Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle vozidla mohou být tvořeny:

- ABS (protiblokovací systém);

- ESC (dynamická kontrola stability) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- asistence nouzového brzdění;

- rozšířený protiprokluzovací systém;

- nouzové aktivní brzdění;

- pomocný systém pro rozjezd do svahu.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

ABS (systém proti zablokování kol)

Při intenzivním brzdění ABS umožňuje předejít zablokování kol a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice...).

Každé spuštění zařízení se projevuje chvěním brzdového pedálu. ABS v žádném případě neumožňuje zlepšit „fyzické“ výkony spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Pravidla opatrnosti tedy musí být povinně dodržována (vzdálenost mezi vozy,...).

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS moduluje použitou sílu v brzdovém systému.

Anomálie funkce:

- © a x rozsvícené na přístrojové desce spolu se zprávami „Zkontrolovat ABS“, „Zkontrolovat brzdový systém“ a „Zkontrolovat ESC“: znamená to, že ABS, ESC a nouzový pomocný brzdový systém jsou deaktivovány. Brzdění je i nadále zajištěno;

- x, D, © a ® rozsvícené na přístrojové desce spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“: znamená poruchu brzdových zařízení.

V obou případech kontaktujte zástupce značky.

Kontrolka ® signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně kvůli bezpečí zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.

Brzdění je částečně zajištěno. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Dynamická kontrola stability ESC s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá kontrolovat dráhu vozidla v kritických jízdních podmínkách (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce apod.).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečnou dráhu.

Tento systém porovnává vůli řidiče se skutečnou dráhou vozidla, kterou v případě potřeby upravuje působením na brzdy některých kol a/nebo na výkon motoru. Když je systém v činnosti, bliká na přístrojové desce kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení ESC v případě výrazného nedotáčení (ztráta přilnavosti přední nápravy).

Protiprokluzový systém

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Pomocí snímačů kol systém stále měří a porovnává rychlost hnacích kol a zpomaluje je. Má-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho brzdí, dokud jeho rychlost není kompatibilní s úrovní přilnavosti pod kolem.

Systém působí rovněž na otáčky motoru podle přilnavosti povrchu pod koly, nezávisle na sešlápnutí pedálu akcelerace.

Funkční porucha

Jakmile systém zjistí funkční poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat ESC“, kontrolka © a kontrolka .

V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují. Kontaktujte značkový servis.

Vypnutí funkce

(podle typu vozidla)

Za určitých podmínek (jízda na měkkém podkladu: sníh, bláto apod., případně jízda s řetězy) může systém snížit výkon motoru, aby bylo omezeno prokluzování. Pokud není tento účinek požadován, lze funkci deaktivovat stisknutím spínače 1.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „TRACTION CONTROL OFF“, která Vás na tuto skutečnost upozorní.

Protiprokluzový systém poskytuje dodatečnou ochranu, proto nedoporučujeme jezdit s touto funkcí vypnutou. Pokud jste tuto funkci vypnuli, co nejdříve ji opět zapněte stisknutím spínače 1.

Poznámka: Funkce je automaticky znovu aktivována při zapnutí zapalování nebo při překročení rychlosti zhruba 40 km/h.

Asistence nouzového brzdění

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění. V tomto případě vyvine posilovač brzd maximální účinek a může spustit regulaci ABS. Brzdění ABS trvá do té doby, dokud neuvolníte brzdový pedál.

Rozsvícení výstražných světel

Podle verze vozidla se mohou při velkém zpomalení rozsvítit nouzová světla.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Rozšířený protiprokluzovací systém (kontrola přilnavosti)

Pokud je jí vozidlo vybaveno, umožňuje kontrola přilnavosti zjednodušit kontrolu nad vozidlem na vozovkách se sníženou přilnavostí (sypké povrchy apod.).

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Jejich rychlostní a nosnostní index musí mít hodnotu minimálně shodnou s originálními pneumatikami, nebo musí odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.

Režim „Silnice“

Při nastartování vozidla se integrovaná kontrolka v páčce 2 rozsvítí a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Režim Autoaktivní“.

Tato poloha umožňuje optimální použití při normálních jízdních podmínkách (sucho, vlhko, slabé sněžení atd.).

Režim „Silnice“ používá funkce protiprokluzového systému.

Režim „Sypký povrch“

Otočte voličem 2: rozsvítí se integrovaná kontrolka a zároveň se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Režim Omezenápřilnav. aktivní“. Tato poloha umožňuje optimální použití při sypkém jízdním povrchu (bahno, písek, suché listí apod.). Režim „Sypký povrch“ používá funkce protiprokluzového systému. Systém se při dosažení rychlosti zhruba 40 km/h automaticky přepne do režimu „Silnice“ a rozsvítí se integrovaná varovná kontrolka voliče2.

Režim „Expert“

Otočte voličem 2: rozsvítí se integrovaná kontrolka a zároveň se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Režim Expert aktivní“. Tato poloha umožňuje optimální použití v extrémních podmínkách (silně zasněžené nebo zablácené silnice). Režim motoru je pod kontrolou řidiče.

