Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt.

Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje.

Během jízdy systém zastaví motor (pohotovostní režim) kdykoliv vozidlo zastaví (dopravní zácpa, zastavení na červenou,...).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

Manuální převodovky:

- převodovka je na neutrálu;

a

- rychlost vozidla je nižší než cca 3 km/h.

a

- spojkový pedál je volný.

Pokud kontrolka bliká, znamená to, že pedál spojky není dostatečně uvolněný.

U všech vozidel:

Pokud je motor v pohotovostním režimu, kontrolka na přístrojové desce svítí.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

Přepne-li se motor do pohotovostního režimu, posilovač řízení nemusí fungovat.

V takovém případě začne opět fungovat, jakmile se motor přepne z pohotovostního režimu nebo rychlost vozidla překročí přibližně 1 km/h (z kopce, na svahu atd.).

V případě zablokování motoru během fungování systému sešlápněte na doraz spojku pro opětovné nastartování motoru.

Pokud vystoupíte z vozidla, upozorní Vás zvukový signál, že motor je v pohotovostním režimu a není vypnutý.

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se zobrazí kontrolka ).

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Mechanická převodovka

Nechte spojkový pedál sešlápnutý.

Ukončení pohotovostního režimu motoru

Pro mechanickou převodovku:

- při otevření dveří řidiče bez zařazeného rychlostního stupně a s uvolněným spojkovým pedálem;

nebo

- když rozepněte bezpečnostní pás, bez zařazeného rychlostního stupně a uvolněným spojkovým pedálem;

nebo

- převodovka je na neutrálu a je lehce sešlápnut spojkový pedál;

nebo

- zařazený rychlostní stupeň a pedál spojky zcela stisknutý.

Zvláštnost: v závislosti na typu vozidla se na přístrojové desce na několik sekund zobrazí kontrolka Ä, pokud vypnete zapalování, když je motor v pohotovostním režimu.

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý;

- zpětný chod byl zařazen;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- parkovací asistent je právě aktivní;

- nadmořská výška je příliš vysoká;

- teplota motoru není dostatečná;

- systém odstraňování emisí se regeneruje;

-...

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní vás, že motor nelze uvést do pohotovostního režimu.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou

Opětovné startování se může přerušit, pokud je pedál spojky uvolněn příliš rychle a je zařazen rychlostní stupeň.

Palivo lze doplnit, pokud je motor zastavený (nikoli pouze v pohotovostním režimu u vozidel vybavených funkcí STOP and START): musíte vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Hrozí nebezpečí požáru.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Kontrolka na přístrojové desce rozsvícením upozorní na automatické restartování motoru.

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Kontrolka spínače 1 se rozsvítí.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Kontrolka spínače 1 zhasne.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém nastartování vozidla pomocí tlačítka start. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícením spínače 1, znamená to, že je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Zvláštní poznámka: Platí-li v závislosti na typu vozidla některé z těchto podmínek, nelze automaticky znovu nastartovat motor, pokud jsou otevřené dveře.

Zvláštní funkce: pokud je motor v pohotovostním stavu, lze jej automaticky znovu nastartovat stisknutím spínače 1.

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

SYSTÉM STOP & START