníh, déšť, boční vítr, atd.).

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Omezení funkčnosti systému

- Vozidlo jedoucí v opačném směru nespustí žádnou výstrahu ani žádnou akci spuštění systému.

- V zájmu zajištění správné funkce systému musí okolí radaru/kamery zůstat čisté a nesmí na něm být prováděny žádné úpravy.

- Pevné překážky (stojící vozidla, dopravní zácpy, místa výběru mýta atd.), předměty pohybující se velmi pomalu nebo předměty malých obrysových rozměrů (motocykly, jízdní kola, chodci, atd.) nemusí systém zaregistrovat.

- Vozidlo vjíždějící do vašeho jízdního pruhu bude zaregistrováno až v okamžiku, kdy se dostane do oblasti detekce. Může tak dojít k náhlému nebo opožděnému brzdění.

- Při vjezdu do zatáček nebo odbočování se může stát, že radar/kamera dočasně ztratí kontakt s vozidlem před vámi. V důsledku toho může dojít ke zrychlení.

- Při výjezdu ze zatáčky může být rozpoznání vozidla před vámi narušeno nebo zpožděno. Může tak dojít k náhlému nebo opožděnému brzdění.

- Pomalejší vozidlo jedoucí v sousedním pruhu může být rozpoznáno a tak způsobit zpomalení, pokud jedno ze dvou vozidel jede příliš blízko čáry oddělující jízdní pruhy.

- Systém nemusí zaregistrovat ani vozidlo, jehož rychlost je oproti té vaší výrazně nižší.

- Systém se vypíná při rychlosti nižší než přibližně 50 km/h. Řidiči musí odpovídajícím způsobem reagovat.

- Náhlé změny situace nejsou systémem okamžitě vzaty v úvahu, řidič musí zůstat za všech okolností neustále ostražitý.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- nízký kontrast mezi předměty;

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.).

Nebezpečí nechtěného brzdění nebo zrychlení.