ZVLÁŠTNÍ FUNKCE VOZIDEL SE ZÁŽEHOVÝM MOTOREM , ČÁSTICOVÝ FILTR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Provozní podmínky Vašeho vozidla, jako jsou:

- dlouhodobá jízda s rozsvícenou kontrolkou minimální hladiny paliva,

- použití olovnatého benzinu,

- použití přísad do maziv nebo paliv, které nejsou schválené.

nebo poruchy funkce, jako jsou:

- vadný systém zapalování, úplné vyprázdnění nádrže nebo odpojená svíčka, které se projeví vynecháváním zapalování, rázy během jízdy,

- ztráta výkonu motoru,

vyvolají přehřátí katalyzátoru, sníží jeho účinnost a mohou vést k jeho zničení a způsobit tepelná poškození na vozidle.

Pokud zjistíte některou z výše uvedených anomálií fungování, nechte značkový servis provést co nejrychleji nezbytné opravy.

Těmto poruchám předejdete pravidelnými prohlídkami vašeho vozidla ve značkovém servisu v intervalech předepsaných v servisní knížce.

Problémy při spouštění motoru

Abyste předešli poškození katalyzátoru nebo startéru a vyhnuli se předčasnému opotřebení akumulátoru, nepokoušejte se nuceně spustit motor (pomocí spouštěče nebo tlačením či tažením vozidla), aniž byste identifikovali a lokalizovali příčinu poruchy.

V takovém případě se nadále nepokoušejte motor spustit a kontaktujte zástupce značky.

Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.

Částicový filtr

Filtr pevných částic se používá k úpravě výfukových plynů zážehových motorů.

V závislosti na typu vozidla kontrolka zobrazená na přístrojové desce signalizuje, že filtr pevných částic se ucpává a je třeba ho vyčistit. K vyčištění po rozsvícení kontrolky a jak dopravní podmínky a rychlostní limity dovolí, jeďte rychlostí od 50 km/h do 110 km/h, dokud kontrolka nezhasne.

Po přibližně 5 až 20 minutách kontrolka musí zhasnout.

Poznámka: Pokud nejsou po 20 minutách zcela splněny jízdní podmínky nezbytné k vyčištění filtru, kontrolka může zase zhasnout.

Zastavení vozidla ještě před zhasnutím kontrolky může znamenat nutnost opakování celé operace.

Pokud dojde k zaplnění filtru, zobrazí se kontrolka © a, v závislosti na typu vozidla, kontrolka na přístrojové desce spolu se zprávou „Zkontrolovat vstřikování“. V takovém případě kontaktujte svého zástupce značky.

Pokud se rozsvítí kontrolka ® a, v závislosti na typu vozidla, kontrolka doprovázená zprávou „Riziko zničení motoru“ zastavte vozidlo, vypněte motor a obraťte se na svého zástupce značky.

Kontrolka ® signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně kvůli bezpečí zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.