Systém se při dosažení rychlosti zhruba 40 km/h automaticky přepne do režimu „Silnice“ a rozsvítí se integrovaná varovná kontrolka voliče2.

Nouzové aktivní brzdění

Za pomoci radaru 3 systém určuje vzdálenost, která jej odděluje od vozidla před ním, a upozorní řidiče, pokud existuje nebezpečí čelní srážky. Může samovolně zabrzdit vozidlo, aby omezil škody vzniklé srážkou.

Poznámka: dbejte na to, aby radar 3 nebyl zakrytý (například nečistotami, blátem, sněhem apod. nebo namontovaným příslušenstvím, například trubkovým nárazníkem).

Funkce

Pokud existuje nebezpečí kolize s vozidlem vepředu, během jízdy (při rychlosti v rozmezí od 30 do 140 km/h) se na přístrojové desce rozsvítí červená kontrolka 4 doprovázená zvukovým signálem.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a pokud systém stále detekuje nebezpečí srážky, brzdění je zesíleno.

Pokud řidič okamžitě po výstraze nezareaguje a pokud se srážka blíží, systém aktivuje brzdění.

Systém rozpozná pouze vozidla jedoucí v silničním provozu stejným směrem. Zvláště se může stát, že systém nerozpozná motocyklisty, jelikož je velmi obtížné předvídat jejich dráhu.

Aktivace, deaktivace systému

Pro vozidla vybavená navigačním systémem

Na multifunkčním displeji 5 vyberte menu „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Aktivní brzdění“ potom vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 6 .

Pro vozidla, která nejsou vybavena navigačním systémem

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 7 OK pro přístup do menu nastavení.

- mačkejte tlačítko ovládání 8 ve směru nahoru nebo dolů, dokud se nedostanete k menu „Pomoc s řízením“. Stiskněte spínač 7 OK.

- Mačkejte ovládání 8 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Aktivní brzdění“ a stiskněte spínač 7 OK.

Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 7 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Při deaktivaci systému se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapalování vozidla.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se neaktivuje:

- pokud je páka převodovky v poloze neutrálu nebo mrtvého bodu;

- pokud je parkovací brzda aktivována;

- v zatáčce;

- u verze s pohonem 4 kol v případě, že je deaktivována dynamická kontrola stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem (viz odstavec „Dynamická kontrola stability ESC s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem“ na předcházejících stranách). Kontrolka se rozsvítí.

Funkční porucha

Jakmile systém zjistí provozní poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka a zároveň se zobrazí zpráva „Aktivní brzdění odpojeno“.

Existují dvě možnosti:

- systém je dočasně narušen (radar je např. zakryt nečistotami, blátem, sněhem atd.). V takovém případě zaparkujte vozidlo a vypněte motor. Vyčistěte oblast dosahu radaru. Při příštím spuštění motoru kontrolka zhasne a zpráva zmizí.

- pokud tomu tak není, může být příčinou něco jiného. Obraťte se na autorizovaný servis.

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Systém funguje, pouze pokud je rychlostní páka v jiné než neutrální poloze (poloha jiná než N nebo P u automatických převodovek) a pokud vozidlo zcela stojí (sešlápnutí brzdového pedálu).

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy povolí (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha radaru, což může ovlivnit jeho výkon. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakýkoliv zásah v okolí radaru (opravy, výměny, opravy laku) musí provádět kvalifikovaný odborník.

- Je zakázáno montovat příslušenství, které by mohlo zastínit radar (trubkové nárazníky apod.).

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most apod.);

- špatné klimatické podmínky (sníh, kroupy, námraza apod.).

Nebezpečí neúmyslného brzdění.

Nouzové aktivní brzdění

Omezení funkčnosti systému

- Systém reaguje pouze na vozidla, která jsou nebo byla v pohybu.

- Vozidlo jedoucí v opačném směru nespustí žádnou výstrahu ani žádnou akci spuštění systému.

- Oblast radaru musí zůstávat čistá a nesmí na ní být prováděny žádné úpravy, aby bylo zajištěno správné fungování systému.

- Systém nemůže reagovat na vozidla malých obrysových rozměrů, jako jsou motocykly a jízdní kola, stejně efektivně jako na jiné vozidla.

Deaktivace funkce

Funkce musí být deaktivována, pokud:

- brzdová světla nefungují;

- přední část vozidla utrpěla náraz nebo byla poškozena;

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy).

Přerušení funkce

Funkci aktivního brzdění můžete kdykoli vypnout krátkým sešlápnutím pedálu akcelerace.

Pokud si řidič všimne abnormálních reakcí systému, je třeba se obrátit na zástupce značky.

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže zabránit couvnutí vozidla za všech okolností (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu nesmí být používán při dlouhodobém zastavení: v tomto případě použijte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost při jízdě na kluzkém či málo přilnavém povrchu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ PRO ŘIDIČE

AKTIVNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

POMOC PŘI ROZJÍŽDĚNÍ DO SVAHU

PREVODOVÝ SYSTÉM POHONU DVOU KOL