Zpět na seznam

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Píchnutí pneumatiky

Podle vozidla je k dispozici rezervní kolo nebo souprava pro nahuštění pneumatik (přečtěte si následující stránky).

Vozidlo vybavené systémem sledování tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění. Po použití se ujistěte, že je nářadí správně uloženo na příslušném místě: nebezpečí poranění.

Pokud jsou s rezervním kolem dodávány šrouby, používejte tyto šrouby jen na rezervní kolo.

Zvedák je určen výhradně k výměně kola. V žádném případě jej nepoužívejte pro provádění opravy nebo pro získání přístupu pod vozidlo.

Pokud je rezervní kolo uloženo ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zůstává ve funkčním stavu a může být bez nebezpečí použito.

Vozidlo vybavené rezervním kolem rozdílným než ostatní čtyři kola:

- Nikdy nemontujte na stejné vozidlo více než jedno rezervní kolo.

- Co nejdříve proveďte výměnu rezervního kola za kolo identické jako kolo původní.

- Během doby použití, která musí být dočasná, nesmí rychlost jízdy přesáhnout rychlost uvedenou na etiketě, která je umístěná na kole.

- Montáž tohoto kola může změnit obvyklé chování Vašeho vozidla. Vyhýbejte se prudkým akceleracím nebo deceleracím a snižte rychlost v zatáčkách.

- Pokud musíte použít sněhové řetězy, namontujte rezervní kolo na zadní nápravu a zkontrolujte tlak v pneumatikách.

U některých vozidel existují 2 možnosti uložení rezervního kola:

- buď v kolébkovém držáku pod podlahou v zadní části vozidla,

- nebo na podlaze v zadní části vozidla.

Rezervní kolo 3

Je umístěno v rámu 5 pod podlahou v zadní části vozidla.

Pro získání přístupu k rezervnímu kolu 3

- Otevřete dveře zavazadlového prostoru;

- odstraňte uzávěr 2;

- povolte matici klíčem na kola 1 uloženým v zavazadlovém prostoru;

- uchopte rám 5 za rukojeť 4 a vyjměte jej;

- vytáhněte rezervní kolo.

Uložení kola 3 do rámu

- Dbejte na správné zpětné umístění kola do rámu 5 ventilem dolů;

- zavěste rám pomocí rukojeti 4 a zašroubujte matici pomocí klíče 1, abyste namontovali sestavu zpět a nasaďte zpět uzávěr;

- ajistěte se, zda je rám 5 správně zajištěn.

Pokud nelze kolébkový držák 5 opětovně připojit, kolo se možná nachází v nesprávné poloze. V takovém případě rám pootevřete, zatlačte kolo na doraz na dno rámu a rám zase zavřete.

Nedotýkejte se výfuku.

Hrozilo by popálení.

Rezervní kolo 7

Nachází se pod podlahou v zadní části vozidla. Má-li při defektu vaše vozidlo tažné zařízení nebo je-li naložen zavazadlový prostor, musíte pro vytažení rezervního kola ze závěsu vozidlo zvednout pomocí zvedáku. Zvedák při tom umístěte do nosného bodu co nejblíže kolu.

Pro získání přístupu k rezervnímu kolu 7

- Otevřete dveře zavazadlového prostoru;

- odstraňte kryt 6;

- k odvinutí přidržovací šňůry používejte jen kolový adaptér 1 (jiný nástroj by mohl poškodit mechanismus). Otáčejte maticí po směru hodinových ručiček (pohyb A). Kolo se spustí na zem;

- kolo přitáhněte z vnější strany vozidla, abyste dosáhli na rukojeť 11;

- otáčením rukojeti 11 (pohyb B) uvolněte kabel z dílu 9;

- zdvihněte díl 9 z kola 7;

- vyjměte díl 9 přes otvor 10;

- kolo postavte, prvek 8 provlékněte ráfkem a kolo tím uvolněte.

Nedotýkejte se výfuku.

Nebezpečí popálenin.

Opětovné nasazení kola 7

Pro provedení tohoto úkonu musí být lanko odvinuto.

- Umístěte kolo ventilem směrem 12 k sobě.

- Provlékněte kabel a prvek 8 ráfkem.

- Položte kolo ventilem 12 směrem k zemi.

- Provlečte kabel otvorem 10 až doprostřed dílu 9.

- Díl 9 zasuňte do kola 7.

- Otočením rukojeti 11 (pohyb D) kabel zajistěte.

Ze zavazadlového prostoru zcela utáhněte matici proti směru hodinových ručiček (pohyb C) tak, aby se lanko přidržující kolo navinulo. Dávejte při tom pozor, aby kolo zůstalo ve vodorovné poloze a lanko bylo stále napnuté.

Konečné utažení musí být provedeno pomocí klíče 1 ve vodorovné poloze.

Znovu nasaďte krytku 6.

Když uložíte na místo rezervního kola kolo defektní, světlá výška vozidla se tím sníží, protože defektní kolo je širší než kolo rezervní. Abyste zabránili poškození, buďte opatrní při přejíždění zvýšených míst a při sjíždění s chodníku. Rychlost jízdy s rezervním kolem nesmí překročit hodnotu uvedenou na etiketě, která je na ráfku kola.

NÁHRADNÍ KOLO

SOUPRAVA K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK