Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omezovač rychlosti je funkce, která Vám pomůže, abyste nepřekračovali zvolenou rychlost jízdy zvanou omezená rychlost.

Ovládání

1 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Připomenutí uloženého omezení rychlosti a zvýšení omezené rychlosti (RES/+).

3 Aktivace, uložení do paměti a sestupná změna omezené rychlosti (SET/-).

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (0).

Zapnutí

Stiskněte spínač 1 na straně . Kontrolka 5 se rozsvítí oranžově a podle typu vozidla se na přístrojové desce objeví zpráva „Omez. rychlosti aktivní“ nebo „Omezovač rychl. XXX km/h“ doprovázená čárkami. To znamená, že funkce omezovače rychlosti je aktivovaná a čeká na uložení mezní rychlosti.

Chcete-li uložit aktuální rychlost, stiskněte spínač 3 (SET/-): hodnota omezení rychlosti nahradí pomlčky.

Minimální uložená rychlost bude 30 km/h.

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost uložena v paměti a pokud tato rychlost není dosažena, řízení je obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, další sešlápnutí pedálu plynu neumožní překročení programované rychlosti, s výjimkou naléhavých případů (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

Změna omezené rychlosti

Omezenou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 2 (RES/+) pro zvýšení rychlosti,

- spínače 3 (SET/-) pro snížení rychlosti.

Funkce omezovače rychlosti v žádném případě nepůsobí na brzdový systém.

Pokud není omezovač rychlosti dostupný (po několika pokusech o aktivaci), obraťte se na značkový servis.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze kdykoliv překročit, a to následujícím způsobem: zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení „tuhého bodu“ pedálu).

Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota doporučené rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

Neschopnost systému dodržet omezenou rychlost

Při jízdě ze strmého svahu nemusí být systém schopen omezení rychlosti dodržovat: nastavená omezená rychlost bliká na přístrojové desce a u některých vozidel v pravidelných intervalech zaznívá zvukový signál jako upozornění na danou situaci.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí spínače 4 (0). Mezní rychlost zůstává uložená v paměti a v některých vozidlech se na přístrojové desce zobrazí zpráva „V paměti XXX km/h“ společně s uloženou rychlostí.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače 2 (RES/+).

Je-li omezovač v režimu stand-by, stisknutí spínače 3 (SET/-) ho znovu aktivuje bez ohledu na rychlost uloženou v paměti. Použije se rychlost, kterou se vozidlo pohybuje.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je přerušena, stisknete-li spínač 1, v tomto případě již není v paměti uložena žádná rychlost. Zhasnutí oranžové kontrolky na přístrojové desce vypnutí funkce potvrdí.

OMEZOVAČ RYCHLOSTI