Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

1 Vypnutí systému nebo, u některých vozidel, odmrazování/odmlžování čelního skla.

210 Teplota vzduchu.

3 Funkce „zvýšení viditelnosti“.

45 Rozvod vzduchu v kabině vozidla.

6 Rychlosti ventilace a, podle typu vozidla, vypnutí systému.

7 Automatický program.

8 Klimatizace.

9 Recirkulace vzduchu.

11 Odmrazování/odmlžování zadního okna a, podle typu vozidla, zpětných zrcátek.

12 Funkce DUAL.

Ukazatele

A Teplota vzduchu na levé straně.

B distribuce vzduchu.

C Rychlost ventilace.

D Kontrolka automatické recirkulace vzduchu.

E Teplota vzduchu na pravé straně.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

AUTO: optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 7. Kontrolka integrovaná v tlačítku 7 se rozsvítí.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace můžete upravit stiskem tlačítek 6, a tím rychlost ventilace zvýšíte nebo snížíte.

V takovém případě kontrolka integrovaná v tlačítku 7 zhasne a na ukazateli C se zobrazí zvolená rychlost ventilace.

Seřízení teploty

Existují 2 typy nastavení:

- jednotné nastavení kabiny vozidla;

- nastavení ve funkci DUAL pro nastavení nezávisle levé a/nebo pravé strany kabiny.

Jednotné nastavení kabiny vozidla

Pomocí ovladače 2.

Nastavení ve funkci DUAL

Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko 12.

Pro nastavení levé strany použijte ovladač 2, pro nastavení pravé strany použijte ovladač 10.

Zobrazené hodnoty teplot znázorňují zvolenou úroveň.

Při rozjezdu vozidla skutečnost, že se zobrazená hodnota zvyšuje nebo snižuje, v žádném případě neumožňuje rychleji dosáhnout úrovně pohodlí. Systém stále optimalizuje pokles nebo vzestup teploty (ventilace se nespustí chvilkově na maximální rychlost - postupně stoupá), což může trvat několik sekund až několik minut.

Obecně, kromě zvláštních případů, musí zůstat větrací otvory palubní desky stále otevřeny.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Stiskněte tlačítko 8 pro aktivaci (zabudovaná kontrolka se rozsvítí) nebo vypnutí klimatizace (zabudovaná kontrolka zhasne).

Přednostně používejte automatický režim.

V automatickém režimu (kontrolka tlačítka 7 je rozsvícena) kontroluje všechny funkce klimatizace systém.

Kdykoli můžete změnit výběr systému, v takovém případě kontrolka tlačítka 7 zhasne.

Pro návrat do automatického režimu stiskněte program AUTO.

Pro vozidla vybavená režimem EKO (spínač 13): Když je zapnutý, může režim EKO snižovat výkon automatické klimatizace. Přejděte na odstavec „Jízda eko“ v kapitole 2.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Stiskněte tlačítko 3, rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Pro vypnutí funkce zadního okna stiskněte tlačítko 11 pro odmrazování, zabudovaná kontrolka zhasne.

Můžete změnit rychlost větrání: stiskněte tlačítko 6.

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 3.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Existuje pět možností rozvodu vzduchu. Stiskněte spínače 45, tím je zobrazíte. Šipky umístěné na ukazateli B se kombinují a informují Vás tak o zvoleném rozvodu:

õ Tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

÷ Proud vzduchu je rozdělen mezi štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

ó Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

G Proud vzduchu je směrován do větracích otvorů palubní desky a do prostoru pro nohy.

J Proud vzduchu je směrován do větracích otvorů palubní desky.

Některá tlačítka mají provozní kontrolku, která udává stav funkce.

Odmrazování-odmlžování čelního skla

(podle typu vozidla)

Při spuštěném motoru stiskněte tlačítko 1, zabudovaná kontrolka se rozsvítí.

Tato funkce umožňuje rychlé elektrické odmrazování, odmlžování.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Stiskněte tlačítko 11, rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžení zadního okna a elektrických zpětných zrcátek s odmrazováním (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 11. Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

Recyklace

Tato funkce je řízena automaticky (její zapnutí potvrzuje ukazatel D), ale můžete ji také aktivovat manuálně.

Poznámka:

- během recyklace je vzduch odebírán v kabině vozidla a je recyklován bez sání vnějšího vzduchu;

- recyklace vzduchu umožňuje izolovat se od vnějšího prostředí (jízda v zóně se znečištěným vzduchem apod.);

- rychleji ochladit teplotu v kabině.

Manuální použití

Stisknutí tlačítka 9 umožňuje spustit recirkulaci vzduchu, v takovém případě se zabudovaná kontrolka rozsvítí a ukazatel D zhasne.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu dalším stisknutím tlačítka 9.

Vypnutí systému

Pro vypnutí systému stiskněte tlačítko 1 OFF (zabudovaná kontrolka se rozsvítí) nebo, u některých vozidel, ztlumte ventilaci na minimum stisknutím tlačítka 6 označeného OFF tolikrát, kolikrát bude třeba.

Pro spuštění stiskněte spínač 7.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.

TOPENÍ/VENTILACE