Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle typu vozidla mohou být tvořena:

- protiblokovacího systému kol (ABS);

- dynamické kontroly stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- brzdového asistenta;

- asistent rozjezdu do svahu (hill start assist);

- asistence řízení s přívěsem;

- kontroly trakce - Extended grip.

Protiblokovací systém (ABS)

Při intenzivním brzdění umožňuje ABS předejít zablokování kol a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice...).

Každá aktivace zařízení se projeví zachvěním brzdového pedálu. ABS v žádném případě nezlepšuje „fyzikální“ vlastnosti spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Pravidla opatrnosti tedy musí být povinně dodržována (vzdálenosti mezi vozidly,...).

Anomálie funkce:

- Kontrolky © a x rozsvícené na přístrojové desce a doprovázené zprávou „CHECK ABS“, „CHECK BRAKING SYSTEM“ a „Check ESC“: došlo k deaktivaci ABS, ESC a asistence nouzového brzdění. Brzdění je i nadále zajištěno;

- x, D, © a ® rozsvícené na přístrojové desce spolu se zprávou „BRAKING SYSTEM FAULT“: znamená poruchu brzdových zařízení.

V obou případech kontaktujte svého zástupce značky.

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS upraví sílu uplatněnou na brzdný systém.

Brzdění je částečně zajištěno. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Elektrická kontrola stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá udržet si kontrolu nad vozidlem v „kritických“ situacích řízení (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce, …).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečnou dráhu.

Tento systém porovnává vůli řidiče se skutečnou dráhou vozidla, kterou v případě potřeby upravuje působením na brzdy některých kol a/nebo na výkon motoru. V případě spuštění systému na přístrojové desce svítí kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení ESC v případě výrazného nedotáčení (ztráta přilnavosti přední nápravy).

Protiprokluzový systém

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Pomocí snímačů kol systém stále měří a porovnává rychlost hnacích kol a zpomaluje je. Má-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho brzdí, dokud jeho rychlost není kompatibilní s úrovní přilnavosti pod kolem.

Systém působí rovněž na otáčky motoru podle přilnavosti povrchu pod koly, nezávisle na sešlápnutí pedálu akcelerace.

Funkční problémy

Jakmile systém zjistí funkční poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce zpráva „Check ESC“ a kontrolky © a . V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují.

Obraťte se na značkový servis.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Deaktivace funkce protiprokluzového systému

V určitých situacích (jízda na velmi mokrém povrchu: sníh, bláto apod., případně jízda s řetězy) může systém snížit výkon motoru, aby bylo omezeno prokluzování. Pokud není tento účinek požadován, lze funkci deaktivovat stisknutím spínače 1. V tomto případě se stabilně rozsvítí kontrolka na přístrojové desce a zobrazí se zpráva „ESC neaktivní“. Tato akce nedeaktivuje ESC.

Protiprokluzový systém poskytuje dodatečnou ochranu, proto nedoporučujeme jezdit s touto funkcí vypnutou. Pokud jste tuto funkci vypnuli, co nejdříve ji opět zapněte stisknutím spínače 1.

Poznámka: funkce je automaticky znovu aktivována při zapnutí zapalování nebo při překročení rychlosti zhruba 50 km/h.

Systém pro nouzové brzdění

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění. V tomto případě vyvine brzdný systém maximální účinek a může spustit regulaci ABS.

Brzdění ABS trvá do té doby, dokud neuvolníte brzdový pedál.

Rozsvícení nouzových světel

Podle verze vozidla se mohou při velkém zpomalení rozsvítit nouzová světla.

Funkční problémy

Jakmile systém objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „CHECK BRAKING SYSTEM“ doprovázená kontrolkou ©.

Obraťte se na značkový servis.

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Funguje pouze, pokud je rychlostní páka v jiné než neutrální poloze a pokud vozidlo zcela stojí (sešlápnutí brzdového pedálu).

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy postupně uvolní (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže za všech okolností zabránit couvnutí vozidla (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu nesmí být používán při dlouhodobém zastavení: v tomto případě použijte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost při jízdě na kluzkém či málo přilnavém povrchu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Asistence řízení s přívěsem

Tento systém pomáhá ovládat vozidlo v případě, že táhne přívěs. Detekuje výkyvy způsobené tažením přívěsu ve zvláštních podmínkách jízdy s přívěsem.

Funkční podmínky

- Tažné zařízení musí schválit značkový servis.

- světelný kužel musí schválit značkový servis;

- přívěs musí být připojený na vozidlo.

Funkční princip

Funkce stabilizuje vozidlo pomocí:

- asymetrického brzdění předních kol, které redukuje výkyvy způsobené přívěsem;

- brzděním všech čtyř kol a omezením točivého momentu motoru za účelem snížení rychlosti vozidla až do chvíle, kdy výkyvy ustanou.

Informuje Vás o tom kontrolka blikající na přístrojové desce.

Protiprokluzový systém - „Extended grip

Pokud je jí vozidlo vybaveno, umožňuje kontrola přilnavosti zjednodušit kontrolu nad vozidlem na vozovkách se sníženou přilnavostí (sypké povrchy apod.).

Režim „Silnice“

Po nastartování vozidla se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Režim Silnice aktivní“.

Výchozí režim „Silnice“ umožňuje optimální využití při normálním stavu vozovky (suchá, mokrá, slabé sněžení atd.).

Režim „Silnice“ používá funkce protiprokluzového systému.

Režim „Sypký povrch“

Po stisku spínače 2 se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Režim Omezená přilnav. aktivní“.

Tato poloha umožňuje optimální použití při sypkém jízdním povrchu (bahno, písek, suché listí apod.). V této poloze má řidič režim motoru plně pod kontrolou.

Systém se automaticky přepne do režimu „Silnice“ při dosažení ryhlosti zhruba 50 km/h. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Režim Silnice aktivní“, která vás na tuto skutečnost upozorní.

Po vypnutí motoru se vozidlo vždy znovu spustí v režimu „Silnice“.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Pneumatiky

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury.

Musí být: buď stejné jako původní nebo odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI

REGULACE PROKLUZU (ESC)