Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asistovaná funkce

Parkovací brzda s posilovačem zajišťuje znehybnění vozidla při vypnutí motoru (ne však při uvedení motoru do pohotovostního režimu u vozidel vybavených funkcí Stop and Start). Viz odstavce „Spuštění, vypnutí motoru“ a „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2.

Ve všech ostatních případech, například při seřízení motoru, se automatická parkovací brzda automaticky nezatáhne. Musíte tedy použít ruční režim.

U modelů pro některé konkrétní země není funkce asistovaného zatažení brzdy aktivována. Přejděte na odstavec „Ruční funkce“.

Zatažení automatické parkovací brzdy je potvrzeno zprávou „Parkovací brzda zatažena“ a kontrolkou } na přístrojové desce a rozsvícením kontrolky 2 na spínači 1.

Po vypnutí motoru kontrolka 2 zhasne několik minut po zatažení automatické parkovací brzdy a kontrolka } zhasne při zamknutí vozidla.

Poznámka

Na uvolněnou automatickou parkovací brzdu vás upozorní zvukový signál a zpráva „Zatáhnout parkovací brzdu“, která se objeví na přístrojové desce:

- motor při otevření dveří řidiče běží,

- motor zastaven (např. v případě zhasnutí motoru): při otevření předních dveří.

V takovém případě zatáhněte za spínač 1 a následně jej uvolněte, abyste zatáhli automatickou parkovací brzdu.

Asistované uvolnění parkovací brzdy

Brzda se uvolní při akceleraci během rozjezdu vozidla.

Předtím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení automatické parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 2 na spínači 1 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří.

Ruční funkce

Můžete ručně ovládat automatickou parkovací brzdu.

Zatažení automatické parkovací brzdy

Zatáhněte za spínač 1. Kontrolka 2 a kontrolka } na přístrojové desce se rozsvítí.

Uvolnění automatické parkovací brzdy

Při zapnutém zapalování sešlápněte brzdový pedál a následně stiskněte spínač 1: kontrolka 2 a kontrolka } zhasnou.

Okamžité zastavení

Pro ruční aktivaci automatické parkovací brzdy (zastavení na červenou, zastavení při běžícím motoru atd.): Zatáhněte za spínač 1 a pusťte jej. Uvolnění brzdy je provedeno automaticky při opětném rozjezdu vozidla.

Zvláštní případy

Pro parkování na svahu nebo např. s přívěsem zatáhněte za spínač 1 na několik sekund, abyste dosáhli maximální zabrzdění.

Pro parkování s uvolněnou pomocnou parkovací brzdou (například při námraze):

- při běžícím motoru, se stále sešlápnutým pedálem brzdy a stisknutým spínačem 1, zastavte motor (nikoliv uvedení do pohotovostního režimu u vozidel vybavených Stop and Start);

- jakmile je zařazen rychlostní stupeň nebo poloha P, uvolněte brzdový pedál a spínač 1.

U vozidel vybavených funkcí Stop and Start, pokud je motor v pohotovostním režimu, aktivuje se parkovací brzda s posilovačem automaticky, když si řidič odepne bezpečnostní pás a otevře dveře řidiče nebo se zvedne ze sedadla.

Zvláštnosti spojené s funkcí Stop and Start: v případě odepnutí bezpečnostního pásu řidiče dříve, než motor přejde do pohotovostního režimu v důsledku funkce Stop and Start, ujistěte se o správném zatažení parkovací brzdy: pro potvrzení se rozsvítí kontrolka } na přístrojové desce. Nebezpečí ztráty znehybnění.

V případě, kdy se objeví zpráva „NEBEZPEČÍ elektro porucha“ nebo „Zkontrolovat akumulátor“, zatáhněte ručně automatickou parkovací brzdu zatažením za spínač 1 (nebo nastavte řadicí páku na P u automatických převodovek) dříve, než vypnete motor.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Kontaktujte značkový servis.

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu. V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu. Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis).

Vozidla s automatickou převodovkou

Při otevřených nebo špatně zavřených dveřích řidiče a běžícím motoru je z bezpečnostních důvodů automatické uvolnění deaktivováno (aby nedošlo k samovolnému rozjetí vozidla bez řidiče). Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Manuálně uvolnit parkovací brzdu“ ve chvíli, kdy řidič sešlápne pedál akcelerace.

Nikdy nevystupujte z vozidla, aniž byste uvedli volicí páku do polohy P nebo N P. Pokud je totiž vozidlo zastaveno, motor běží a je zařazena rychlost, může se vozidlo rozjet, pokud dojde k pohybu pedálu akcelerace.

Hrozí nebezpečí nehody.

Provozní závady

- V případě závady se na přístrojové desce zobrazí kontrolka © spolu se zprávou„ Zkontrolovat parkovací brzdu“, v určitých případech spolu s kontrolkou }.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

- V případě závady automatické parkovací brzdy se kontrolka ® rozsvítí spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“ a se zazněním zvukového signálu, v určitých případech ještě spolu s kontrolkou }.

Indikuje nutnost okamžitého zastavení vozidla v souladu s podmínkami silničního provozu.

Je tedy nutné znehybnit vozidlo zařazením prvního rychlostního stupně (u mechanických převodovek) nebo zvolit pozici P (u automatických převodovek). Pokud to sklon svahu vyžaduje, vozidlo podložte.

AKTIVNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

POMOC PŘI ROZJÍŽDĚNÍ DO SVAHU