Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Řadicí páka 1

P: parkování

R: zpětný chod

N: neutrál

D: automatický režim

M: ruční režim

Poznámka: Stiskněte tlačítko 2 pro přechod z polohy D nebo N do polohy R nebo P.

3: zobrazení zařazeného rychlostního stupně v ručním režimu.

Rozjíždění

S volicí pákou 1 v poloze P zapněte zapalování.

Pro přestavení páky z polohy P je nezbytné před stisknutím tlačítka pro odjištění 2 sešlápnout brzdový pedál.

Při sešlápnutém brzdovém pedálu (kontrolka Ó na displeji 3 zhasne) přesuňte páku z polohy P.

Nastavení volicí páky do polohy D nebo R lze provést pouze při stojícím vozidle, sešlápnutém brzdovém pedálu a uvolněném pedálu akcelerace.

Jízda v automatickém režimu

Nastavte páku 1 do polohy D.

Ve většině dopravních podmínek, se kterými se setkáte, nebudete muset s pákou dále manipulovat: rychlostní stupně se řadí automaticky a ve správný okamžik při odpovídajících otáčkách motoru, protože „automatika“ zohledňuje zatížení vozidla, profil vozovky a zvolený styl jízdy.

Hospodárná jízda

Při jízdě po silnici nechávejte páku vždy v poloze D, udržujte pedál akcelerace mírně sešlápnutý, rychlostní stupně se při nižších otáčkách zařadí automaticky.

Zrychlení a podřazení

Důrazně a nadoraz sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

To v mezích možností motoru umožní podřadit na optimální rychlostní stupeň.

Jízda v ručním režimu

Uveďte volicí páku 1 do polohy D, posuňte páku směrem doleva.

Postupné pohyby páky umožní ručně řadit rychlostní stupně:

- Pro zařazení nižších rychlostních stupňů pohybujte pákou směrem dopředu.

- Pro zařazení vyšších rychlostních stupňů pohybujte pákou směrem dozadu.

Na displeji přístrojové desky se zobrazí zařazený rychlostní stupeň.

Zvláštní případy

V některých jízdních situacích (zahrnujících např. ochranu motoru, spuštění dynamické kontroly jízdy: ESC apod.) může automatický systém sám zvolit rychlostní stupeň.

Stejně tak, aby bylo zamezeno „nesprávným manévrům“, může být změna převodového stupně „automatikou“ odmítnuta: v takovém případě Vás na to upozorní blikání zobrazení rychlostního stupně po dobu několika sekund.

Výjimečné situace

- Pokud profil silnice a zatáčky neumožní udržovat automatický režim (např. v horách), doporučujeme přejít na ruční režim. Důvodem je předcházení postupnému řazení rychlostních stupňů požadovaných „automatikou“ při jízdě do svahu a dosažení brzdění motorem v případě sjíždění z dlouhých svahů.

- Při chladném počasí, abyste předešli zhasnutí motoru, počkejte před opuštěním polohy P nebo N několik sekund a přesuňte páku do polohy D nebo R.

Při zastavení ve svahu nenechávejte nohu na plynu.

Hrozí nebezpečí přehřátí automatické převodovky.

Zaparkování vozidla

Jakmile se vozidlo zastaví, držte nohu na brzdovém pedálu a přesuňte páku do polohy P: převodovka je na neutrálu a poháněná kola jsou mechanicky zablokována.

Zatáhněte ruční brzdu nebo se podle vozidla ujistěte, že je automatická parkovací brzda zatažena.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Pravidelnost údržby

Informaci, zda automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu naleznete v servisní knížce vašeho vozidla nebo se obraťte na autorizovaného prodejce značky.

Pokud servis nevyžaduje, není třeba dolévat olej.

Funkční porucha

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat převodovku“, znamená to poruchu.

Co nejdříve kontaktujte značkový servis.

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Přehřátí převodovky“, co nejdříve zastavte, aby převodovka vychladla, a vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.

- Odstranění poruchy u vozidla s automatickou převodovkou: přejděte na odstavec „Odtahování“ kapitoly 5.

Z bezpečnostních důvodů nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla.

Pokud při rozjíždění zůstane páka zablokována v poloze P, i když sešlápnete pedál brzdy, lze ji ručně uvolnit. Za tímto účelem vsuňte nástroj (tvrdou tyč) do otvoru 4, tím páku odblokujete.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.