Zpět na seznam

SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Je-li jím vozidlo vybaveno, tento systém sleduje tlak v pneumatikách.

Funkční princip

Každé kolo (kromě rezervního) obsahuje snímač v husticím ventilu, který pravidelně měří tlak v pneumatice.

Systém zobrazuje na přístrojové desce 1 momentální tlaky a upozorní řidiče v případě nedostatečného tlaku.

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně např. předního kola za zadní (ačkoliv tento postup nedoporučujeme);

- po výměně kola.

Je nutné ji provádět vždy po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Postup inicializace

Při zapnutém zapalování:

- opakovaným krátkým stisknutím ovladače 2 vyberte zobrazení tlaku vzduchu v pneumatikách a funkci „Tlak v pneumatikách“;

- Dlouhým stiskem (asi 3 sekundy) tlačítka 2 spusťte inicializaci. Blikání ikonky pneumatik a zobrazení zprávy „Probíhá načtení tlaku pneu“ a poté „Zjišťování rozmístění kol“ ukazuje, že požadavek na inicializaci doporučených hodnot tlaku v pneumatikách byl zaznamenán.

Vynulování může trvat několik minut jízdy.

pokud je vynulování provázeno jízdami na krátké vzdálenosti, zpráva „Zjišťování rozmístění kol“ může zůstat zobrazena po několika následujících nastartováních.

Poznámka

Doporučená hodnota tlaku v pneumatikách nesmí být nižší, než tlak předepsaný a uvedený z boku na dveřích.

Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, je možné provést vynulování také na multifunkčním displeji 3. Vyberte menu „Vozidlo“, „Tlak pneu“.

Displej

Displej 1 a kontrolka 4 na přístrojové desce vás informují o případných nedostatcích nahuštění (podhuštěná pneumatika, defekt pneumatiky, systém mimo provoz apod.).

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

„Nastavit tlak pneu“

Ikonka kola B se zobrazí oranžově, kontrolka 4 se rozsvítí a zobrazí se zpráva „Nastavit tlak pneu“.

Jedná se o upozornění, že kolo je vypuštěné.

Kontrolujte a v případě potřeby upravujte tlak ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Během jízdy kontrolka 4 po několika minutách zhasne.

„Průraz pneu“

Ikonka kola Bse zobrazí oranžově, kontrolka 4 se rozsvítí, zobrazí se zpráva „Průraz pneu“ a zazní zvukový signál.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ®.

Upozorňují na to, že příslušné kolo má defekt nebo je silně podhuštěné. Vyměňte ho nebo se obraťte na značkový servis, pokud má defekt. Upravte tlak v pneumatikách, pokud je kolo vypuštěné.

„Zkontrolovat sním. tlaku pneu“

Ikonka kola A zmizí, kontrolka 4 několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo a zobrazí se zpráva „Zkontrolovat sním. tlaku pneu“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ©. Upozorňují na to, že nejméně jedno z kol není vybaveno snímačem (např. rezervní kolo). V ostatních případech se obraťte na značkový servis.

„Neúspěch zjišť. rozmístění kol“

Zpráva „Neúspěch zjišť. rozmístění kol“ se objeví během jízdy, pokud je jedno nebo více kol vybaveno snímačem, který není doporučen společností Renault.

Obraťte se na značkový servis.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče). Pokud není možné ověřit tlak na pneumatikách za studena, zvyšte doporučený tlak o 0,2 až 0,3 baru (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

Výměna kol a pneumatik

Tento systém vyžaduje specifické vybavení (kola, pneumatiky, ozdobné kryty apod.). Viz odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5.

Obraťte se na značkový servis pro výměnu pneumatik a pro zjištění příslušenství kompatibilního se systémem, které je k dispozici ve značkové síti: použití jakéhokoli příslušenství může ovlivnit správné fungování systému.

Rezervní kolo

Rezervní kolo, je-li jím vozidlo vybaveno, nemá snímač.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

S ohledem na specifika ventilů, používejte jenom vybavení homologované sítí značky. Přejděte na odstavec „Sada pro huštění pneumatik“ v kapitole 5.

Výměna kola

Systém může podle stylu jízdy potřebovat i několik minut, než zaznamená polohy kol a stav tlaku vzduchu v pneumatikách, proto tlak vzduchu kontrolujte po každém úkonu.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Přesto je však nutné si uvědomit, že tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti. Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH