Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA NADMĚRNOU RYCHLOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upozornění na nadměrnou rychlost s rozpoznáváním signalizačních značek informuje řidiče o překročení omezené rychlosti na úseku silnice, kde se právě nachází.

Funkční princip

Systém rozpoznává značky s udáním omezené rychlosti na kraji silnice a zobrazuje omezenou rychlost.

Využívá informace, které dodává kamera 1 upevněná na čelním skle za zpětným zrcátkem.

Poznámka: Dbejte na to, aby čelní sklo nebylo zanesené (nečistoty, led, sníh apod.).

Když při spuštěném motoru aktivujete systém, čárky na přístrojové desce ukazují, že je v provozu.

Při rozpoznání značky omezení rychlosti nahradí daná rychlost na několik sekund čárky, a poté se čárky zobrazí znovu a svítí až do dalšího rozpoznání značky omezení rychlosti.

Je-li omezovač rychlosti aktivní, můžete přizpůsobit doporučené omezení rychlosti zobrazené systémem.

V případě překročení omezené rychlosti se zobrazení značky změní (znaky jsou červené nebo kruh kolem značky bliká), aby vás o této skutečnosti informovalo.

Zvláštní situace

Systém nebere v úvahu výjimečná omezení jako například dny s omezením kvůli znečištění ovzduší.

Aktivace/deaktivace systému

Vozidla vybavená navigačním systémem

Na multifunkčním displeji 2 zvolte nabídku „Vozidlo“, „Aides à la conduite“, „Nastavení upozornění o rychlosti“, a poté vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 3 .

S aktivovanou funkcí a v souladu s místní legislativou můžete aktivovat „oblasti zvýšené ostražitosti“. Systém vás upozorní na vzdálenost, která vás od této oblasti odděluje, a poté na to, že se v ní nacházíte.

Vozidla bez navigačního systému ve výbavě

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 5 OK pro přístup do menu nastavení.

- mačkejte tlačítko ovládání 6 ve směru nahoru nebo dolů, dokud se nedostanete k menu „Aides à la conduite“. Stiskněte spínač 5 OK.

- Mačkejte ovládání 6 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Rychlostní alarm“ a stiskněte spínač 5 OK.

- Stiskněte OK pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

Změna omezené rychlosti

Pokud je nastavená hodnota omezovače rychlosti jiná, než rozpoznaná hodnota rychlosti, dlouze stiskněte spínač 4:

- na straně a (+) pro zvýšení nastavené rychlosti na rozpoznanou rychlost;

- na straně b (-) pro snížení nastavené rychlosti na rozpoznanou rychlost.

Funkční porucha

Systém nemůže rozpoznat omezení rychlosti pokud:

- čelní sklo není čisté;

- kamera je oslněna sluncem;

- viditelnost není dostatečná (noc, mlha, apod.);

- Značky jsou nečitelné (sníh apod.) nebo zakryté (jinými vozidly nebo stromy).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí neustále přizpůsobovat rychlost podmínkám silničního provozu nezávisle na pokynech systému.

Systém umožňuje rozpoznávání značek s maximální omezenou rychlostí a nerozpoznává jiné dopravní značky.

Řidič přitom nesmí ignorovat značky, které systém nerozpozná, a musí se především řídit dopravními značkami a nařízeními pravidel silničního provozu.

Při špatné viditelnosti (mlha, sníh, námraza apod.) systém nemůže řidiče upozorňovat na příslušná omezení.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

UPOZORNĚNÍ NA NADMĚRNOU RYCHLOST