Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt.

Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje.

Během jízdy systém zastaví motor (pohotovostní režim) kdykoliv vozidlo zastaví (dopravní zácpa, zastavení na červenou,...).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

Pro automatickou převodovku:

- převodovka je v poloze D, M nebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

a

- pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- rychlost je nulová po dobu cca 1 sekundy.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je převodovka v poloze P anebo v poloze N se zataženou parkovací brzdou, brzdový pedál je uvolněný.

Pro mechanickou převodovku:

- převodovka je na neutrálu;

a

- spojkový pedál je volný. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že pedál spojky není dostatečně uvolněný.

a

- rychlost vozidla je nižší než cca 3 km/h.

U všech vozidel:

Kontrolka na přístrojové desce se rozsvítí a upozorní Vás na pohotovostní režim motoru.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

V případě zablokování motoru během fungování systému sešlápněte na doraz spojku pro opětovné nastartování motoru.

Než vystoupíte z vozidla, je nezbytné přerušit kontakt (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“).

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ).

Když je motor v pohotovostním režimu, nezatáhne se automatická parkovací brzda automaticky (podle typu vozidla).

Když je motor v režimu pohotovosti, není podpora brzdění operativní.

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Automatická převodovka:

Udržte vozidlo stojící mírně stlačeným brzdovým pedálem.

Mechanická převodovka:

Nechte spojkový pedál sešlápnutý.

Ukončení pohotovostního režimu motoru

Pro automatickou převodovku:

- brzdový pedál je uvolněný, převodovka v poloze D nebo M, nebo

- pedál brzdy je uvolněný, převodovka v poloze N a ruční brzda je uvolněná, nebo

- pedál brzdy je znovu sešlápnutý a převodovka je v poloze P, nebo v poloze N a parkovací brzda zatažena, nebo

- je převodovka v poloze R, nebo

- je sešlápnutý pedál akcelerace, nebo

- je řadicí páka v ručním režimu přesunuta k + nebo -.

Pro mechanickou převodovku:

- rychlost na neutrálu a spojka lehce stisknutá, nebo

- Zařazený rychlostní stupeň a pedál spojky zcela stisknutý.

Zvláštnost: v závislosti na typu vozidla se na přístrojové desce na několik sekund zobrazí kontrolka Ä, pokud vypnete zapalování, když je motor v pohotovostním režimu.

Při čerpání paliva musí být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): motor musíte vypnout (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“).

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

u vozidel vybavených kartou RENAULT:

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý;

u všech vozidel:

- zpětný chod byl zařazen;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká (nižší než cca 5 °C nebo vyšší než cca 35 °C);

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- Pokud je jím vozidlo vybaveno, je režim „4WD Lock“ aktivovaný (přejděte na odstavec „Převod: náhon na všechna 4 kola (4WD)“ v kapitole 2);

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- parkovací asistent je právě aktivní;

- sklon je vyšší než cca 12% pro vozidla vybavená automatickou převodovkou;

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- teplota motoru není dostatečná;

- systém odstraňování emisí se regeneruje;

nebo

-...

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní vás, že motor nelze uvést do pohotovostního režimu.

Deaktivujte funkci Stop and Start při jakémkoliv zásahu do motorového prostoru.

Zvláštnosti vozidel vybavených kartou RENAULT

Pokud je motor v pohotovostním režimu (dopravní zácpa, zastavení na semaforu apod.) a řidič si odepne pás, otevře své dveře nebo se zvedne ze sedadla, kontakt se přeruší.

Parkovací brzda s posilovačem se automaticky zatáhne.

Chcete-li systém Stop and Start opětovně spustit a znovu aktivovat, spusťte motor (viz odstavec „Spuštění a vypnutí motoru” v kapitole 2).

Zvláštnosti vozidel s klíčem

Pokud je motor v pohotovostním režimu (dopravní zácpa, zastavení na červenou atd.) a vystoupíte z vozidla, upozorní vás zvukový signál, že motor je v pohotovostním režimu a není vypnutý.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká (nižší než cca 5 °C nebo vyšší než cca 35 °C);

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Zvláštnost vozidel s klíčem: u některých z těchto podmínek není možné automaticky znovu nastartovat motor, pokud jsou otevřeny přední dveře.

U vozidel s manuální převodovkou může dojít k přerušení opětovného startu motoru, pokud bude spojkový pedál uvolněn příliš rychle a současně bude zařazen rychlostní stupeň.

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete.

Zpráva „Stop & Start neaktivní“ se objeví na přístrojové desce a kontrolka 2 spojená se spínačem se rozsvítí. Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Zpráva „Stop & Start aktivní“ se objeví na přístrojové desce a kontrolka 2 spojená se spínačem 1 zhasne.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém dobrovolném nastartování vozidla (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícenou kontrolkou 2 spojenou se spínačem 1, je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Poznámka : pokud je motor v pohotovostním režimu, stisknutím spínače 1 se motor automaticky znovu spustí.

Než vystoupíte z vozidla, je nezbytné přerušit kontakt (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“).

FUNKCE ECO A STOP & START