Zpět na seznam

REGULÁTOR A OMEZOVAČ RYCHLOSTI: funkce regulátoru

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulátor rychlosti je funkce, pomocí které můžete udržet Vaši jízdní rychlost na Vámi zvolené konstantní úrovni, která se nazývá regulovaná rychlost.

Tato regulovaná rychlost je plynule nastavitelná od rychlosti 30 km/h.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Ovládání

1 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Ovládání:

a aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna regulované rychlosti (+);

b snížení regulované rychlosti (-).

3 Aktivace s vyvoláním regulované rychlosti z paměti (R).

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (O).

Zapnutí

Stiskněte spínač 1 na straně .

Kontrolka se rozsvítí zeleně a na ovládacím panelu se objeví zpráva „Zkontrolovat tempomat“ doprovázená čárkami, což udává, že funkce regulátoru je aktivní a čeká na uložení regulované rychlosti.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Přesto je však nutné si uvědomit, že tato funkce nemůže nahradit řidiče. Nemůže však v žádném případě nahradit zodpovědnost za dodržení povolené rychlosti ani vést ke snížení bdělosti řidiče (buďte za všech okolností připraveni brzdit), natož nahradit zodpovědnost řidiče. Regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Nastavení regulace rychlosti

Při stabilizované rychlosti (vyšší než 30 km/h) stiskněte spínač 2 na straně a (+): funkce je aktivována a aktuální rychlost uložena do paměti.

Regulovaná rychlost nahradí čárky a funkce regulace je potvrzena rozsvícením regulované rychlosti zeleně a zprávy „Zkontrolovat tempomat“ spolu s kontrolkou .

Pokud se pokusíte aktivovat funkci při rychlosti nižší než 30 km/h, zobrazí se zpráva „Chybná rychlost“ a funkce zůstane neaktivní.

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost uložena do paměti a regulace je aktivována, můžete sundat nohu z plynu.

Pozor, v každém případě doporučujeme mít i tak nohy stále blízko pedálů a neustále být připraveni reagovat v případě nouze.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit opakovanými stisknutími spínače 2:

- na straně a (+) rychlost zvýšíte;

- na straně b (-) rychlost snížíte.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v naléhavých případech regulovanou rychlost kdykoliv překročit. Během překročení omezené rychlosti se hodnota regulované rychlosti zobrazí červeně a bliká na přístrojové desce.

Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

Neschopnost systému dodržet regulovanou rychlost

V případě výrazného klesání nemůže systém regulovanou rychlost nadále udržet: uložená rychlost se pro vaši informaci zobrazí na přístrojové desce červeně a bliká.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu, pokud stisknete:

- spínač 4 (O);

- sešlápnutím brzdového pedálu,

- sešlápnutím spojkového pedálu nebo zařazením neutrálu u vozidel s automatickou převodovkou.

Ve všech těchto třech případech zůstává regulovaná rychlost uložena do paměti a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „V paměti“ spolu s touto rychlostí.

Uvedení do pohotovostního režimu je potvrzeno zobrazením regulované rychlosti šedě a zprávou „V paměti“.

Vyvolání regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pokud jste se ujistili, že vyhovuje podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky,…). Stiskněte spínač 3 (R), pokud je rychlost vozidla vyšší než 30 km/h.

Při vyvolávání uložené rychlosti z paměti se aktivace regulátoru potvrdí zobrazením regulované rychlosti zeleně a zprávou „Zkontrolovat tempomat“.

Poznámka: je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost aktuální, vozidlo prudce zrychlí až k této hranici.

Je-li funkce regulátoru v pohotovostním režimu, stisknutí strany a(+) spínače 2 znovu aktivuje funkci regulátoru, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti: zaznamenána je rychlost, kterou vozidlo právě jede.

Vypnutí funkce

Funkce regulátoru rychlosti je přerušena, stisknete-li spínač 1, v tomto případě již není v paměti uložena rychlost. Zhasnutí zelené kontrolky a s ní související zprávy na ovládacím panelu vypnutí funkce potvrzuje.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: je potřeba sešlápnout brzdový pedál.

REGULÁTOR A OMEZOVAČ RYCHLOSTI